مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر – نوین ترین نظریات محققین

مبانی نظری اختلال فراگیر

مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر یکی از بخشهای بسیار مهم در مطالعات پژوهشی در زمینه اختلال اضطراب میباشد.

مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر در مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات رویکردهای متفاوتی برای اختلال اضطراب فراگیر قائل شده اند. برخی معتقدند اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایعترین اختلالات اضطرابی است. برخی میگویند این اختلال در بین نوجوانان بیشتر و علایم آن با اضطراب عمومی همراه است. برخی اثر آنتی بادیهای ضد اضطراب را  اثرگذار میدانند.

بعضی به نقش مراقبتهای درمانی اشاره میکنند و برخی یک قلمرو خاص جغرافیایی را بررسی کردند. همچنین گروههای قومی و فرهنگی را نیز بر شکلگیری آن اثرگذار میدانند.

نظریات محققین

نیومن و پرزورسکی[۱] (۲۰۱۸) بیان میکنند که اختلال اضطراب فراگیر (GAD) از شايعترين اختلالات اضطرابي است.

تیرکاینن[۲] و همکاران (۲۰۱۸) معتقدند نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در میان نوجوانان رایج است. و میتواند سبب آسیب روانی و اجتماعی شود، ولی کمبود یک مقیاس با کیفیت برای اندازه گیری علائم اضطراب عمومی در جوانان است.

وینک[۳] و همکاران (۲۰۱۸) نشان میدهند که علائم روانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مثبت وجود نداشت.  و حضور آنتی بادیهای ضداختلال اضطراب فراگیر به کمبود پیش آگهی منجر نشد.

نظریات دیگران

استابلز[۴] و همکاران (۲۰۱۸) استدلال میکنند  PHQ-2، GAD-2 و K-6 نمایشگرهای مفید و معیارهای کارآمد پیشرفت و نتایج درمان در مراقبتهای معمول درمانیند.

مانوز ناوارو[۵] و همکاران (۲۰۱۷) بیان میکنند اختلال اضطراب فراگیر در مراکز مراقبت اولیه اسپانیایی بسیار شایع است.

پارکرسون[۶] و همکاران (۲۰۱۵) معتقدند شیوع اختلال اضطراب فراگیر در بین گروههای قومی / فرهنگی خود شناخته شده متفاوتند. پدیده ای که محققان به خطاهای اندازه گیری متقابل فرهنگی نسبت به تفاوتهای واقعی در میزان اختلال اضطراب فراگیر وابسته است.

یانگ[۷] و همکاران (۲۰۱۷) معتقدند اختلال اضطراب فراگیر در بیماران مبتلا به آسم شایع است. ولی، مکانیزمهای فیزیولوژیک اختلال اضطراب فراگیر در بیماران مبتلا به آسم نامشخص است.

زیرنویس

[۱] Newman & Przeworski

[۲] Tiirikainen

[۳] Vinke

[۴] Staples

[۵] Muñoz-Navarro

[۶] Parkerson

[۷] Yang

منابع

رفرنس های مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر

693 بازدید