بازیابی خدمات و چابکی سازمان | پاسخ به نیازهای فوری مشتریان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر پاسخگویی به نیاز بازار شناخته می شود.

بازیابی خدمات و چابکی سازمان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان به عنوان یکی از اصول پاسخ به تغییرات سریع در نیازهای مشتریان به شمار می رود که در برخی مطالعات به آن اشاره شده است. این مفهوم برای مشتریان به عنوان یک تسهیل کننده در تحویل محصول و خدمات شناخته می شود.

چابکی در سازمان در دو حوزه مورد بررسی قرار می گیرد:

۱-تولید انبوه چابک

۲-توسعه نرم افزار چابک

 

امروزه این دو مولفه به عنوان پایه های بررسی روند چابکی و پاسخ به نیاز بازار محسوب می شود.

بازیابی خدمات و چابکی سازمان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان می تواند به بهبود روند تولید محصول منجر شود.

جنبه تولید بازیابی خدمات  اشاره به توانایی شرکت در پاسخ به تغییراتی دارد که از بازار بر وی تحمیل می شود. این نوع تعریف به توانایی پیش بینی سازمان از مشکلات موجود در بازار اشاره می کند. چالش اصلی این است که بسیاری از سازمان ها براساس تجارب گذشته خود تصمیم گیری می کنند و قادر به پیش بینی تغییرات بازار نیستند.

توسعه بازیابی خدمات و چابکی سازمان

برای بازیابی خدمات و چابکی سازمان توسعه نرم افزارهای چابک اشاره به توانایی سازمان ها در انجام و خلق خدمات و محصولات جدید در پاسخ به نیازها دارد که به درخواست مشتریان صورت می گیرد و معمولا در پاسخ به بحرانی است که در سازمان به وجود می آید. بازیابی خدمات در سازمان ها اشاره به توسعه استراتژی هایی دارد که سازمان ها می توانند فورا از نیروی انسانی برای پاسخ به نیازهای مشتریان استفاده کرده و آنها را دچار چرخش سازمانی نمایند.

توسعه بازیابی خدمات به معنی ایجاد زمینه ای برای سیستم سازی در روند ارزش افرینی سازمانی است.

بازیابی خدمات در چابکی سازمان

بازیابی خدمات در چابکی سازمان به معنی آشنایی با تغییرات و پاسخگویی مناسب به آن است.

بازیابی خدمات و چابکی سازمان

این روندی است که برای بازیابی خدمات مطرح می شود، بازیابی در این موارد به توانایی پاسخ فوری سازمان به نیازهای مشتریان برای تولید محصولات باز مهندسی شده می شود. این دسته از خدمات شامل استراتژی های بازاریابی، جبران خسارت پولی، دلجویی و عذرخواهی از مشتریان می باشد.

در زمینه بازیابی خدمات و چابکی سازمان مطالعه خوش لحن و اردبیلی (۲۰۱۶) نشان داد که چابکی سازمان نقش مهمی در ایجاد و بازیابی خدمات بازی می کند. این محققین نشان دادند که با بهبود در چابکی سازمان می توان سطح خدمات بازیابی محصولات را بهبود بخشید و این موضوع می تواند در ارتباط با سبک رهبری در سازمان باشد، در نهایت بازیابی بهتر در سازمان سبب بهبود استراتژی های بهتر ارایه خدمات می شود. مطالعات بازیابی خدمات در ایران نیز قابل بررسی بوده است. منصوری مویدی و مولایی (۱۳۹۶) در رابطه با بازیابی خدمات نشان داد که سطوح بالای عملکرد در بازیابی خدمات بر تبلیغات شفاهی اثرگذار است و نیازهای مشتریان را پاسخ می دهد.مطالعات در خصوص بازیابی خدمات و چابکی سازمان امروزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.با بهبود مطالعات در خصوص چابکی سازمان مبانی نظری آن نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

خلاصه موضوع

۱-بازیابی خدمات در چابکی سازمان به معنی بهبود روند پاسخگویی به نیاز مشتری می باشد.

۲-مطالعات نظری معمولا چابکی سازمان را تحت تاثیر مولفه های پاسخگویی به نیاز مشتری می دانند.

۳-برای بازیابی خدمات توسعه نرم افزارهای مدیریتی در اولویت قرار دارند.

 

رفرنس (منبع) این متن

1219 بازدید