مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۶۹۰۰ تومان

ارتباط رضایت شغلی با چابکی سازمان | پاور پوینت رضایت شغلی و چابکی

۲۹۰۰ تومان

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

۲۹۰۰ تومان

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

۲۹۰۰ تومان

ارزیابی عملکرد | فایل تحقیقاتی در خصوص ارزیابی عملکرد

۲۹۰۰ تومان

رضایت شغلی مدیران |بررسی مولفه های اثرگذاری بر رضایت شغلی مدیران

۲۹۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی و مولفه های اثر گذار بر آن در مدیریت

۲۹۰۰ تومان

مدیریت کیفیت فراگیر و اثر آن بر مدیریت رشته های گوناگون

۲۹۰۰ تومان

مدیریت دانش چیست- مبانی نظری مدیریت دانش

۲۹۰۰ تومان

انگیزه پیشرفت و اهمیت و نظریات مربوط به آن

۲۹۰۰ تومان
0