استرس پس از سانحه PTSD یکی از انواع اختلال های اضطرابی

استرس پس از سانحه

استرس پس از سانحه که یک اختلال اضطرابی است دراثر روبرو شدن با استرس‌های شدید.

علائم استرس

  علائم استرس عبارتند از:

افزایش برانگیختگی، اجتناب ازموضوعات وموقعیتهای یادآوراسترس قبلی ویادآوری خودبه­ خودخاطرات واقعه بصورت افکارمزاحم یا کابوسهای ناراحت‌کننده.دربعضی مطالعات دیده شده که درپاسخ به استرس، سیستم نورآدرنرژیک وگیرنده‌های آن نقش اساسی ایفا میکنند.فرضیه‌هایی نیزمطرح است که استرسهای شدیدسبب آزادی اپی­نفرین ونوراپی­نفرین وتحریک بیشترحافظه درموردواقعه میشوند.وهمچنین درعملکرد کورتکس پروفرونتال برای مهاربازیافت واقعه اختلال ایجاد میکنند. ودرنتیجه سبب یادآوری مکرر واقعه دردناک وکابوسهای شبانه مربوط به آن میشوند.

میزان استرس درشروع وتشدید سایراختلالات مرتبط باکورتکس پروفرونتال نیزنقش دارد.

 این میزان با دفعات وقوع کابوسها نیز مرتبط است.باتوجه به افزایش فعالیت آدرنرژیک وتاثیرآن بریادآوری واقعه وکابوسها انتظار میرود.عوامل کاهنده این سیستم موجب کاهش علائم بیماری ازجمله کابوسهای شبانه شوند. (موسوی و همکاران، ۱۳۸۳: ۳۲)به نظر میرسدکه تغییرات قابل ملاحظه‌ای درکارکردهای شناختی افرادمبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه رخ میدهد. برای مثال افزایش سوگیری دربه خاطر آوردن مواد مربوط به تروما دیده میشود.

بیماران دارای اختلال استرس پس ازسانحه، یادآوری کلامی کمتری دارندونسبت به افراد عادی، کلمات منفی بیشتری رابخاطر دارند.

اختلال PTSD

در این نوشتار اختلال PTSD و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

لازم به ذکر است که اختلال PTSD آثار و پیامدهای درازمدت دارد، بطوری که عوارض مختلف آن بویژه درزمینه‌های شناختی تا سالها باقیمانده وعملکرد کلی فرد واطرافیان او راتحت تاثیرقرارمیدهد. (مرادی وهمکاران، ۱۳۸۹: ۲۷۰)حوادث واسترسهای شدید موجب اختلال استرس پس ازسانحه میشود که ازنشانه‌هایی مثل افکار وخاطرات مزاحم وکابوس درخصوص آن حادثه تشکیل شده است.پرفعالیتی سیستمهای نورادرنرژیک وافزایش انتقال کاتکول آمینها درپاسخ به استرس با جنبه‌های عصبی روانشناختی PTSD وسایر اختلالات مرتبط با کورتکس پره فرونتال مرتبط است. (اسداللهی و همکاران، ۱۳۸۲: ۱)

مطالعات اخیر درگیری سیستمهای نوروترانسمیتری مختلف رادر PTSD نشان داده‌اند.

همچنین وقایع وحوادث شدید زندگی به خصوص آنهایی که موجب تهدید حیات میشوند، میتوانند ایجاداختلال استرس پس ازسانحه نمایند.PTSD از نشانه‌هایی همچون افکاروخاطرات مزاحم وکابوس درموردحادثه، افزایش سطح برانگیختگی وتحریک‌پذیری، بیخوابی واضطراب مداوم تشکیل شده است.علت اولیه پیدایش PTSD استرس شدیدوتفاوت ازوقایع روزمره زندگی است.

بسیاری ازمطالعات شواهدی را درخصوص افزایش فعالیت نورآدرنرژیک بیان نموده‌اند. (احمدزاده و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۴۱)

انجمن روانپزشکی آمریکا میگوید: PTSD درمواردی که استرسوارمربوط به تمامیت وجودخودانسان باشد(مانندشکنجهیاتجاوز به عنف) طولانی‌مدت وشدیدتراست.این استرسهای آسیبزا ممکن است ناشی ازتجربه مستقیم شخص ازیک واقعه تهدیدآمیز یاعینی علیه خود، وابستگان وافراد نزدیک ویا درجریان قرارگرفتن. وآگاهی ازاین تهدیدهای فیزیکی، روانی، مرگ وحشیانه ونامنتظر باشد.

درپاسخ به این وقایع، شخصی که به PTSD گرفتارمیشود ترس، درماندگی وناامیدی راتجربه میکند.

نشانگان PTSD

نشانگان PTSD به طورکلی به سه دسته تقسیم میشود:

۱- علائم تجربه مجدد حادثه و سانحه آسیب‌زا

۲- تلاش برای اجتناب از محرکات مشابه با سانحه همراه با بی‌حسی و کرختی عمومی

۳- علائم بیش برانگیختگی سیستم عصبی خودکار بدن. (فارلی و همکاران، ۱۳۸۱: ۲۴۲)

خرید فایل از فروشگاه روانشناسی

منبع

مرادی و همکاران(۱۳۸۹).عملکردحافظه بیماران مبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه ناشی ازجنگ، علوم رفتاری، شماره ۴، ص ۲۶۹-۲۷۶٫

اسداللهی و همکاران(۱۳۸۲). اثرپرازوسین برکابوسهای شبانه اختلال استرس پس ازسانحه جنگ، پژوهش درعلوم پزشکی، ص ۱-۴٫

احمدزاده، غلامحسین؛ اسدالهی، قربانعلی؛ محمودی قرائی، جواد؛ فقیهی، تکتم؛ بشردوست، نصرالله (۱۳۸۳). اثرسیپروهپتادین برکابوسهای شبانه اختلال استرس پس از سانحه جنگ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، شماره ۲، ص ۱۴۱-۱۴۴٫

823 بازدید