×

مبانی نظری نوآوری شغلی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت استعداد |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رفتار مصرف کننده |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خلاقیت شغلی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری خرید اینترنتی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری تفکر استراتژیک |مطالعات ISI و علمی و پ

۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تسهیم دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برون سپاری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری بازاریابی اینترنتی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان
0