پیچیدگی ساختار سازمانی و انواع آن

پیچیدگی ساختار سازمانی

پیچیدگی ساختار سازمانی سه‌ شکل دارد: تفکیک افقی، تفکیک عمودی و پراکندگی‌ جغرافیایی.‌

پیچیدگی ساختار سازمانی

فایل مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

در تفکیک افقی سازمان‌ها با وظایف متنوع ساختار را پیچیده می کند.

ساختار سازمانی چارچوب روابط شغلی، سیستم ها، فرایند های عملیاتی را در بین افراد و گروه هایی که تلاش می کنند به اهداف مشترکی در یک شرکت برسند مشخص می کند. ساختار سازمانی مجموعه ای روش های تقسیم کار به صورت وظایف مشخص و هماهنگ بین افراد می باشد. روش فعالیت های سازمانی، سازماندهی و هماهنگی بین اجزا سازمان را ایجاد می کند و سبب می شود فعالیت های عوامل کار و کنترل اعمال سریع تر صورت بگیرد. مفهوم ساختار سازمانی ظهور یک تفکر سیستماتیک در سازمان می باشد که روابط را به عنوان مجموعه ای مشخص از یک شرایط کلی تعیین می کند(احمدی و همکاران، ۲۰۱۶: ۴۵۵ و ۴۵۶)

نوع ساختارهای یک سازمان

نوع ساختارهای یک سازمان بر توسعه و پیشرفت یک سازمان به شمار آید.

پیچیدگی ساختار سازمانی

زیرا سازمان هایی با نوع ساختار ثابت با سازمان های دارای ساختار پویا کاملا متفاوت از یکدیگر هستند.

پیچیدگی ساختار سازمانی  مجموعه راه هایی است که طی آن فعالیت های سازمان به وظیفه شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه ها هماهنگی ایجاد می شود. موضوع ساختار سازمانی از سال ۱۹۷۰ مورد توجه سازمان ها و محققین قرار گرفت، این مطالعات منجر به تغییرات وسیع در جایگزینی ساختارهای سنتی، متمرکز و غیرفعال با ساختارهای سازمانی پویا، فعال، مشارکتی و خودمدیریتی گردید. ساختار سازمانی نشان دهنده سطوحی است(نصیری ولیک بنی و شایگانی، ۱۳۹۵: ۴۵)

پیچیدگی سازمانی به بیان روابط میان مولفه های کل سازمان اشاره دارد.

مفهوم ساختار می تواند برای همه ارکان سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد.

ساختار سازمانی چارچوبی در بین روابط در شغل ها را نشان می دهد و سیستم ها و پروسه های عملیاتی و گروه ها را به طور مشخصی تفکیک می کند. پیچیدگی ساختار سازمانی تا حد زیادی روش های تقسیم کار  و توانمند سازی را تغییر می دهد و در هماهنگی وظایف در بین کارکنان اثر گذار خواهد بود. این مفهوم به میزان زیادی به نگرش ما در خصوص ساختار سازمانی باز می گردد.

فایل مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

شرکت های با ساختار سازمانی

شرکت های با ساختار سازمانی منظم فعالیت ها و عوامل کار را بهتر کنترل می کنند.

پیچیدگی ساختار سازمانی

  پیچیدگی ساختار سازمانی  روابط میان شغل ها، سیستم ها را دچار دگرگونی کرده است.

در هر سازمان همواره گروه هایی برای نیل به ارتباطات سازمانی تلاشی صادقانه به عمل می آورند و گروهی دیگر از انجام تلاش صادقانه سرباز می زنند. پیچیدگی ساختار سازمانی سبب می گرد که نتوان به طور مشخص تشخیص داد که عملکرد شغلی کدام دسته بر بهبود یا افت سازمان اثر گذار بوده است.

سازمان های با پیچیدگی ساختار همواره دچار تاخیر دریافت پیام های مشتریان می باشند. در این حالت مسئولیت هیات تصمیم گیری و مدیران استراتژی در سازمان بسیار کمرنگ می شود و گاها ممکن است بی اثر باقی بماند. پیچیدگی ساختار سازمانی سبب می گردد که تصمیم گیری، واکنش مناسب به محیط و اختلاف بین واحدهای دورن سازمانی به سختی قابل حل باشد و رابطه اصولی بین سازمان و عملکرد آن در بیرون و رضایت مشتریان به راحتی قابل مشاهده نباشد. این موضوع یکی ازچالشهای عمده بر سر راهی استراتژیست ها در بازارهای کالا و خدمات می باشد.

پیچیدگی ساختار سازمانی

پیچیدگی ساختار سازمانی به عنوان یک معضل در تشخیص روش های استفاده از  توانایی های سازمان شناخته می شود.

پیچیدگی ساختار سازمانی

ایجاد شبکه های اجتماعی از نیروها بر پایه پنل های فن آورانه تا حدی از این مشکل کاسته است.

سازمان های با حجم بالای اطلاعات

به طوری که سازمان های با حجم بالای اطلاعات توانایی دریافت سریع نظرات مشتریان و پاسخگویی بهتر را برای خود حفظ می کنند. این موضوع شاید در سازمان های امروزی به عنوان یک راه حل پایدار به شمار رود اگرچه همواره استراتژی مدیریت کلاسیک بر بهبود روند ساختار سازمانی اشاره دارد اما می توان با استفاده از پنل های مبتنی بر ارتباطات شبکه ای به میزان زیادی نیاز به طی کردن مسیر هرم سازمانی را کاهش داد و از این طریق پایه هایی برای بهبود ساختار سازمانی ایجاد کرد.

فایل مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

ساختار سازمانی مناسب

ساختار سازمانی مناسب علاوه بر بهره وری سبب تغییر در نحوه اجرای خدمات و انگیزه می شود.

پیچیدگی ساختار سازمانی

انگیزه کارکنان یه معنی بهبود کیفیت خدمات و امنیت شغلی بهتر است.

این موضوع بدون در نظر گرفتن نقش مدیر در ایجاد انگیزه نمی تواند مورد بررسی باشد. همچنان که شکل های هرمی ساختار سازمانی امروزه در حال از بین رفتن می باشد می توان ساختار امنیت شغلی را نیز دچار تحولاتی دانست آنچه امروز به معنی امنیت شغلی کارکنان مورد بحث می باشد.

ساختار سازمانی و کارآفرینی

ساختار سازمانی همچنان می تواند بر نحوه شکل گیری کارآفرینی در یک سازمان نیز اثرگذار باشد. باید توجه داشت که پیدایش نوع کارآفرینی به زمینه ها و حوزه هایی نیاز دارد که مشروط به وجود توانایی برای کار و بهبود در محیط جغرافیایی است این موضوع به میزان توانایی نیروی انسانی در شکل گیری ساختار سازمانی بستگی دارد که توجه به آن به معنی بهبود در شرایط کار و تغییر در فرایند انجام تحولات مربوط به بهبود سازمانی می باشد و بر میزان فرمانبرداری سازمانی اثرگذار خواهد بود. همچنین برای آنکه یک کارآفرین بتواند نیروی کار خود را در یک سازمان مستقر نماید.

خلاصه

براساس آنچه گفته شد می توان خلاصه کرد که:

۱-ساختار سازمانی مجموعه ای روابط شغلی و سایر مولفه ها است.

۲-سازمان های پچیده دیرتر نسبت به شرایط واکنش نشان می دهند.

۳-ساختار سازمانی بر رضایت مشتری اثرگذار است.

۴-ساختار سازمانی بهره وری و انگیزه کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.

۵-ساختار سازمانی مناسب معمولا بهبود شرایط کاری را به همراه دارد.

۶-بهبود سازمانی یکی از نشانه های بارز ساختار سازمانی مناسب است.

فایل مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

 

منبع

امیری، علی­نقی (۱۳۸۳). نظارت اثربخش بر عملکرد مدیران کاروان­های حج تمتع، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۵، ص ۱۰۹ تا ۱۴۶٫

نصيري وليك بني فخرالسادات؛ شايگاني منيع،  سميرا(۱۳۹۵) بررسي رابطه بين ساختار سازماني و توسعه سازماني، مديريت توسعه و تحول، شماره ۲۶، ص ۴۵-۵۱٫

Ahmady, G. A., Mehrpour, M., & Nikooravesh, A. (2016). Organizational Structure. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 230(Supplement C), 455-462. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.057

 

 

4706 بازدید