مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
22 مرداد 1396
قابل ویرایش(WORD)
28 کیلوبایت
4 صفحه
۴,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک به صورت محصول است و تمام متن آن به صورت رایگان در زیر نمایش داده شده است

به روز رسانی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ساعت ۱۱:۲۰– تعداد صفحات: ۴ صفحه(بدون احتساب بخش منابع)

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

مبانی نظری برنامه استراتژیک در مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. تکسیرا و جونمور  در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژ یک و  پایداری سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پایداری سازمانی، فرایند توسعه محصول و روند بهبود مستمر. تکسیرا و جونمور اثبات کردند که بررسی برنامه ریزی استراتژیک معمولا به مولفه های بیان شده می تواند کمک شایانی بکند.

یوزرسکی و بروم  در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد ارائه یک چارچوب رهبری برای پیاده سازی یک برنامه استراتژیک در سازمان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شکل گیری توسعه راهبردی، فرایند پیاده سازی توسعه و ارزیابی توسعه. استدلال آنها این بود که برنامه ریزی استراتژ یک می تواند به فرایند پیاده سازی توسعه راهبردی و ارزیابی آن در سازمان کمک کند.

ادامه مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

پوسچ و گاریوس  در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژ یک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژ یک و تعادل سازمانی را بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعادل سازمانی، سازگاری سازمانی و گرایش نوآوری در سازمان. براساس این ابعاد پوسچ و گاریوس استدلال کردند که برنامه ریزی استراتژ یک معمولا تحت شرایط سازگاری، تعادل و نوآوری در سازمان می تواند سطوح مختلفی را تجربه کند.

وسکا و روسنت  در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژ یک خود را براساس ابعاد نگاهی به آینده برنامه ریزی استراتژیک را بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آینده نگری استراتژیک و توسعه استراتژ یک. آنها اثبات کردند که آینده نگری استراتژیک معمولا سطوح برنامه ریزی استراتژ یک یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد همچنین این مولفه می تواند تحت شرایطی با توجه به مولفه توسعه استراتژیک نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

جکل  در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژ یک زیست محیطی در منطقه را مطالعه کردند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استراتژی زیست محیطی، تعهدات زیست محیطی و مدیریت محیط زیست.

ادامه مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

توی  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژ یک خود را براساس ابعاد تقویت برنامه ریزی استراتژیک از طریق همکاری های گوناگون مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۵ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فرایند برنامه ریزی مشارکتی، برنامه ریزی کلیدی  ، برنامه ریزی جامع و تقویت برنامه ریزی. توی  و همکاران در جامعه مورد بررسی در ایالات متحده آمریکا این نظریه را به اثبات رساندند که تقویت کلیه برنامه ریزیها (جامع و کلیدی و مشارکتی) معمولا میزان و شدت تقویت برنامه ریزی استراتژیک در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.

اوه  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد توسعه برنامه های استراتژ یک برای پیشبرد شغل پرستاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ارزیابی شغل حال حاضر، ارزیابی شغلی آینده و برنامه ریزی شغلی. این نظریه اثبات کرد که با ایجاد برنامه ریزی شغلی و ارزیابی های فعلی و آینده در سازمان معمولا می توان انتظار داشت که سطوح برنامه ریزی استراتژیک قابل اندازه گیری باشد.

ادامه مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

دلکاستیلو و دیمیتراکوپولوس  در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد بهینه سازی طرح برنامه ریزی استراتژیک مجتمع های معدنی مورد بحث قرار دادند. نظریه این محققین به اثبات رساند که بهینه سازی برنامه ریزی استراتژیک معمولا می تواند سطوح برنامه ریزی استراتژیک را معرفی کند. تاکید این محققین بر استفاده از بهینه سازی برنامه ریزی استراتژ یک در بررسی برنامه ریزی استراتژ یک بود.

ریموندی  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژ یک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژ یک در فدراسیون بین المللی پزشکی بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت و به اثبات رساند که برنامه ریزی مشارکتی و اهداف بلندمدت می تواند به عنوان ابعاد اثرگذار بر برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده محققین قرار گیرد.

هرسپرجر  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژ یک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژ یک و هدایت توسعه شهری مورد بحث قرار دادند. هرسپرجر  و همکاران استدلال کردند که برنامه ریزی استراتژ یک معمولا همراه با تغییرات شهری و توسعه پایدار می تواند زمینه های پیشرفت در یک سازمان و شهر را فراهم کند.

ادامه مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

پسیچنوی  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از داده های مدرن سازی انرژی ساختمان مورد بحث قرار دادند. نظریه برنامه ریزی استراتژیک این محققین نشان دادند که داده های مدرن سازی انرژی ساختمان، صرفه جویی در انرژی، کاهش انتشار و سرمایه گذاری های اجتماعی معمولا می تواند به عنوان رویکردهای مورد بررسی برای برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

لارمه  در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود نشان داد که طرحهای استراتژیک و آینده نگری آنها می تواند مولفه های قابل اثبات برای بررسی برنامه ریزی استراتژیک در نظریات مدیریتی باشد.

کلوسترهلفن  و همکاران در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود استدلال کردند که شفافیت و اطلاعات دقیق هزینه ها می تواند زمینه هایی برای اثبات و پیش بینی برنامه ریزی استراتژیک باشد.

کیباجنیک و همکاران در سال ۲۰۱۹ این موضوع را اثبات کردند که حمل و نقل شهری، عوامل موفقیت کلیدی و ارزیابی پتانسیل سرمایه ها می تواند بر روی شکل گیری و پدیده برنامه ریزی استراتژیک اثرگذار باشد. این محققین اثبات کردند که بهبود هر یک از این  مولفه ها می تواند سطوح برنامه ریزی استراتژیک در سازمان یا محیط شهری را تحت تاثیر قرار دهد.

ادامه مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

پرورزا  و همکاران در سال ۲۰۱۹ در نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی در زمینه اصلاح، بهبود و انرژی در سازمان می تواند بر شکل گیری و پیش بینی  دقیق برنامه ریزی استراتژیک اثرگذار باشد. پرورزا و همکاران به اثبات رساندند که براساس ابعاد بیان شده می توان برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان را بهبود داد.

ویلکانا و پونس  (۲۰۱۹) اثبات کردند که چنانچه برنامه ریزی پایدار در زمینه انرژی را مورد بررسی قرار دهیم می توان به این نتیجه برسیم که برنامه ریزی استراتژیک قدرت تقویت کنندگی این مولفه ها را دارد. همچنین ویلکانا و پونس نشان دادند که برنامه ریزی پایدار و برنامه ریزی در زمینه انرژی می تواند عنصری تقویت کننده برای برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان باشد.

هریس  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و زیربناهای آب منطقه ای مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از زیرساختهای آب و چالش های مدیریت زیست محیطی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر برنامه ریزی استراتژیک دارای تاثیر بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک

جکنن  و همکاران (۲۰۱۹) در نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود نشان دادند که بازاریابی محصول و کشف نظرات کارمندان سازمان می تواند ابعاد تقویت کننده ای برای برنامه ریزی استراتژیک باشند و بر روی آن اثرگذار باشند. این محققین دریافتند که با ایجاد تغییراتی در سطوح این ابعاد می تواند درصد موفقیت برنامه ریزی استراتژیک را تغییر دهد و با ایجاد راهبردهای مناسب برای تغییر در برنامه ریزی استراتژیک پرداخت.

مریتنز  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه برنامه ریزی استراتژیک خود را براساس ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و استفاده از سوخت های فسیلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بهره از سوخت های فسیلی و انرژی الکتریکی. مریتنز  و همکاران اثبات کردند که بررسی برنامه ریزی استراتژیک معمولا می تواند به ابعاد بیان شده کمک بیشتری نماید.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.