×

مبانی نظری ادراک مشتری |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ارزش ویژه برند |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری آموزش کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری امنیت اطلاعات |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

ادبیات تحقیق مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

ادبیات تحقیق نوآوری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رفتار سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری عملکرد سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری هوش اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان
0