×

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری توانمندسازی کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مفهوم شکاف دیجیتال |مطالعات علمی و پژوهشی مناسب برای ادبیات نظری

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سلامت اجتماعی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سکوت سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مفهوم سواد سلامت الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری حمایت اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مفهوم زنجیره تامین |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

مفهوم مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان
0