×

مبانی نظری سرمایه اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مفهوم فضای سبز شهری | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۶,۵۰۰ تومان

مبانی نظری استرس و اضطراب | مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۸,۵۰۰ تومان

مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۶,۵۰۰ تومان

مبانی نظری تعهد سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تحول سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اختلال استرس پس از سانحه | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۸,۵۰۰ تومان

ادبیات تحقیق بیمه الکترونیک |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق قراردادهای هوشمند |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اینترنت اشیا |مطالعات علمی پژوهشی و مطالعات ISI

۷,۹۰۰ تومان
0