مبانی نظری استرس پس از سانحه | مطالعات ISI

۱۹۹۰۰ تومان

مبانی نظری فوبیای اجتماعی- جدید ترین نظریات

۱۱۰۰ تومان

پاورپوینت معنویت در روانشناسی |دانلود پاور پوینت معنویت

۲۹۰۰ تومان

بیان مساله برای خود نظارتی- تبیین مفهوم خودنظارتی برای طرح تحقیقاتی

۲۹۰۰ تومان

کمال گرایی در روانشناسی-مبانی نظری کمال گرایی در روانشناسی

۲۹۰۰ تومان

رشد اجتماعی کودکان | رشد اجتماعی کودک| فایل تحقیقاتی

۲۹۰۰ تومان

بیان مساله برای اضطراب-تبیین مفهوم اضطراب برای طرح تحقیقاتی

۲۹۰۰ تومان

بیان مساله برای استرس- تبیین مفهوم استرس برای طرح تحقیقاتی

۵۰۰۰ تومان

بیان مساله برای تاب آوری-تبیین تاب آوری مخصوص طرح تحقیقاتی

۲۹۰۰ تومان

فلج مغزی و مفهوم آن- فلج مغزی در کودکان

۲۹۰۰ تومان
0