تعریف سبک رهبری سبک رهبری انسان مدار سبک رهبری کارمدار

تعریف سبک رهبری

تعریف سبک رهبری یک فرد عبارت از الگوی رفتاری است که وی به هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران وسازمان ازخود نشان میدهد. 

سبک رهبری «انسان مدار» و سبک رهبری «کارآمدار» که توسط پرسشنامه ۳۵ پرسشی مندرج درکتاب رفتارسازمانی اثر«فردلوتانز» اندازه گیری میشود. این پیچیدگیهای چالشهای رهبری را میتوان بعنوان چالشهای مثبت پذیرفته و جشن گرفت و یا به عنوان ناتوانیهای قریب الوقوع خشمگین شد. بنظر میرسد که استفاده از اصطلاح “یک رویکرد بطور گسترده ای درک” به این معناست که میتوان از طریق چیزی بیش از یک رویکرد واحد، نظیر استفاده از نظریه های متعدد و رویکردهای متدولوژیک، بهتر از آن استفاده کرد.

با اینحال، بسیاری از آنچه که درحال حاضردرمورد رهبری درک میشود،از طریق روشهای کمی و آماری توسعه یافته است.

باس (۲۰۰۸) استدلال میکند که مسائل روش شناختی واساسی درتحقیقات رهبری احتمالا با ارائه یک پارادایم جدید برای رهبری که ترکیبی ازاستفاده ازدیدگاه های عینی و سوبژکتیویستی به درک بهتر رهبری بعنوان یک پدیده پیچیده است، گسترش مییابد.

بنابراین، برای درک بهتر فرآیندهای رهبری مربوطه و پویایی، زمینه تحقیق رهبری نیاز به استفاده ازرویکردهای تحقیق چندگانه دارد.

انواع سبک رهبری

سبک رهبری «انسان مدار»

به حد و اندازه ای اشاره می کند که:

«احتمال دارد یک رهبر بوسیله گشودن راه های ارتباط، واگذاری مسئولیت و دادن فرصت به زیردستان برای استفاده از توانایی های به قوه شان، میان خود و اعضای گروه (فرودستان) خود رابطه های شخصی برقرار سازد.» این رفتار به وسیله پشتیبانی اجتماعی-عاطفی، دوستی و اعتماد دو جانبه  و خودکارامدی مشخص می شود (ناظم و اکرامی، ۱۳۸۳: ۱۰۳).

سبک رهبری کارمدار

سبک رهبری «کارمدار»: به حد و اندازه ای اشاره می کند که:

«احتمال داردرهبر،نقش اعضای گروهش راسازمان دهدوتعریف کند.توضیح دهدکه چه فعالیتهایی رابایدوچه وقت، کجاوچگونه قراراست وظیفه ها عملی شوند.»کوششهایی که رهبربرای ایجادالگوهای دقیق سازمانی، راههای ارتباط وچگونگی انجام دادن وظیفه ها انجام میدهد، این رفتار رامشخص میسازند.

در این نوشتار به تعریف رهبری و تعدادی از سبکهای آن می پردازیم.

منبع

ناظم، فتاح؛ اکرامی، محمود(۱۳۸۳). تبیین بهره وری در سازمان های صنعتی بر پایه سبک رهبری و فضای سازمانی، آینده پژوهی مدیریت، شماره۶۰، صص۹۹-۱۲۴

4128 بازدید