چابکی سازمان و سیستم های اطلاعات کسب و کار

 چابکی سازمان و سیستمهای اطلاعات کسب و کار

 چابکی سازمان و سیستمهای اطلاعات کسب و کار یکی از موضوعات مهم در بررسی بهره وری سازمانی محسوب می شود.

دیدگاه هایی در مورد اینکه آیا هماهنگی سیستم های اطلاعات کسب و کار (IS) موجب افزایش یا تضعیف چابکی سازمانی می شود، متفاوت است. چابکی در سازمان علاوه بر این، نقش شایستگی های مشترک بین بخش های کسب و کار و  سیستم های اطلاعاتی سازمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

چابکی سازمان برای حفظ مزیت رقابتی

در این حالت چابکی سازمان سبب حفظ مزیت رقابتی در محیط ناپایدار می شود.

شرکت های امروزی برای ارتقا خود  به سیستم های اطلاعاتی (IS) تکیه می کنند. در این حالت رقابت در سیستم های اطلاعات کسب و کار و تنظیم بهترین برنامه برای ارایه خدمات مهمترین عامل برای دستیبابی به چابکی در سازمان محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد هر چه سازمان ها بتوانند سیستم های اطلاعات کسب و کار مناسب تری ارایه دهند انتظار می رود چابکی را در سطح بالاتری مورد بهره برداری قرار داده و مزیت رقابتی بهتری را حفظ نمایند.

البته برخی دیدگاه ها نشان داد که این سیستم ها خود مانعی برای بهبود چابکی در سازمان محسوب می شوند اما دلایل قانع کننده ای برای این فرضیه خود ارایه نداده اند. در این میان مطالعات مولفه های فرعی دیگری را نیز در ارتباط بین این دو موثر دانسته اند. برخی به استراتژی های کسب و کار اشاره کرده اند و برخی دیگر ابعاد فکری در ارایه ایده های کسب و کار را مطرح نموده اند. بعضی مطالعات هماهنگ سازی اجتماعی را فرایندی برای بهبود بین مولفه های سیستم های اطلاعات کسب و کار و چابکی سازمانی می دانند. در این میان همبستگی اجتماعی و ابعادش در بهبود چابکی سازمان با سیستم های اطلاعات کسب و کار  ارتباط دارد. چرا که ابعاد همبستگی اجتماعی سطح عملیاتی شرکت ها را بالا می برد و زمینه های بهبود بهره وری را در آنها ایجاد می کند(Zhou, Bi, Liu, Fang, & Hua, 2018)

مبنایی برای بهبود مزیت رقابتی در سازمان

 چابکی در سیستم های اطلاعات کسب و کار مبنایی برای بهبود مزیت رقابتی در سازمان دانست.

این موضوع تحت تاثیر مولفه هایی دیگر قرار دارد. به طور کلی ارتباط چابکی سازمان و سیستم های اطلاعات کسب و کار به عنوان شاخصی برای بهبود فضای کسب و کار در زمینه چابکی در سازمان شناخته می شود که رویکردهای مطالعاتی به آن در زمینه های متعددی شکل گرفته است.  چابکی سازمان و سیستمهای اطلاعات

خلاصه بندی

۱-سیستم های کسب و کار با چابکی در سازمان ارتباط دارند و سبب تسریع در آن می شوند.

۲-رابطه سیستم های کسب وو کار و چابکی در سازمان یک رابطه دو سویه است.

۳-البته سیستم ها ممکن است خود مانعی برای اجرای چابکی باشند که دلایل قانع کننده ای برای آن وجود ندارد.

۴-ارتباط چابکی و سیستم اطلاعات کسب و کار  شاخصی برای بهبود فضای سازمانی است.

 

منبع

Zhou, J., Bi, G., Liu, H., Fang, Y., & Hua, Z. (2018). Understanding employee competence, operational IS alignment, and organizational agility – An ambidexterity perspective. Information & Management. doi:https://doi.org/10.1016/j.im.2018.02.002

1048 بازدید