×

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ریسک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات آموزشی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری جو سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری شغلی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری خرید اینترنتی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری تفکر استراتژیک |مطالعات ISI و علمی و پ

۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ادراک مشتری |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان
0