×

پیشینه تحقیق قراردادهای هوشمند |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اینترنت اشیا |مطالعات علمی پژوهشی و مطالعات ISI

۷,۹۰۰ تومان

مبانی نظری تسهیم دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری امنیت اطلاعات |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

ادبیات تحقیق مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مفهوم شکاف دیجیتال |مطالعات علمی و پژوهشی مناسب برای ادبیات نظری

۳,۰۰۰ تومان

مفهوم سواد سلامت الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری سواد سلامت الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مفهوم مدیریت دانش |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

مفهوم سلامت الکترونیک |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان
0