مبانی نظری فرهنگ سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
29 تیر 1398
word
44kb
6
۴,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی در این فایل مورد آموزش قرار می گیرد.

به روز رسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ساعت ۰۸:۴۰تعداد صفحات:۶ صفحه

مورد به روز رسانی– مبانی نظری فرهنگ سازمانی

بخش زیادی از فایل مبانی نظری ساختار سازمانی قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مفهوم فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر عملکرد می دانند. اعرابی و حریم زاده (۱۳۸۳) این موضوع را مورد تایید قرار دادند. آنها بیان نمودند فرهنگ مناسب در محیط کار روابط کارکنان را بهبود می بخشد. این فرهنگ به تحکیم تعهد سازمانی منجر می شود. و در نهایت سطح خلاقیت را بالاتر می برد. آنها تاکید کردند فرهنگ سازمانی سبب بهبود بهره وری عمومی سازمان می شود. همچنین فرهنگ سازمانی را یک شیوه خاص انجام کار نیز می نامند. این شیوه در سازمان عمومی می شود.

امینی و همکاران (۱۳۸۵) در راستای تایید این موضوع بیان داشتند که فرهنگ سازمانی به صورت یک مشخصه برجسته در سازمان ظاهر می شود.

این مفهوم یک فرض بنیادین برای سازمان به شمار می رود. آنها در تعریف فرهنگ سازمانی نظراتی ارایه دادند. نظریه آنها بر این اساس است که فرهنگ سازمانی یک روند مستمر تعامل انسانی در سازمان می باشد. همچنین آنها بیان داشتند که فرهنگ سازمانی از اجزای زیادی تشکیر می شود. اجزای تشکیل دهنده آن رفتار روزمره، هنجارها، ارزش ها، فلسفه در سازمان می باشد. پوربابایی (۱۳۸۲) بیان می کند سازمان های با فرهنگ قوی از مزیت بالاتری برخورداند. آنها تحولات محیطی را به خوبی تحلیل می کنند.اثربخشی سازمانی بالاتری دارند. مفاهیم مشترک در بین کارکنان ایجاد می کنند. باورهای کارکنان را جهت دهی می کنند. همچنین این مفهوم سبب می شود که درک درستی از تعامل با مشتریان ایجاد شود.

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

نظریه های فرهنگ سازمانی

برون  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ اجتماعی و سازمانی بر استفاده از برنامه های تعادل کار و زندگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۵ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ادراکات اجتماعی، ادراکات سازمانی، توازن کار، فرهنگ اجتماعی، حمایت خانوادگی این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی دارای تاثیر بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

داسگوپتا و گوپتا  در سال ۲۰۱۹ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد ارزش های فرهنگ سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پذیرش افراد، فناوری اطلاعات، ویژگی های فرهنگ سازمانی و ویژگی های فرهنگی مستقل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی  موثر بوده اند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

کوپسا  در سال ۲۰۱۹ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد توان بالقوه انگیزشی فرهنگ سازمانی مورد بحث قرار داد. نظریات او براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پتانسیل انگیزشی و تولید پایدار. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده  بر فرهنگ سازمانی موثر بوده اند. این نظریه در براتیسلاوا ارایه شده است.

منگ و برگر  در سال ۲۰۱۹ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی حرفه ای پرسنل مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عملکرد رهبری، رضایت شغلی، تعامل و اعتماد. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی دارای تاثیر بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ارز و کوکرتز  در سال ۲۰۱۹ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد جهت گیری کارآفرینی فرهنگ سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۹ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از گرایش های کارافرینی، شرکتهای خانوادگی، جهت گیری بلند مدت، آب و هوای نگهداری، جهت گیری یادگیری، تمایل به تغییر، فرهنگ مدیریت خطا، فرهنگ تعهد خانوادگی، ویژگی های سطح بالای مدیریت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی موثر هستند. این نظریه درکشور آلمان به اثبات رسیده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

دوبی  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد مکمل اعتماد سریع و عملکرد مشترک در زنجیره تامین انسان دوستانه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از داده های بزرگ، اعتماد سریع، عملکرد مشترک و زنجیره تأمین. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی موثر بودند. این نظریه در کشور فرانسه اثبات شده است

دسل  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد ادراکات فرهنگ سازمانی و شهروندی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شهروندی سازمانی، هیئت علمی دانشکده ها و مدارس داروخانه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثر بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

المکلو  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی و ایمنی اجتماعی و همکاری در مرزها مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فرهنگ سازمانی، ایمنی اجتماعی و همکاری در مرزها. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بودند. این نظریه در نروژ ارایه شده است.

آلکس و آلکس  در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد شباهت ها و تمایز در دستیابی به فرهنگ سازمانی و نوآوری در مرزها مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تفاوتهای فرهنگ سازمانی، شباهات های فرهنگ سازمانی و نوآوری فرهنگ سازمانی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بودند. این نظریه در ایتالیا ارایه شده است.

آپدهیا  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی از روابط استراتژیک مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۵ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از روابط استراتژیک، مسئولیت اجتماعی شرکتی، استراتژی تمایز، نوآوری و احترام به ابعاد افراد. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثر هستند. این نظریه در استرالیا ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

تزرینگ و سیزوا  در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مولفه های فرهنگ سازمانی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و سطوح مختلف پایبندی و شناسایی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذارند. این نظریه در کشور روسیه به اثبات رسیده است.

تزرینگ و سیزوا  در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد مولفه های فرهنگ سازمانی دانشگاه مدرن مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مولفه های فرهنگ سازمانی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و سطوح مختلف پایبندی و شناسایی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذارند. این نظریه در کشور روسیه به اثبات رسیده است.

الخوریف و مکقلین  در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد جنبه های فرهنگ سازمانی در شرکتهای تولیدی عربستان سعودی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جنبه های فرهنگی، شناسایی جنبه های تأثیرگذار، مضامین جنبه ها و شناسایی موقعیت فرهنگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثرند. این نظریه در کشور انگلستان به اثبات رسیده است.

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

نقش بندی و تبچ  در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد تعامل فرهنگ سازمانی و ظرفیت جذب در نوآوری باز مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعامل فرهنگ سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانی، ظرفیت جذب  و نوآوری باز. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذار بودند. این نظریه در کشور دبی به اثبات رسیده است.

دی  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد تعدیل کننده فرهنگ سازمانی بر رابطه بین فشار بازار و استراتژی محیط زیست شرکت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فشارهای بازار و استراتژی زیست محیطی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثر بودند. این نظریه در کشور هنگ کنگ به اثبات رسیده است.

 

وریک  در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد دانش رهبران در مورد فرهنگ سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عملکرد و اثربخشی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثر بودند. این نظریه  توسط محققین کشور ایالات متحده آمریکا ثابت شده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

اردیتی و دیماسی  در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی و تاخیر در ساخت و ساز مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فرهنگ سازمانی و ارتباط تأخیر. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذارند. این نظریه  توسط محققین کشور ترکیه ثابت شده است.

شهزاد و شهباز  در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی و عملکرد نوآوری در صنعت نرم افزار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فرهنگ سازمانی، عملکرد نوآوری، صنعت نرم افزار و انعطاف پذیری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثرند. این نظریه  توسط محققین کشور چین ثابت شده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

زرلا  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد تأثیر ویژگیهای طرح دفتر بر فرهنگ سازمانی کارکنان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از طرح دفتر، رضایت شغلی کارکنان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی موثرند. این نظریه  توسط محققین کشور استرالیا ثابت شده است.

روسریو  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد محیط زیست نوآوری و فرهنگ سازمانی در صنعت هتل مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رابطه فرهنگ سازمانی، نوآوری محیط زیست و صنعت هتل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر فرهنگ سازمانی اثرگذارند. این نظریه  توسط محققین کشور فرانسه ثابت شده است.

جورگرتنام  در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی بر روی گرایش بازار و عملکرد کسب و کار در صنعت رستوران مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از انواع فرهنگ سازمانی، گرایش بازار(MO) و عملکرد در صنعت رستوران. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تجربه شده  بر فرهنگ سازمانی موثر می باشند. این نظریه  توسط محققین کشور ایالات متحده آمریکا ثابت شده است.

ادامه مبانی نظری فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی

وی و میرگلیا  در سال ۲۰۱۷ نظریه فرهنگ سازمانی خود را براساس ابعاد فرهنگ سازمانی و انتقال دانش در سازمان های مبتنی بر پروژه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آثار هنری، هنجارها ، باورهای مشترک و انتقال دانش در پروژه ها. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده  بر فرهنگ سازمانی تأثیرگذارند. این نظریه  توسط محققین کشور انگلستان ثابت شده است.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.