کیفیت زندگی در روانشناسی و مبانی نظری آن


در حال بارگذاری
23 مرداد 1396
قابل ویرایش(WORD)
KB 36
10 صفحه
1028 بازدید
۲,۹۰۰ تومان
خرید

کیفیت زندگی در روانشناسی محصولی در ۱۰ صفحه در قالب فایل WORD و با فونت بی لوتوس ۱۴ اندازه ۱ تنظیم شده است. محدودیت دانلود تا ۳ مرتبه برای این سایت قرار داده شده است.

نمایش فهرست و منابع فایل

 

همزمان با توجه نظريه پردازان و سازمانهاي بين المللي به ابـعاد اجـتماعي، سـياسي و فرهنگي‌ توسعه‌ ، ارتقاي‌ کيفيت زندگي نه صرفا ابزاري براي بـرخورد با پيامدهاي نامطلوب حاصل از‌ سياست‌ هاي‌ مرسوم رشد و توسعه بلکه هدف اصلي توسعه مورد تأکيد قرار گرفت و در اين راسـتا‌ شـاخص‌ هـاي‌ مربوط به ارزيابي عملکرد برنامه ها نيز تغييراتي کيفي يافتند و عـلاوه بر عـناصر فردي و عيني‌، مؤلفه‌ هاي اجتماعي و ذهني را نيز شامل شدند. يعني نيازهاي رفاهي از مسائلي عيني‌ چون‌ خـوراک‌، پوشـاک، بـهداشت و مسکن فراتر رفته ، ابعاد جديدي همچون تأمين اجتماعي، ارتقاي جنبه هاي کـيفي‌زنـدگي‌، حـفظ محيط زيست ، همبستگي ملي و فراهم آوردن شرايط لازم براي مشارکت مردم در‌ سطوح‌ مختلف‌ فرايند توسعه را دربـرگرفته اسـت . بـه طورکلي هرچند که ارتقاي کیفیت زندگی در مقياسهاي فردي‌ و اجتماعي‌ از ديرباز مورد توجه برنامه ريزان قـرار داشـته است اما در دهه‌ هاي‌ اخير‌ و با اولويت يافتن هدفهاي اجتماعي توسعه و تدوين آنها در قـالب بـرنامه هـاي توسعه ، به تدريج‌ نگرشي‌ انساني‌ و جامعه شناختي پيرامون کيفيت زندگی، به قلمرو ادبيات تـوسعه و هـمچنين برنامه ريزي ها‌ و سياستگذاري ها‌ در حوزه هاي مربوط به خدمات اجتماعي، توسعه اقتصادي و مديريت و برنامه ريزي زيسـت مـحيطي غـالبا بر حفظ‌ و بهبود‌ کیفیت زندگی افراد و جوامع و اينکه چه عواملي بر کيفيت زندگي جوامع تـأثير‌ مـيگذارند‌، متمرکز شده اند. در‌ سالهاي‌ اخير‌ به واسطه نقشي که کیفیت زندگی در‌ سـلامت‌ فـردي و اجتماعي دارد از اهميت بسزايي در پژوهش هاي اجتماعي برخوردار شده است‌ . از‌ آنجايي که همه تلاش هاي انسانها‌ در‌ راسـتاي ارتـقاي‌ کـيفيت‌ زندگي‌ و کسب رضايت همه جانبه از آن‌ به‌ عنوان محوري ترين مسئله در امر تـوسعه جـوامع تعريف ميشود، بنابراين شناخت مسائلي‌ که‌ ميتواند کيفيت زندگي و سلامت افراد را‌ تحت تأثير خود قرار‌ دهـند‌، ضـروري به نظر ميرسد(حسینی و همکاران، ۱۳۹۵: ۳۵) در سالهای اخیر توجه به کیفیت زندگی مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است چرا که کیفیت زندگی سبب ایجاد شادکامی در افراد می شود و از اختلالات افسردگی جلوگیری می کند یکی از راهای درمان اضطراب را می توان توجه مثبت به کیفیت زندگی در افراد دانست. در بسیاری از مطالعات به کیفیت زندگی توجه ویژه ای شده است و روابط آن با سایر مولفه های روانشناسانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه در موارد نادری کیفیت زندگی در سایر شرایط نیز بررسی شده است اما مجموع مطالعات نشان می دهند که کیفیت زندگی می تواند بر نحوه تشکیل هویت فرد در جامعه اثر گذار باشد.

 

منبع

حسینی امین، سیده نرگس؛ سیدمیرزایی، سید محمد؛ ادریسی، افسانه (۱۳۹۵). مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره ۲۷، ص ۳۳-۴۷٫

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.