مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
2 صفحه
۳,۹۰۰ تومان
خرید

مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر

مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر—- تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۲۹— ساعت انتشار

مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر

برای اطمینان از اینکه محصولات و خدمات، کیفیت طراحی‌شده را دارا هستند، تعهدی کیفی در سرتاسر سازمان لازم است. این نگرش به مدیریت کیفیت فراگیر مرتبط است که براساس اصول تضمین کیفیت، کنترل کیفیت جامع و کنترل کیفیت در سرتاسر شرکت به وجود آمده است.  مدیریت کیفیت فراگیر بر نقش مدیریت عالی در هدایت تلاش کیفی همه کارکنان در تمام سطوحی که باید متمرکز یابند تأکید می­کند. همه کارکنان مسئول بهبود کیفیت مستمر هستند و کیفیت عامل اصلی تمام وظایف سازمانی است. مدیریت کیفیت فراگیر همچنین تأکید می‌کند که کیفیت مبحثی راهبردی است. سازمان باید تعیین کند که مشتری از کیفیت چه می‌خواهد و سپس از برنامه‌ریزی راهبردی که تمام بخش‌های عملیاتی را در برمی‌گیرد، استفاده کند(جعفر نژاد، ۱۳۹۱).

مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک ساختار نظام یافته

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر نظام‌یافته‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻠﻴﻪ فعالیت‌های دروﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ می‌کند. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت، از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد و به‌موازات آن ﻛﺎﻫﺶ هزینه‌های ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮم فلسفه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪات، ﻫﻤﻮاره باکیفیتی ﺑﻬﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺘﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ (محمدی و حدادنیا، ۱۳۹۵: ۲۶-۲۷).

داشتن تحصیلات و ثبات شغلی در کنار توجه به پویایی و تغییر نظام‌مند سازمان، مدیریت مبتنی بر کار انفرادی، اهمیت دادن به نظرات و تصمیمات کارکنان، ارزشیابی مداوم و عواملی که می‌توان آن‌ها را در سازمان‌های پویا و پیشرفته جستجو کرد از این عوامل مهم مدیریت کیفیت خدمات هستند (ذاکریان و همکاران، ۱۳۹۲).

مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان ره آوردی نوین

مدیریت کیفیت فراگیر  تحولات وسیعی را در قرن حاضر به وجود آورده است. جهان روزبه‌روز شاهد ارائۀ یافته‌های مدیریت کیفیت فراگیری برای رهبری نیروی انسانی است. این مفهوم می تواند سبب ایجاد وحدت در اهداف و مسیر رشد سازمان شود. نتایج تحقیقات متعدد در حوزه‌های متنوع سازمانی نشان داد که این روش اثرگذار بود. توفیق و اثربخشی سازمانی در سایۀ مدیریت و رهبری موفق و مؤثر نیروهای کارآمد و شایسته می تواند سبب بهبود کیفیت شود. مدیریت کیفیت فراگیر سبب می شود تا نیروهای شایسته سازمانی تقویت شوند. این نیروها افرادی هستند که به‌صورت شایسته از فیلتر مدیریت عبور کرده و دارای تخصص هستند(ذاکریان و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۶۰).

مدیریت کیفیت جامع؛ یعنی اقدام هوشمندانه و مستمر برای تامین اهداف سازمان. این اهداف مستمر در نهایت باید باعث رضایت کارکنان شود. افزایش کارایی و ارتقای رقابت در بازار ختم می شود؛ به عبارت دیگر، نظام کنترل کیفیت جامع، کلیه امور شرکت؛ اعم از بازاریابی، طراحی، تولید، مهندسی، فروش و خدمات بعد از فروش را شامل می شود (علیزاده و اجاقی، ۱۳۹۲: ۴۳). در این حالت مزایای به کارگیری نظام مدیریت کیفیت عبارتند از:

۱- ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد فعالیت‌های ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و رﻓﻊ کاستی‌ها.

۲-ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و شاخص‌ها در ﺳﺎزﻣﺎن.

۳-ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دوباره‌کاری‌ها به‌واسطه ﺗﻌﺮﯾﻒ فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند.

۴-ﮐﺎﻫﺶ هزینه‌ها.

۵-اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد در درون ﺳﺎزﻣﺎن.

۶-اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد برون‌سازمانی (ارباب‌رجوع).

ویژگی های مرتبط با مفهوم کیفیت فراگیری

مدیریت کیفیت فراگیر دارای برخی ویژگی های است. در مدیریت کیفیت فراگیر ارتقاء کیفیت (ازنقطه‌نظر مشتری) همیشه باعث بهبود در عملکرد سازمان می‌شود؛ چراکه ارتقاء کیفیت به ارتقاء کارایی در سازمان منجر می‌شود؛ طوری که مشکلات موجود شناسایی و حذف می‌گردند. حامیان مدیریت کیفیت فراگیر بر این باورند که مشتریان همواره به دنبال محصولات و خدمات با بالاترین کیفیت بوده و حاضرند بهای بیشتری برای آن بپردازند (رضایی دولت‌آبادی و مهرآذین، ۱۳۹۲: ۹۴) براین اساس برای مدیریت کیفیت فراگیر برخی اصول تعریف شد. این اصول عبارت بودند از:

۱-مشتری محوری در تمام امور واحد تجاری.

۲-مدیریت باید به‌طور مستقیم در ایجاد کیفیت شرکت کند.

۳-مشارکت همه کارکنان و نیروهای سازمان در جلب خشنودی مشتریان از طریق ارائه محصولات مرغوب.

۴-رفع مشکلات مربوط به کیفیت محصولات از طریق روش‌های سیستماتیک.

با پیاده‌سازی   مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر به نیازهای روانی کارکنان توجه می شود. و این اصول ارگونومی که از رابطه بین انسان، محیط و ابزار به دست می آید سعی دارد با شناخت تعامل بین این سه عامل، بیشترین بهره‌وری را برای اهداف تکاملی در سیستم پیچیده تکنولوژی امروزی ایجاد نماید.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.