خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی یکی از رویکردهای مهم در مطالعات مدیریت می باشد.

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

این موضوع در ایجاد چابکی سازمانی ساختارهای اجتماعی محیط کسب و کار و همچنین همبستگی اجتماعی دارای اثرگذاری بالایی هستند. هماهنگی بین این دو مولفه به بهبود فرهنگ سازمانی منجر شده و زمینه های بهبود چابکی را فراهم می آورد. در این میان نقش فن آوری اطلاعات بسیار مهم بوده چرا که با تسهیل فرایندها در فضای درون سازمانی سبب همگرایی بین روندهای عملیاتی سازمان می شود.

این هماهنگی به خصوص در روابط انسانی به عنوان ادغام اجتماعی شناخته شده است. در این میان نقش بازیگران انسانی بسیار پر اهمیت است. همبستگی و ساختارهای اجتماعی در مرحله تشکیل استراتژی مکمل سازمان از اهمیت زیادی برخوردار هستند و  سبب تسهیل اجرای استراتژی های سازمانی می شوند. اهداف هماهنگ، ساختار منظم و همچنین تعیین اهداف مشخص در سطح عملیاتی توانایی سازمان را برای بهبود چابکی افزایش می دهد.

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

به عبارتی اهداف هماهنگ توانایی سازمان را برای خلق چابکی افزایش می دهد.

اشتراک دامنه های تجاری در فضای فناوری

اشتراک دامنه های تجاری در فضای فناوری اطلاعات نیز از این دو مولفه سرچشمه می گیرند.

گزارش های ارایه شده از سوی سازمان ها نشان می دهد، استفاده از این دو فرایند نه تنها سیستم های اطلاعات کسب و کار را بهبود می بخشد بلکه با پذیرش آن می توان توانایی سازمان در رقابت بالا برد. این موضوع انعطاف پذیری زیادی را در برابر تغییرات اقتصادی فراهم می آورد و صرفه جویی های بالایی را در هزینه ها ایجاد خواهد کرد.

نادیده گرفتن تغییرات محیطی در این حالت به طور معمول منجر به شکست در سازمان و کاهش محسوس چابکی می شود. شواهد مطالعاتی ژو و همکاران (۲۰۱۸) نشان داد ۳۰ درصد از ۲۳ شرکت مورد بررسی در چین با بهبود ساختارهای اجتماعی خود توانسته اند در برابر تغییرات بازار چابکی خود را حفظ نمایند(Zhou, Bi, Liu, Fang, & Hua, 2018) همچنین مطالعات مهدی بیگی و همکاران (۲۰۱۶) نشان داد که سطح اثربخشی سازمانی در صورت استفاده از مولفه های ساختار اجتماعی و مدیریت دانش به طور محسوسی بالا رفته و این سازمان ها چابک تر می شوند.(Mehdibeigi, Dehghani, & Yaghoubi, 2016).

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

به عبارتی اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش مولفه های بهبود چابکی بوده اند.

خلاصه بندی

به طور خلاصه می توان بیان داشت که:

۱-خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی ارتباط دارد.

۲-برخی مطالعات مانند ژو و همکاران (۲۰۱۸) چابکی سازمانی را به ساختار اجتماعی مرتبط می دانند.

۳-براساس ژو و همکاران (۲۰۱۸)خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی سبب بهبود سازمانی می شود.

۴-چابکی می تواند زمینه سازی برای افزایش بهره وری در سازمان باشد.

۵-بهبود ساختار اجتماعی تصمیم گیری در شرایط تغییر را بهبود می بخشد.

۶-اثربخشی سازمانی در کنار مدیریت دانش بر شکل گیری چابکی سازمان موثر است.

منبع

 

Mehdibeigi, N., Dehghani, M., & Yaghoubi, N. m. (2016). Customer Knowledge Management and Organization’s Effectiveness: Explaining the Mediator Role of Organizational Agility. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 230, 94-103. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.012

Zhou, J., Bi, G., Liu, H., Fang, Y., & Hua, Z. (2018). Understanding employee competence, operational IS alignment, and organizational agility – An ambidexterity perspective. Information & Management. doi:https://doi.org/10.1016/j.im.2018.02.002

 

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

1325 بازدید