×

مبانی نظری رضایت شغلی | مطالعات ISI و پژوهشی

۴,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۶,۹۰۰ تومان

ارتباط رضایت شغلی با چابکی سازمان | پاور پوینت رضایت شغلی و چابکی

۲,۹۰۰ تومان

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

۲,۹۰۰ تومان

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

۲,۹۰۰ تومان

ارزیابی عملکرد | فایل تحقیقاتی در خصوص ارزیابی عملکرد

۲,۹۰۰ تومان

رضایت شغلی مدیران |بررسی مولفه های اثرگذاری بر رضایت شغلی مدیران

۲,۹۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی و مولفه های اثر گذار بر آن در مدیریت

۲,۹۰۰ تومان

مدیریت کیفیت فراگیر و اثر آن بر مدیریت رشته های گوناگون

۲,۹۰۰ تومان

مدیریت دانش چیست- مبانی نظری مدیریت دانش

۲,۹۰۰ تومان
0