فوبیای اجتماعی- مبانی نظری براساس مقالات ISI جدید

فوبیای اجتماعی

فوبیای اجتماعی بسیار گسترده می باشد و محققین بسیاری به بررسی مبانی نظری آن پرداخته اند.

مطالعات در این حوزه دامنه گسترده ای از اتفاقات را در نظر گرفته اند که تحت تاثیر این اختلال قرار می گیرند. برخی مطالعات عوامل فرهنگی را بر شکل گیری مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیرفوبیای اجتماعی موثر دانسته و بیان می دارند که عوامل فرهنگی بر شکل گیری این اختلال اثر دارند. برخی دیگر آن را به اختلال مصرف الکل نسبت دادند. برخی عقیده دارند که رفاه عاطفی افرد می تواند بر میزان فوبیای اجتماعی اثرگذار باشد.

مطالعات این موضوع را در حوزه اینترنت بررسی کرده و بازی های آنلاین را به عنوان فرصتی برای کاهش فوبیای اجتماعی می دانند. مطالعاتی بهبود کیفیت زندگی را سبب کاهش آن می دانند.

همچنین برخی نشان دادند ساختارهای جایگزین برای فوبیای اجتماعی وجود دارد.

برای نگارش مبانی نظری از مقالات ۲۰۱۶-۲۰۱۹مورد استفاده قرار گرفت. که نشان می دهد جدیدترین مقالات برای نگارش مبانی نظری فوبیای اجتماعی استفاده شده است.

مبانی نظری در خصوص این مفهوم

مبانی نظری در  مورد فوبیای اجتماعی به شرح ذیل ارائه شده است:

وانگ[۱] و همکاران (۲۰۱۹) معتقدند عوامل فرهنگی بر بیان این مفهوم و تفسیر و عملکرد اقدامات اضطراب اجتماعی تاثیر میگذارند.

ملنتین[۲] و همکاران (۲۰۱۸) اعتقاد دارند که این اختلال یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی در  اختلالات مصرف الکل (AUD) است. با این حال، مطالعات اندکی به بررسی ارتباط بین نتیجه درمان درمان SP و الکل در محیط های طبیعت پرداخته اند.

ورسب[۳] و همکاران (۲۰۱۸) نشان دادند که رفاه عمومي و رفاه عاطفي، رواني و اجتماعي در گروه افراد مبتلا به افسردگی اساسی و این اختلال در مقايسه با گروه شاهد پايين تر بود. افراد مبتلا به کمردرد، رفاه کمتر از افراد بدون هماهنگی را نشان می دهند.

جاسف[۴] و همکاران (۲۰۱۸) باور دارند که بهبود کیفیت زندگی و مهارتهای اجتماعی شدن افراد مبتلا به فوبیای اجتماعی کمک خواهد کرد.

سیونی[۵] و همکاران (۲۰۱۷) بر ای باورند که استفاده بیش از حد از بازی های ویدئویی و آنلاین می توانند عزت نفس را افزایش دهند. با این حال، برای بعضی از بازی کنندگان، استفاده بیش از حد باعث افزایش وابستگی به پیامدهای روحی اجتماعی از این نوع اختلال میشود.

پانایوتو[۶] و همکاران (۲۰۱۷) رویکردی ارائه دادند که یک ساختار جایگزین فاکتورهای فوبیای اجتماعی است.

بول[۷] و همکاران (۲۰۱۶) معتقدند که مکانیزم های اولیه تضاد اجتماعی به توسعه این اختلال کمک کنند.

زیرنویس

در این بخش زیر نویس مربوط به نام محققین ارایه می شود:

[۱] Wong

[۲] Mellentin

[۳] Wersebe

[۴] Joseph

[۵] Sioni

[۶] Panayiotou

[۷] Boll

منابع

با کلیک بر روی این بخش به منابع دسترسی خواهید داشت.

در لینک بالا دانلود به راحتی قابل انجام است و پرداخت به صورت آنلاین صورت میگیرد.

 

938 بازدید