×

مبانی نظری تعهد سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق بیمه الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق قراردادهای هوشمند |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اینترنت اشیا |مطالعات علمی پژوهشی و مطالعات ISI

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری هوش سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ریسک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات آموزشی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری جو سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان
0