مبانی نظری فرهنگ سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
10 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی — تاریخ انتشار  ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ — ساعت —-۱۹:۳۲

 

در خصوص فرهنگ سازمانی نظریه های متعددی ارایه شده است. این نظریه ها ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. کلیه نظریه ها به دنبال ایجاد یک ارتباط علی یا همسبتگی بودند که بتواند جایگاه فرهنگ سازمانی را تبیین نماید. به عبارتی نظریه های ارایه شده به دنبال ارایه یک مجموعه مولفه های اثرگذار و اثرپذیر از فرهنگ سازمانی بود. در ادامه بخشی از این نظریه ها براساس نام محققین و سال آزمون فرضیه های آن ها ارایه می شود.

مبانی نظری فرهنگ سازمانی در سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۲۰ نظریات متعددی در خصوص فرهنگ سازمانی ارایه شد. این نظریات جنبه های متنوعی از این متغیر را در سازمان بررسی کردند. در این بخش سعی می شود برخی از این مطالعات ارایه شود. کنین و همکاران در سال ۲۰۲۰ موضوع فرهنگ سازمانی را از برخی ابعاد بررسی کردند. تمرکز آنها بر تعامل بین فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی بود. و این موضوع که آیا فرهنگ سازمانی یک تعامل در سازمان ایجاد خواهد کرد؟

آنها در نظریه خود موضوع همکاری مشترک را برجسته می کنند. همکاری مشترک در مفهوم عمومی به معنی خلق فرهنگ تعاون است. تاکید آنها بر تحلیل این مساله بود که همکاری مشترک و رقابت در کنار یکدیگر قرار داردند. اینکه یک سازمان چگونه بین همکاری مشترک و رقابت تعادل ایجاد می کند. این رقابت هم بین کارکنان درون سازمانی رخ می دهد. و هم بین مدیران. به عبارتی سازمان در عین همکاری مشترک بین کارکنان رقابت را نیز بین آنها تجربه می کند.

مولفه های انگیزشی مرتبط با فرهنگ سازمانی

این مولفه های انگیزشی معمولا سازمان ها را در ارتقا فرهنگ سازمانی کمک می دهد. این محققین همچنین به دنبال محرکهای ایجاد کننده ارتباط بین مشارکت و رقابت بودند. در نهایت فاکتورهایی را مطرح کردند و بیان داشتند که سازمان ها با فاکتورهای زیر می توانند در کنار رقابت مشارکت را نیز تجربه کنند. این فاکتورها عبارت بودند از:

۱-همکاری متقابل بین کارکنان.

۲-فرهنگ کار گروهی.

۳-توسعه بکارگیری فرهنگ سازمانی.

۴-میزان و وجود فرهنگ سلسله مراتبی.

۵-فرهنگ عقلانی موجود در محیط کار بین کارکنان در رده های مختلف.

۶-نوع صنعتی که کارکنان سازمانی در آن مشغول به فعالیت هستند.

۷-شدت به کارگیری فناوری.

۸-نوع و ماهیتی که شرکت برای خود تعریف می کند.

۹-میزان مالکیت در سازمان.

مبانی نظری فرهنگ سازمانی براساس نظریه کنین و همکاران

کنین و همکاران در نظریه خود تاکید کردند که فرهنگ سازمانی در صورتی می تواند تعامل بین الگوهای رقابتی و مشارکتی را در تعادل نگه دارد. در مجموع این محققین ۱۳ فاکتور را مورد بررسی قرار دادند. آنها برای ارایه یک نظریه خوب نیاز به یک سنجش قابل تامل در خصوص ماهیت این فاکتورها داشتند. برای این منظور در قلمرو تحقیقاتی ارایه شده خود اقدام به آزمون سنجی نمودند. کته قابل تامل این است که این محققین برای بررسی رابطه بین متغیرها به سایر مطالعات پیشین تاکید داشتند به عبارتی استخراج مولفه ها براساس مبانی نظری قبلی در این خصوص صورت گرفته بود. بعد از آزمون سنجی بر روی داده های حاصل از شرکت ها در هفت کشور آنها توانستند یک نظریه با قابلیت اطمینان ارایه دهند.

میانجی فردگرایی کارکنان

این موضوع می تواند به نقش میانجی فردگرایی کارکنان احترام بگذارند. در صورتی که فردگرایی یا هویت فردی کارکنان خدشه دار شود. عدم اطمینان به صداقت کاهش می یابد. این عدم اطمینان در خصوص صداقت مدیران ارشد خواهد بود. به عبارتی کارکنان حس می کنند که مدیران ارشد سازمانی صداقت کافی در خصوص ارتباط بین آنها ندارند. از سوی دیگر در صورت تاکید بر نقش هویت فردی کارکنان سازمانی تعاون و مشارکت رشد خواهد کرد. سازمان هایی که هویت فردی کارکنان را حفظ می کنند، انتظار می رود که تعامل و مشارکت بیشتری را در کنار رقابت تجربه نمایند.

توصیه های سیاستی مرتبط با مبانی نظری نظریه کنین و همکاران ۲۰۲۰

در نهایت این محققین برخی توصیه های سیاستی را ارایه می دهند. هدف این توصیه های سیاستی بهبود عملکرد سازمان خواهد بود. آنها تاکید می کنند سازمان هایی که به دنبال حفظ مشارکت گروهی در کنار عنصر رقابت هستند، باید به برخی توصیه های سیاستی پایبند باشند. این رقابت هم می تواند درون سازمانی باشد  و هم برون سازمانی نیز رخ دهد. این توصیه های سیاستی عبارت بودند از:

۱-در کنار توجه به هویت جمعی، هویت فردگرایی مورد تاکید قرار گیرد.

۲-هویت فردگرایی در سطح متعادلی قرار گیرد، چرا که سطح بالای آن در نهایت منجر به کاهش مشارکت می شود.

۳-ارزش های اجتماعی در کنار هویت فردی به کار گرفته شوند.

۴-مقدار زیاد هویت فردی در نهایت زیان سازمان را به همراه دارد. لذا سطوح آن در سازمان تعدیل گردد.

۵-بهتر است هویت فردی برای کارکنان براساس نوع صنعت و بازار تعریف شود.

در مجموع این نظریه در نظر می گیرد که فرهنگ سازمانی یک فرهنگ جمعی در کنار تاکید بر هویت فردی است. سازمان هایی می توانند عملکرد بهتری ارایه دهند که بین هویت جمعی و فردی تعادل ایجاد کنند. این تعادل در نهایت به حفظ مشارکت گروهی در کنار رقابت منجر می شود.

مبانی نظری مرتبط با مداسگوپتا و گوپتا در سال ۲۰۱۹

داسگوپتا و گوپتا فرهنگ سازمانی را در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند یک فرهنگ سازمانی خوب باید شامل برخی موارد باشد. این موارد عبارت بودند از:

۱-پذیرش افراد.

۲-فناوری اطلاعات.

۳-ویژگی های سازمانی که به فرهنگ کارکنان مرتبط است.

۴-ویژگی های فرهنگی مستقل.

این محققین در بررسی خود در خصوص فرهنگ سازمانی توضیحاتی دادند. آنها گفتند زمانی که فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نیاز است که پذیرش افراد به خوبی صورت گیرد. توجه به فناوری اطلاعات در یک سازمان فرهنگ سازمانی غنی تر را خلق می کند. سازمانی که بتواند زیرمعیارهای مرتبط با فرهنگ سازمانی خود را کشف کند. رشد سریع تری را تجربه خواهد کرد.

آنها نشان دادند که سازمان ها برای یک فرهنگ سازمانی غنی نیاز به خلق یک فرهنگ مستقل دارند. آنها این موضوع را به صورت تلمیحی نشان دادند که فرهنگ سازمانی مستقل معمولا الگوی بهتری است. سازمان ها با فرهنگ سازمانی مستقل عملکرد بهتری دارند. این سازمان ها سعی می کنند کارکردهای بهتری ارایه دهند. این محققین دامنه مطالعاتی خود را ایالات متحده در نظر گرفته بودند. به عبارتی نظریه ارایه شده توسط داسگوپتا و گوپتا در قلمرو جغرافیایی ایالات متحده بود.

مبانی نظری فرهنگ سازمانی براساس مطالعه برون و همکاران ۲۰۱۹

نظریه فرهنگ سازمانی برون و همکاران در سال ۲۰۱۹ ارایه شد. این نظریه بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و قابلیت های اجتماعی تاکید داشت. آنها به دنبال بررسی این فرضیه بودند که  قابلیت های اجتماعی توانایی بررسی توسط فرهنگ سازمانی را دارد. مساله این بود که آیا با تغییرات فرهنگ سازمانی، می توان بین زندگی شغلی و زندگی اجتماعی تعادل برقرار کرد. آیا این موضوع تحت تاثیر متغیرهایی مانند ادارکات اجتماعی، ادراکات سازمانی، توازن کار، فرهنگ اجتماعی و حمایت خانوادگی بود.

آنها این موضع را در ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که یک فرهنگ سازمانی موثر می تواند تعادل زندگی اجتماعی و شغلی را برقرار کند. در این حالت کارکنان از سطح بالاتری از ادراکات اجتماعی برخوردار هستند. آنها ادراکات سازمانی را بهتر درک می کنند. معمولا توازن کاری دارند و از فرهنگ اجتماعی مفید پیروی می کنند. همچنین این محققین توانستند نشان دهند که با خلق یک فرهنگ سازمانی موثر می تواند حمایت خانوادگی را برای کارکنان تقویت کرد.

مبانی نظری فرهنگ سازمانی براساس مطالعه داسگوپتا وگوپتا ۲۰۱۹

داسگوپتا و گوپتا فرهنگ سازمانی را در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند یک فرهنگ سازمانی خوب باید شامل برخی موارد باشد. این موارد عبارت بودند از:

۱-پذیرش افراد.

۲-فناوری اطلاعات.

۳-ویژگی های سازمانی که به فرهنگ کارکنان مرتبط است.

۴-ویژگی های فرهنگی مستقل.

این محققین در بررسی خود در خصوص فرهنگ سازمانی توضیحاتی دادند. آنها گفتند زمانی که فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نیاز است که پذیرش افراد به خوبی صورت گیرد. توجه به فناوری اطلاعات در یک سازمان فرهنگ سازمانی غنی تر را خلق می کند. سازمانی که بتواند زیرمعیارهای مرتبط با فرهنگ سازمانی خود را کشف کند. رشد سریع تری را تجربه خواهد کرد. این محققین نشان دادند که سازمان ها برای یک فرهنگ سازمانی غنی نیاز به خلق یک فرهنگ مستقل دارند.

آنها این موضوع را به صورت تلمیحی نشان دادند که فرهنگ سازمانی مستقل معمولا الگوی بهتری است. سازمان ها با فرهنگ سازمانی مستقل عملکرد بهتری دارند. این سازمان ها سعی می کنند کارکردهای بهتری ارایه دهند. این محققین دامنه مطالعاتی خود را ایالات متحده در نظر گرفته بودند. به عبارتی نظریه ارایه شده توسط داسگوپتا و گوپتا در قلمرو جغرافیایی ایالات متحده بود.

منابع مرتبط با مبانی نظری فرهنگ سازمانی

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.