×

مبانی نظری فرهنگ سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۶,۹۰۰ تومان

مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری استرس پس از سانحه | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری فوبیای اجتماعی- جدید ترین نظریات

۱,۱۰۰ تومان

ارتباط رضایت شغلی با چابکی سازمان | پاور پوینت رضایت شغلی و چابکی

۲,۹۰۰ تومان

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

۲,۹۰۰ تومان

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

۲,۹۰۰ تومان

پاورپوینت معنویت در روانشناسی |دانلود پاور پوینت معنویت

۲,۹۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۷ | دانلود تم پاورپوینت | دانلود قالب پاورپوینت

۱,۲۰۰ تومان
0