تاریخچه عملکرد شغلی

تاریخچه عملکرد شغلی

تاریخچه عملکرد شغلی به طوری که در همه ساختارهای سازمانی وارد شده باشد را می توان با آغاز دهه ۱۹۸۰ دانست.

در دهه ۱۹۸۰ میلادی مطالعات در خصوص عملکرد شغلی شکل مدون و نوینی به خود گرفت.

تاریخچه عملکرد شغلی

هریس

هریس[۱] (۱۹۸۰) ارایه نمود که هر نوع برنامه آموزشی برای ارائه فرصت های یادگیری به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل موثر است. پیر و گاتر (۱۹۸۳) ارایه داد که بهبود عملکرد شغلی در قالب هماهنگی سازی کارکنان در سامزان با اهداف سازمانی است. گودا و سي د اراما[۲] (۱۹۸۹) نشان دادند که مشارکت جمعی تأثیر معنی داری روی ادراک شغلی و عملکرد شغلی دارد, ولی سابقة شغلي فقط روی عملکرد شغلی تأثیر می گذارد.  در دهه ۱۹۹۰ موضوع عملکرد شغلی با ساختارهای شخصیتی کارکنان گره خورد.

گلدستن و ایروین

گلدستن و ایروین[۳] (۱۹۹۳) عملکرد شغلی را وابسته به یادگیری سیستماتیک مهارت ها معرفی می کنند.

باشوف و ارنولدز[۴] (۱۹۹۵) بحث عملکرد شغلی را به ویژگی های شخصیتی ربط دادند.  مارچونت[۵] (۱۹۹۸) دو عامل توانایی و انگیزش را در عملکرد شغلی مؤثر می داند و آموزش و کارآموزی را جهت افزایش مهارت و دانش شغلی (توانایی) و ارایه انگیزه های درونی را جهت ایجاد انگیزش پیشنهاد می کند. بهبود عملکرد شغلی دردر دهه ۲۰۰۰ به سمت مولفه های کار در سازمان حرکت کرد.  چال. د ورای[۶] (۲۰۰۳) بهبود عملکرد شغلی را تحت تاثیر عواملی چون توجه مدیران ارتقا, پاداش های مادی و ساعات کاری متنوع موجب افزایش کارایی دانست.

تاریخچه عملکرد شغلی

هورچ

هورچ[۷] (۲۰۰۱) در تحقیقی نشان داد که متغیرهای نیاز به پیشرفت , تجربه و سن کارشناسان سازمان ها در عملکرد شد.

هگر[۸] و همکاران (۲۰۰۲) رضایت شغلی را وارد عرصه روزشی نمود و در تحقیق نشان داد که  مربیان ورزشی دانشگاهی که آموزش ها و دوره های کارورزی قبلی آنها مطابق با حرفة فعلي آنها بود. در مقایسه با دیگر مربیان به طور معنی داری بیشتر بود و در نهایت نشان داده شد که عملکرد شغلی این گروه از مربیان براساس نتایج حاصل بیشتر بود. از طرف دیگر, مربیان تحصیل کرده و در مقایسه با مربیان با تحصيلات كمتر, عملکرد شغلي كمتری داشتند.

به طور کلی تاریخچه عملکرد شغلی از زمان جنگ جهانی دوم به طور مدونی صورت گرفته است و می توان بیان داشت زمینه های تاریخچه عملکرد شغلی به مسایلی جون بهره وری نیروی انسانی باز می گردد.

 

منابع

Gowda-Nass & siddaramaiah-BS.(1989). “Job perception and job performance of extension guides in Karnataka”. Journal of Applied Asychology, 23, PP:411-415.

 Hagger, MS., Chatzisarantis, N.L,D., Biddle, S.J.H. (2002). “Job satisfaction, Employee Turnovre, and job performance of American Coaches”. The sport Journal, 17, PP:44-52.

 Horch. H.D. (1999). “Measuring individual level job performance: A Review and Integration”. European Journal of Sport Management

Chelladurai, P. (2003). “Motvation performance of sport organization’s staff”. Journal of sport Management, 18, PP:73-82.

Boshoff, C. & Arnolds, C. (1995). Some antecedents of employee commitment and their influence on job performance. South African Journal of Business Management.26 (4), 125-135.

Marchant, T. (1999). “Strategies for Improving Individual Performance and Job Satisfaction at Meadowvale Health”. Journal of Management Practice. 2(3), 63-70

Harris, B., 1980. Dilemmas in training for transfer and retention. Applied Psychology: An International Review, 46 (4), New Jersey: John Wiley.

Goldstein, Irwin L., 1993. Training in organizations: Needs assessment, Development, and Evaluation. 3rd ed. California: Brooks/Cole Publishing Company.

1430 بازدید