مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
2 ژوئن 2019
ورد قابل ویرایش
104کیلوبایت
5 صفحه
۲,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری امید به زندگی

مبانی نظری امید به زندگی

مبانی نظری امید به زندگی به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۳/۱۸–۱۰:۲۸

مورد به روز رسانی: ۵ نظریه مربوط به امید به زندگی سالهای ۲۰۱۸ افزوده شد.(کل پروژه ۵) صفحه

مفهوم امید به زندگی

مبانی نظری امید به زندگی در این بخش مورد بحث قرار می گیرد. امید به زندگی به تعداد سالهایی که فرد انتظار دارد که زنده بماند اشاره دارد.مبانی نظری امید به زندگی

امید به زندگی از مولفه هایی است که به شرایط مختلفی ارتباط دارد از جمله آن امید به زندگی را به شرایط جمعیتی یک جامعه مرتبط می دانند. همچنین برخی مطالعات آن را در ارتباط با استرس های موجود در سطح جامعه مرتبط می دانند(بوتلهو و همکاران، ۲۰۱۸). انتظارات از زندگی که از آن به عنوان امید به زندگی یاد می شود یکی از مولفه های تعریف سلامت می باشد.

این مولفه به عنوان رویکردی در جهت ایجاد سلامت جامعه در نظر گرفته می شود.، براکس و همکاران (۲۰۱۹) استناد می کند که امید به زندگی مولفه ای مهم برای سلامت افراد می باشد. این مولفه سبب بهبود شرایط زندگی بیماران در شرایط سرطان پانکراس می شود. مفهوم امید به زندگی یکی از معیارهای مطرح برای شاخص رفاه جامعه می باشد و براساس آن سطح نابرابری اجتماعی را می سنجند(آلبیس و بونت، ۲۰۱۸).

مبانی نظری امید به زندگی

 نظریه های مطرح شده در خصوص امید به زندگی

یکی از بخش های مهم در بیان مبانی نظری امید به زندگی ارایه نظریه های سایر محققین  است. در این بخش این موضوع ارایه می شود.

نظریه سال ۲۰۱۹ برای مبانی نظری امید به زندگی

نظریه هیل و همکاران ۲۰۱۹ .

نشان داد که امید به زندگی یک مفهوم وسیع در زمینه نابرابری درآمدی محسوب می شود. نظریه هیل و همکاران ۲۰۱۹ نشان داد که امید به زندگی با آلودگی های موجود در جامعه، نابرابری درآمدی و سلامت جمعیت ارتباط دارد. این محققی نظریه خود را در ایالات متحده مورد آزمایش قرار دادند. در نهایت این نظریه اثبات نمود که موارد سلامت جمعیتی جامعه می تواند شاخص های امید به زندگی را تغییر دهد.

فردریک و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد عوامل مبتنی بر مکان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از محیط و جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ادامه نظریه های سال ۲۰۱۹

فریسکو و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد تفاوت های نژادی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از چاقی ، سیگار کشیدن و تفاوت های نژادی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

وانگ و همکاران  در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مصرف انرژی مسکونی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از زغال سنگ / الکتریسیته. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

زاکاردی و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد آمادگی جسمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از میزان چاقی و وضعیت جسمانی . این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار بودند. این نظریه در انگلستان ارایه شده است.

لو و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد امید به زندگی سالخوردگان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بروز بیماری. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

نظریه های سال ۲۰۱۸ برای مبانی نظری امید به زندگی

پاسکاریو و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد پیش بینی متوسط طول عمر مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شروع زندگی و باقیمانده عمر تا سن ۶۵٫ این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار هستند. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

ان جی و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد خواب اضافه روزانه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ناتوانی، مرگ و میر. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

چیسومپا و اودیمگیو در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مرگ و میر بزرگسالان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شکاف جنسیتیتفاوت جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در زامبیا ارایه شده است.

ادامه نظریه های سال ۲۰۱۸ برای مبانی نظری امید به زندگی

هیل و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد مرگ و میر مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعذ صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نابرابری درآمد، جنسیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر امید به زندگی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

رینولدز و اویندانو در سال ۲۰۱۸ نظریه امید به زندگی خود را براساس ابعاد هزینه های اجتماعی در کشور های ثروتمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس شش بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آموزش و پرورش، خانواده، بیکاری، ناتوانی، پیری و برنامه های بازار کار. این نظریه اثبات کرد که این مولفه بر امید به زندگی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در آمریکا ارایه شده است.

پیشینه تحقیق برای امید به زندگی

پژوهشی توسط لی و همکاران (۲۰۱۹).

تحت عنوان ایجاد وضعيت سلامت روان شناختی و ارتباط آن با امید به زندگی و  سلامت عمومی جمعيت در کره جنوبی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی اثرگذاری سلامت روان شناختی بر امید به زندگی در مردم کره بود. یافته های این مطالعه نشان داد که در کره زنان امید به زندگی کمتری از مردان دارند به طوری که امید به زندگی در زنان برابر با ۸۴٫۴ است. در حالی که این مقدار برای مردان برابر با ۸۷٫۳ می باشد. از مولفه های اثر گذار بر این موضوع در جامعه کره  را می توان به بیکاری، تک وراقتی، درآمدهای بالا و سلامت اجتماعی نسبت داد.

 

منابع برای مبانی نظری امید به زندگی

Botelho, R. V., Miranda, B. C. J., Nishikuni, K., & Waisberg, J. (2018). Life Expectancy of Brazilian Neurosurgeons. World neurosurgery, 114, e857-e860.

Brooks, J. C., Shavelle, R. M., & Vavra-Musser, K. N. (2019). Life expectancy in pancreatic neuroendocrine cancer. Clinics and research in hepatology and gastroenterology, 43(1), 88-97.

d’Albis, H., & Bonnet, F. (2018). Inequalities in life expectancy and the global welfare convergence. Economics Letters, 168, 49-51.

Hill, T. D., Jorgenson, A. K., Ore, P., Balistreri, K. S., & Clark, B. (2019). Air quality and life expectancy in the United States: An analysis of the moderating effect of income inequality. SSM-population health, 7, 100346.

Lee, J., Sim, J. A., Kim, J. W., & Yun, Y. H. (2019). Establishment of Normative Self-Rated Health Status Data and Association with Ideal Life Expectancy of General Population in Korea. Asian Nursing Research

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.