مدیریت دانش و چابکی سازمان

مدیریت دانش و چابکی سازمان

مدیریت دانش و چابکی سازمان مدیریت دانش و چابکی سازمان یکی از زمینه های تحقیقاتی مطرح در خصوص بهره وری در سازمان می باشد.

چابکی سازمانی، جستجو و بازیابی دانش مرتبط را تسهیل می کند و کسب و کار را قادر می سازد تا این دانش را برای توسعه خدمات و محصولات با کیفیت بالا و یا واکنش به ظهور رقبای جدید استفاده نماید. این کار یک مدل تحقیقاتی را ایجاد می کند که رابطه بین ساختارهای مدیریت دانش، چابکی سازمانی و عملکرد شرکت را نشان می دهد.

مدیریت دانش

برای ارایه چابکی در سازمان مدیریت دانش رکن اساسی محسوب می شود(Cegarra-Navarro, Soto-Acosta, & Wensley, 2016).

در این حالت چابکی سازمانی اشاره به توانایی شرکت در سرعت تغییر یا انطباق در پاسخ به تغییرات بازار است. چابکی سازمانی اساسا برای سازمان هایی که در حال تغییر شرایط هستند با استفاده از عوامل دانش برای دستیابی به اهداف سازمان ضروری است.برای این منظور، این مولفه سبب می شود شرکت ها سریعا دانش خود را در هنگام پاسخ دادن به محیط تغییر داده و در مدیریت بازار موفق باشند.

جایگاه دانش در سازمان

دانش در سازمان هم به صورت درونی و هم به صورت بیرونی تعریف می شود. 

اگرچه به نظر می رسد دانش در سازمان از ارزیابی و مشاهدات بیرونی حاصل می شوداما به طور واقع سازمان ها باید از تجربیات، تخصص و فرآیندهای داخلی برای تفسیر این دانش خارجی و تبدیل آن به اطلاعات اقتصادی استفاده کنند در این حالت استخدام دانش به معنای ایجاد دانش خارجی در دسترس سایر افراد درون سازمان می باشد. در این حالت، کسب دانش به عنوان یکی از اجزای چابکی است که به شرکت ها اجازه می دهد تا با ایجاد اطلاعات مشترک با ذینفعان، دانش جدیدی در مورد رویدادها، گرایش ها و روابط در محیط خارجی سازمان ایجاد کنند. گرچه برای بهبودی چابکی سازمان دستیابی به دانش بیرونی یک گام مهمی است، اما توجه داشته باشید که تمام دانش به اصطلاح تولید شده در این ساختارهای بیرونی لزوما دانش خوبی نیست.

در این حالت هنگامی که کسب دانش رخ می دهد، چابکی بهتر صورت می گیرد(Cegarra-Navarro, Soto-Acosta, & Wensley, 2016).

تبدیل دانش در سازمان

تبدیل دانش نه تنها به یک ابزار اساسی است که از ایجاد دانش اجتماعی پشتیبانی می کند بلکه تبدیل دانش نیز سبب می شود که شرکت ها بتوانند در ساخت برخی از ساختارهای اجتماعی خود با سرعت، بازنگری، به روز رسانی و اصلاح نمایند که این سه مولفه از ویژگی های بارز چابکی سازمان محسوب می شوند. یکی از رایج ترین روش ها برای اعمال چابکی در سازمان، اتخاذ بهترین شیوه های یک رهبر، شناسایی دانش مربوطه و استفاده از آن است. جنبه دیگر چابکی سازمان به روال جمعی، رویه ها و فرآیندهای حل مسئله اشاره دارد که: شرکت ها می توانند برای اعمال دانش مرتبط در تصمیم گیری استفاده کنند (Cegarra-Navarro, Soto-Acosta, & Wensley, 2016)

خلاصه

به طور خلاصه می توان بیان داشت که:

۱-مدیریت دانش و اثرگذاری آن بر چابکی سازمان یکی از راهکارهای بررسی اثرگذاری دانش در سازمان می باشد.

۲- با ایجاد مدیریت دانش و اثرگذاری آن بر چابکی سازمان می توان سازمان هایی بهره ور تر داشت.

۳- مدیریت دانش زمینه ها را برای بهبود مزیت رقابتی در سازمان بالا می برد.

منبع

Cegarra-Navarro, J.-G., Soto-Acosta, P., & Wensley, A. K. P. (2016). Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility. Journal of Business Research, 69(5), 1544-1549. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.014

 

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

1110 بازدید