مبانی نظری برای چابکی سازمان | دانلود فایل اهمیت چابکی سازمان

مبانی نظری چابکی سازمان

مبانی نظری چابکی سازمان یکی از مولفه های مهم و عنصر قابل بهبود برای تعیین استراتژی سازمانی می باشد.

مبانی نظری برای چابکی سازمان به زمینه های مطالعاتی باز می گردد که روند تاریخی بسیار پیوسته ای را دنبال می کند. در این بخش مبانی نظری برای چابکی سازمان بیان می شود. در مبانی نظری برای چابکی سازمان از مطالعات مطرح و بین المللی به ترتیب توال تاریخی استفاده شده است.سیستم های چابک در سازمان قدرت طراحی بالاتری برای تولید چرخه محصول و همچنین تامین خدمات دارند. سازمان های چابک تولیدات بهتری ارایه می دهند و خدمات را در سطح بالاتری برآورده می کنند (گاناسکاران  ،۱۹۹۹).

سازمان های چابک

سازمان های چابک به سرعت و با عملکرد بهتری از ادغام های سازمانی بهره می برند.

و آن را سریع تر نسبت سازمان های مشابه می پذیرند و خود را با آن انطباق می دهند(ورنادات ، ۲۰۰۱). سازمان های که سطوح قابل قبولی از چابکی سازمانی را تجربه کرده اند در مدیریت نیروی انسانی خود نیز نقش بهتری بازی می کنند(فرانسیس ،۲۰۰۱) چابکی سازمان ها می توانند سبب ارتقا و بهبود بهره وری در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات شود. این مطالعه تعداد متغیر برونزا اثرگذار بر چابکی سازمان را که در ارتباط با فن آوری اطلاعات بود در شرکت های مالزیایی مورد بررسی قرار داد(زین  و همکاران،۲۰۰۵).

چابکی سازمانی تحت تاثیر ساختار سازمانی

چابکی سامانی تحت تاثیر ساختار سازمانی قراردارد، درواقع رابطه چابکی سازمانی و ساختارسازمانی به صورت دو سویه میباشد.

یک سازمان چابک می تواند ساختار سازمانی را تحت تاثیر خود قرار دهد(کامینز ،۲۰۰۹). سازمان های چابک با ریسک کمتری در قبال خطرات ناشی از تغییرات بازار مواجه هستند و معمولا عکس العمل های بسیار مناسب تری نشان می دهند(برانچیدل و سورش  ،۲۰۰۹). خدمات مبتنی بر شبکه به طور قابل توجهی می توانند چابکی سازمان را تحت تاثیر قرار دهند و چابکی سازمان با استفاده از خدمات شبکه ای می تواند ارتقا یابد(اولیوریا  و همکاران، ۲۰۱۲).

چابکی سازمان فرهنگ سازمانی را در ابعاد مختلفی بهبود می بخشد( لیواری  و لیواری،۲۰۱۱)چابکی سازمانی می تواند سبب بهبود استقرار مکان سازمانی برای کارکنان و تغییر در ویژگی های کار آنها شود(چانگ  و همکاران،۲۰۱۴) عقیده دارند که چابکی سازمان در شرکت هایی که فن آوری اطلاعات مبنای ساختاری آنها به شمار می رود می تواند کیفیت خدمات ارایه شده را تحت تاثیر قرار دهد و آن را بهبود ببخشد(جیا  و همکاران،۲۰۱۶).

تحولات آگاهانه

نقش های سازمانی در فرآیند تحول آگاهانه امروزه در حال افزایش است.

و در این میان بهبودهایی که در چابکی سازمان صورت می گیرد این نقش را پررنگ تر می کند. (جواناویک  و همکاران ،۲۰۱۷)  چابکی سازمان با بهبود مهارت های  فن آوری اطلاعات خلق ظرفیت های نوآوری در سازمان را بهبود می بخشد. به عبارتی سازمان هایی که چابکی بالاتری را از خود نشان می دهند می توانند ظرفیت های نوآوری بیشتری نسبت به سازمان های هم رده خود بروز دهند (روای چاندارن ،۲۰۱۸) بطور معمول می توان بیان داشت که چابکی سازمانی ظرفیت های نوآوری را بهبود می بخشد.

خلاصه موضوع

در این بخش ما خلاصه ای  از مطالب بالا را ارایه می دهیم:

۱- چابکی سازمانی در ابتدا در مطالعات نظری مورد توجه بوده است.

۲- سیستم های چابکی سازمان برای طراحی محصول و ارایه خدمات بسیار مناسب هستند.

۳-یکی از مولفه های اثرگذار بر چابکی سازمان را می توان ساختار سازمانی دانست.

۴- فرهنگ سازمانی تحت تاثیر چابکی تغییر می کند.

۵-این چابکی با بهبود ظرفیت تغییرات محصول نوآوری را بهبود می بخشد.

۶-بهبود چابکی سازمان معمولا با استفاده از مهارت های سازمانی ایجاد می شود.

 

رفرنس (منابع) در فایل قابل خریداری وجود دارد

 

چارت مبانی نظری

مبانی نظری برای چابکی سازمان

1581 بازدید