خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی به عنوان رویکردی در ایجاد مزیت رقابتی شناخته می شود.

برای خلق چابکی سازمان دو مولفه ساختارهای اجتماعی محیط کسب و کار و همچنین همبستگی اجتماعی دارای اثرگذاری بالایی هستند. هماهنگی بین این دو مولفه به بهبود فرهنگ سازمانی منجر می شود. در این میان نقش فن آوری اطلاعات بسیار مهم است چرا که این مولفه با خلق و تسهیل فرایند ارایه خدمات سبب هماهنگی و همگرایی بین روندهای عملیاتی سازمان می شود. این هماهنگی به خصوص در روابط انسانی به عنوان ادغام اجتماعی شناخته شده و نقش نیروی انسانی با اهمیت جلوه می دهد.

همبستگی و ساختارهای اجتماعی

همبستگی و ساختارهای اجتماعی سبب می شوند که استراتژ یهای سازمانی به صورت مطلوب تری اجرا شوند و اهداف هماهنگ، ساختار منظم را در سطح عملیاتی خلق می کنند.  گزارش های سازمانی نشان می هد استفاده از این فرایندها نه تنها سیستم های اطلاعات کسب و کار را بهبود می بخشد بلکه با پذیرش آنها می توان مزیت رقابتی سازمان را بالا برد. این موضوع انعطاف پذیری و صرفه جویی  اقتصادی را به همراه دارد. چنانچه تغییرات محیطی نادیده گرفته شوند شکست سازمانی محتمل اس و چابکی را به طور محسوسی کاهش می دهد.

شواهد مطالعاتی

شواهد مطالعاتی ژو و همکاران (۲۰۱۸) نشان می دهد که ۳۰ درصد از ۲۳ شرکت مورد بررسی  در چین با خلق فرایند ساختارهای اجتماعی توانسته اند در برابر بازار تصمیمات درستی گرفته و چابکی خود را حفظ نمایند(Zhou, Bi, Liu, Fang, & Hua, 2018)

همچنین مطالعات مهدی بیگی و همکاران (۲۰۱۶) نشان داد که سطح اثربخشی سازمانی در صورت استفاده از مولفه های ساختار اجتماعی و مدیریت دانش استفاده نمایند به طور محسوسی بالا رفته و این سازمان ها با استفاده از چابکی مقدار قابل توجهی اثربخشی ایجاد می نمایند Mehdibeigi, Dehghani, & Yaghoubi, 2016))

خلاصه بندی

به طور خلاصه می توان بیان داشت که

۱-خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی یکی از راهکارهای بهبود چابکی در سازمان محسوب می شود.

۲-مطالعه ژو و همکاران (۲۰۱۸) نشان می دهد که سازمان های چابک ساختار اجتماعی بهتری دارند.

۳-خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی میتواند در نهایت به افزایش کارایی منجر شود.

منبع

Mehdibeigi, N., Dehghani, M., & Yaghoubi, N. m. (2016). Customer Knowledge Management and Organization’s Effectiveness: Explaining the Mediator Role of Organizational Agility. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 230, 94-103. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.012

Zhou, J., Bi, G., Liu, H., Fang, Y., & Hua, Z. (2018). Understanding employee competence, operational IS alignment, and organizational agility – An ambidexterity perspective. Information & Management. doi:https://doi.org/10.1016/j.im.2018.02.002

چابکی سازمان هدف و اهمیت آن | اهمیت چابکی سازمان

964 بازدید