×

مفهوم رهبری دانش |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری چابکی سازمان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم تغییر سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اخلاق حرفه ای | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اعتماد سازمانی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

مفهوم اعتماد سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم چابکی سازمانی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اینترنت اشیا |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۳,۹۰۰ تومان

مفهوم خلاقیت کارکنان | مطالعات ISIS و علمی و پژوهشی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم هوش اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق هوش اجتماعی

۱۴,۰۰۰ تومان
0