مبانی نظری کمال گرایی | برای فصل دوم پایان نامه

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

در حال بارگذاری
4 دسامبر 2017
قابل ویرایش(WORD)
56 کیلوبایت
19صفحه
۵۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری کمال گرایی

به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۴/۲۷– ساعت ۱۵:۳۴– تعداد صفحات ۱۹ صفحه(تعداد صفحات بدون احتساب منابع می باشد)

مورد به روز رسانی: مبانی نظری

قبل از خرید می توانید کل محتوای فایل را به صورت رایگان در اینجا مشاهده نمایید. به عبارتی کل محتوای فایل فروشی در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مبانی نظری کمال گرایی

مبانی نظری کمال گرایی یکی از بخش های مهم در انجام تحقیقات کمال گرایی می باشد. در این بخش سعی می شود که مبانی نظری کمال گرایی توضیح داده شود.

مفهوم کمال‌گرایی در بررسی مبانی نظری کمال گراییمبانی نظری کمال گرایی

تعاریف‌ زیادی از کمال‌گرایی توسط نظریه‌پردازان ارائه شده است. این مفهوم براي اولين بار به‌عنوان سازه‌ای تک‌بعدی‌ توسط‌ برنز ارائه گرديد (خوش‌روش و همکاران، ۱۳۹۵: ۶۵). هولندر (۱۹۸۷) به نقل از بهزادی و کیانی ارثی (۱۳۹۴)  کمال‌گرایی را توقع بی‌اندازه شخص از خود و دیگران می‌داند. این مفهوم به معنی نیاز شدید فرد برای انجام تمام کارها به‌طور کاملاً بی‌نقص می‌باشد. کمال‌گرایی قرار دادن‌ استانداردهای‌ بسیار بالا برای عملکرد است که همواره همراه با گرایش به ارائه ارزیابی‌های ‌‌بسیار‌ انتقادی از خویش می‌باشد. (بهزادی و کیان ارثی، ۱۳۹۴: ۲۶-۲۷) کمال‌گرایی‌ به‌ اين‌ سازه به‌مثابه سازه‌ای چندبعدی است که شامل کمال‌گرایی سازگارانه و کمال‌گرایی‌ ناسازگارانه‌ می‌باشد(وطن‌خواه و سامانی، ۱۳۹۵: ۱۰۴-۱۰۵) این مفهوم از طریق پیگیری و استمرار پیوسته برای رسیدن به اهداف حفظ می‌شود. در افراد کمال گرا عدم هدفمندی در زندگی باعث به هم خوردن تعادل روحی و روانی، ایجاد مشکلات متعدد در زندگی روزمره می‌گردد. (پورامیدی، ۱۳۹۳: ۶۴)

ادامه مفهوم کمال گرایی

کمال‌گرایی یک الگوی پایدار فکر‌ و رفتار‌ است که به میزان کمی‌ در‌ طی زمان تغییر می‌کند.

برعکس سایر حالات انسان مانند ترس و یا اضطراب که در موقعیت خاصی ظاهر می‌شود. تحقیقات مختلف، کمال‌گرایی را به عنوان یک صفت پایدار شخصیتی، کهمبانی نظری کمال گرایی از اوایل زندگی تشکیل می‌شود در نظر می‌گیرند. (بهزادی و کیان ارثی، ۱۳۹۴: ۲۶) کمال‌گرایی، باوري غیرمنطقی نسبت به خود و محیط اطراف است. افرادي که کمال‌گرا هستند، معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل باشند و هر کاري در زندگی باید بدون اشتباه و خطا انجام شود.

این موضوع یک سازه شخصیتی است و با ویژگی‌هایی همچون تلاش براي کامل و بی‌نقص بودن و تعیین معیارهاي بسیار افراطی در عملکرد، همراه با گرایش به ارزیابی انتقادي رفتار مشخص می‌شود. (بشارت و همکاران، ۱۳۹۰: ۴۲-۴۳) افراد کمال گرا کسانی هستند ﮐﻪ مجموعه‌ای ‫از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺳﺨﺖ، ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد می کنند و ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد‌ ﺧﻮد‌ درﮔﯿﺮ‌ ﺗﻔﮑﺮ ‫ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ می‌شود. آن ها ﺗﺠﺎرب‌ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﯿﺶ ‫از ﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ می‌دهند(زرگر و همکاران، ۱۳۹۱: ۷۲-۷۳). آن ها اهمیت‌ زیادی به ارزیابی‌های دیگران می‌دهند؛ از عدم تأیید توسط دیگران نگران‌اند و از انجام‌ کارهایی‌ که باعث رنجش و در نتیجه عدم‌ تأیید دیگران می‌شود اجتناب‌ می‌ورزند. (بهادری خسروشاهی و باباپور، ۱۳۹۱: ۳۸)

ادامه مفهوم کمال گرایی

اصطلاح‌ کمال‌گرایی را به‌ صورت تمايل فرد براي دستيابي به بالاترين استانداردهاي عملکرد در ترکيب با ارزیابی‌های بيش از‌ حد‌ انتقادي از عملکرد خويش تعريف می شود. از‌ منظر کساني که کمال‌گرایی را سازه‌ای تک‌بعدی می‌دانند، افراد کمال‌گرا در تلاش براي دستيابي به‌ نتايج‌ کامل‌ و بدون نقص هستند که اين امر ممکن است آسیب‌های متعددي‌ را‌ متوجه آنان نمايند.

کمال‌گرایی، یک خصوصیت شخصیتی است که باعث می‌شود انتظار و توقع فرد نسبت به عملکرد خود و اطرافیانش به‌شدت افزایش یابد. این ویژگی شخصیتی یک نیاز قوی برای انجام دادن امور زندگی فردی به‌صورت کاملاً بی‌عیب است. (خوش‌روش و همکاران، ۱۳۹۵: ۶۵)  آلبرت‌ الیس کمال‌گرایی را این‌گونه‌ تعریف کرده است: پذیرش این باور که فرد باید کاملاً شایسته، لایق و باهوش بوده و در تمام‌ امور‌ ممکن پیشرو باشد و این‌که همواره یک‌ راه‌حل‌ دقیق‌، کامل‌ و درست‌ برای مشکلات انسانی‌ وجود‌ دارد و اگر این راه‌حل کامل پیدا نشود فاجعه‌آمیز خواهد بود. (بهادری خسروشاهی و باباپور، ۱۳۹۱: ۳۸)

مبانی نظری کمال گرایی

پیامدهای کمال گرایی

در بررسی مبانی نظری کمال گرایی زرگر و همکاران (۱۳۹۱) برخی پیامدها را برای کمال گرایی بیان می کنند. این پیامدها عبارتند از:

۱-افسردگی.

۲-اختلال های روانی.

۳-احساس گناه.

همچنین دانش فرد و همکاران (۱۳۹۲) در مطالعه خود پیامدهایی دیگر از کمال گرایی را معرفی کردند. این پیامدها عبارت بودند از.

۱-خودانتقادگری بیشتر.

۲-آسیب پذیری بیشتر.

۳-واکنش شدیدتر نسبت به شکست.

۴-سطوح پایین تر عزت نفس.

علاوه بر این ناطق پور و صلیبی (۱۳۹۵) نیز پیامدهایی را در بررسی مبانی نظری کمال گرایی معرفی کردند. این پیامدها عبارت بودند از:

۱-سبک مقابله ضعیف تر نسبت به افراد عادی.

۲-فرسودگی شغلی.

۳-مشکلات تحصیلی.

اهمیت بررسی کمال گرایی

در بررسی مبانی نظری کمال گرایی می توان گفت.

کمال‌گرایی از ابتداي شکل‌گیری تا سال‌های اخیر، توانسته است در حیطه ادبیات تحقیق علاقه رو به افزایش محققان را به خود جلب کند. نگاه رویکردهاي مختلف به کمال‌گرایی از نظر ابعاد متفاوت است. در حالی که بعضی کمال‌گرایی را سازه‌ای تک بعدي و اساساً آسیب‌زا می‌دانند، عده‌ای آن را داراي دو بعد و عده‌ای آن را چند بعدي می‌دانند (بشارت و همکاران، ۱۳۹۰: ۴۲-۴۳). اهمیت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﺿﻮع کمال‌گرایی به این ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ نه‌تنها در ‫ﮔﺴﺘﺮش‌ و رﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﮑﻼت روان‌شناختی و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﺎﻟﺖ دارد. ﻣﺜﻼً ‫زرگر و همکاران ۱۳۹۱ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ کمال‌گرایی ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن‌، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان‌شناختی ارﺗﺒﺎط دارد‌.

کمال‌گرایی‌ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در سبب‌شناسی، ﺣﻔﻆ‌ و ﻣﺴﯿﺮ‌ آسیب‌های‌ رواﻧﯽ ﺑﺎزی می‌کند؛ و ﺑﺎ ‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ انعطاف‌ناپذیر ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد می‌شود، و ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ‌ ﻫﻤﭽﻮن‌ اﺟﺘﻨﺎب‌ و ارزیابی مکرر ﻋﻤﻠﮑﺮد، سوگیری‌های ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ‫اﻓﮑﺎر دوﻣﻘﻮﻟﻪای‫، ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در مورد دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‌ می‌شود‌. این موضوع اهمیت بررسی کمال گرایی را مشخص می کند.

مبانی نظری کمالگراییمبانی نظری کمال گرایی

ويزمن (۱۹۸۰) به نقل از سروقد و همکاران (۱۳۹۰)  در بررسی مبانی نظری کمال گرایی باور دارد كه كمال‌گرايي نياز شديد براي پيشرفت است. اين گرايش به صورت معيارهاي شخصي بالا و غیرواقع­بينانه آشكار مي‌شود. ادبيات کمال‌گرایی سرشار از نظریات موردي کمال گرایی است. شفیع آبادی و نیکنام (۱۳۹۴) در نظریه خود بیان نموددند که افراد کمال گرا سيار مشتاق جلب تأييد و گريز از عدم تأييد ساير افراد هستند و اين موضوع مشغله ذهني آن‌ها را تشكيل می‌دهد. اين ناتواني در پذيرش بی‌قید و شرط خود گهگاه گسترش يافته و به ناتواني در پذيرش سايرين منجر می‌شود.

فراست و همکاران (۱۹۹۰) به نقل از سروقد و همکاران (۱۳۹۰) بیان می دارد که كمال‌گرايي را به‌عنوان مجموعه معيارهاي بسيار بالا براي عملكرد كه با خود ارزشيابي انتقادي همراه است، نسبت می دهند. می سيل دين (۱۹۶۳) به نقل از سروقد و همکاران (۱۳۹۰) آورده است كه در کمال‌گرایی بهنجار (مثبت) افراد مي‌توانند مقداري عيب را در خودشان تحمل كنند، و از موفقيت‌ها‌يشان لذت ببرند و از خودشان راضي باشند. آن‌ها از كارهاي سخت‌ و طاقت‌فرسا‌ لذت‌ مي‌برند و زماني كه احساس مي‌كنند‌ در‌ انجام‌ كارها آزادند، مي‌كوشند كه به بهترين صورت عمل کنند.

مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۹

استریکر  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و شرایط زندگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از گرایش به کمال، موقعیت های زندگی و شخصیت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

شو  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد تأثیر کمالگرایی بر اختلال خوردن مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی و اختلال خوردن. این نظریه نشان داد که این دو بعد می توانند کمالگرایی را تحت تاثیر قرار دهند.

چن  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و شخصیت بزرگسالان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بسوی کمال رفتن و رفتارهای شخصی.  این نظریه به ارتباط بین به سوی کمال رفتن و رفتارهای شخصی در بررسی ابعاد کمالگرایی تاکید داشت.

ادامه مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۹

گنیلکا  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی چند بعدی و افسردگی و اضطراب مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ابعاد کمال طلبی، ناراحتیهای روانی و استرس. این نظریه اثبات کرد که ابعاد مورد بررسی توانایی توجیح کمالگرایی را در افراد دارند. ترین  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و سلامت روان سوارکاران مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی، سلامت جسمی، سلامت روان. این نظریه اثبات کرد که هر کمال طلبی، سلامت جسمی و سلامت روان در ورزشکاران سوارکاری اثرات معناداری بر ابعاد کمالگرایی دارد.

سوتاردی و دوبین  در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد ارتباط کمالگرایی و سلامت عملکرد دانشجویان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد کمالجویی و سلامت عملکرد  صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی، سلامت عملکرد. این محققین نشان دادند که با تغییرات در میزان کمالجویی و سلامت عملکرد افراد می توان زمینه های بهبود کمالگرایی را ایجاد کرد.

ادامه مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۹

فلچر  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد خودخواهی و کمالگرایی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی و خوددوستی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه در کانادا ارایه شده است.

کهیاس  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و عوامل بیولوژیکی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی و علائم بیولوژیک. کهیاس و همکاران نشان دادند که کمال جویی و علائم بیولوژیک معمولا مولفه های قابل قبولی برای بررسی کمالگرایی هستند.

کوتاری  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و روان پزشکی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمالجویی، اثرات روان پزشکی و فرایندهای فراموشی. این نظریه اثبات کرد که فرایندهای فراموشی در کنار دو بعد دیگر توانایی نظریه پردازی برای کمالگرایی را  افزایش می دهند.

ادامه مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۹

موروز و دانکلی  در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و علائم افسردگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی و افسردگی. نظریه آنها بر این موضوع تاکید داشت در صورتی که افراد دچار کمال طلبی مفرط شونداحتمال بروز افسردگی در آنها افزایش خواهد یافت. چانگ  و همکاران در سال ۲۰۱۹  نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و خودکشی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی، خودکشی و خودسوزی. این نظریه اثبات کرد که مولفه های کمالجویی می تواند زمینه هایی برای بروز خودکشی در افراد شود و همچنین احتمال خودسوزی آنها را افزایش دهد.

سیرویس  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرایی و سلامت در بیماران فیبرومیالژیا مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی و سلامت بیماران. این نظریه اثبات کرد که کمال طلبی می تواند سلامت بیماران را تحت تاثیر قرار دهد و بهبود زمینه های کمال طلبی معمولا منجر به بهبود سلامت بیماران می شود.

مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۸

برتاپل و گونزالز  در سال ۲۰۱۸ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد برنامه ریزی کمالگرایی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال خواهی، برنامه ریزی. این محققین نشان دادند که با بهبود برنامه ریزی در افراد می توان انتظار داشت که کمال خواهی در آنها دچار تغییر شود.

پیج  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد كمال گرايي چند بعدي و پاسخ استرس كورتيزول در افراد مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی چند بعدی و نگرانیهای کمال طلبی . در این نظریه اثبات شد که افرادی که دچار کمال جویی در ابعاد مختلف هستند معمولا شرایط زندگی سخت تری را نسبت به افراد عادی تجربه میکنند.

کویی  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد کمال طلبی و مشکلات تحصیلی صورت گرفت. کویی و همکاران نشان دادند که با شدت یافتن ابعاد کمال گرایی در دانش آموزان می توانیم انتظار داشته باشیم که مشکلات تحصیلی بیشتری را تجربه کنند، همچنین بهبود کمالگرایی در آنها معمولا مشکلات تحصیلی را کاهش می دهد.

ادامه مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۸

دیماگیو  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرایی و اختلالات شخصیتی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی، مهارعاطفی و اختلال شخصیت. نظریه آنها براثرگذاری این مولفه ها بر شکل گیری کمالگرایی تاکید داشتند، آنها به ا ثبات رساندند که با تغییرات در مهار عاطفی و اختلال شخصیت می توان ابعاد کمالگرایی را مورد بررسی قرار داد.

کاواموتو و فوریوتانی  در سال ۲۰۱۸ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و ناسازگاری در مادران مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی، تعدیل روانشناختی و ناسازگاری در مادران. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه در ژاپن ارایه شده است.

مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۷

گلوسچکوف  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و افسردگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی، نشانه های افسردگی. در این نظریه اثبات شد که افراد  افسرده معمولا دارای کمال طلبی هستند و ابعاد کمالگرایی با افسردگی در ارتباط است. سوه  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و رفاه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی، رفاه طلبی، گرایش های مثبت. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه درایالات متحده آمریکا ارایه شده است.

استوبر و دیدنهوفن در سال ۲۰۱۷ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و تفکر دیگران مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی، نگرش مثبت، نگرش منفی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۷

دولینگ و برنز  در سال ۲۰۱۷ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و تعارض در خانواده مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی، تعارض خانواده، اعتماد به نفس و خودکارآمدی. این نظریه اثبات کرد که تعارض در خانواده و همچنین خودکارآمدی معمولا منجر به بروز کمالگرایی در افراد می شود.

آشبای و جنیلکا  در سال ۲۰۱۷ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی  چند بعدی و استرس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی، استرس درک شده، تفاوت گروهی، آزمون مداخله ای. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه درایالات متحده آمریکا ارایه شده است.

مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۶

اسمیت  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و نارسیسم مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی، مکتب نارسیسم. این نظریه اثبات کردنارسیسم با کمالگرایی در افراد در ارتباط می باشد. پارک و جونگ  در سال ۲۰۱۶ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد مدیریت کمال گرائی و افسردگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال طلبی و افسردگی این نظریه اثبات کرد افسردگی با کمالگرایی در افراد در ارتباط می باشد.

استوبر و کور  در سال ۲۰۱۶ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و شکوفایی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تمرکز و شکوفایی این نظریه اثبات کرد تمرکز بر روی فعالیت که منجر به شکوفایی در افراد شود معمولا سطوح کمالگرایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.

ادامه مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۶

برنت و جوهانسون  در سال ۲۰۱۶ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و انزوای اجتماعی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سبکهای ارتباطی و حمایت اجتماعی این نظریه اثبات کرد که سبک های ارتباطی و حمایت اجتماعی معمولا رویکردهای مناسبی برای بررسی ابعاد کمالگرایی در افراد می باشد. لیو  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی بر افسردگی شغلی نوجوانان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳  بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عزت نفس، سبک مقابله ای ارتباط و افسردگی این نظریه اثبات کرد که افسردگی افراد و نوع سبک های مقابله ای به کار رفته از سوی آنان معمولا ابعاد کمالگرایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۵

بروکلاهورست  و همکاران در سال ۲۰۱۵ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و لکنت زبان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نگرشهای کمال جویی و لکنت بزرگسالان این نظریه اثبات کرد که با تغییر در سطوح کمال گرایی افراد می توان ا نتظار داشت که لکنت زبان آنها در رده بزرگسالان نیز دچار تغییر شود. پیکسوتو  و همکاران در سال ۲۰۱۵ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمال گرائی و اضافه وزن در خانمها مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اختلال خوردن و افزایش وزن. به صورتی که پیکسوتو و همکاران توانستن اثبات کنند این دو بعد معمولا می توانند با کمالگرایی در ارتباط باشند.

مبانی نظری کمال گرایی در مطالعات سال ۲۰۱۲

کروس  و همکاران در سال ۲۰۱۲ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرائی و خودارزیابی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی، وجدان، خودارزیابی و روان نژندی این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه در ایالات متحده آمریکا ارایه شده است. ویگرت  و همکاران در سال ۲۰۱۲ نظریه کمالگرایی خود را براساس ابعاد کمالگرائی خوب، بد و خلاق مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از کمال جویی سازگار و کمال جویی ناسازگار این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر کمالگرایی دارای تاثیر بودند. این نظریه در ایالات متحده آمریکا ارایه شده است.

ابعاد کمال گرایی از دیدگاه فروست و همکاران ۱۹۹۰

فروست و همکاران (١٩٩٠‌) به نقل از سیف ترابی و همکاران (۱۳۹۵)، ٦ بعد کمال‌گرايي‌ را‌ مطرح نمودند که عبارت‌اند از

۱- تمايل به نشان دادن واکنش منفي به اشتباهات يا شکست‌ها‌ (نگراني‌ از‌ اشتباهات).

۲-تمايل به شک و ترديد در مورد‌ کيفيت‌ عملکرد‌ (ترديد‌ در‌ مورد‌ کارها).

۳-تمايل به وضع استانداردهاي بسيار بالا.

۴-اهميت زيادي براي خودارزيابي قائل شدن (استانداردهاي شخصي).

۵- تمايل به درک انتظارات بالاي والدين (انتظارات والديني).

۶- تمايل به درک انتقادات‌ بسيار بالاي والدين (انتقادات والديني).

۷-تمايل به تأکید بر اهميت نظم و سازمان‌دهی (سازمان يافتگي).

ابعاد‌ سه‌گانۀ‌ کمال‌گرایی از نظر هیوبت و فلت ۱۹۹۹

رویکردی دیگر برای تعریف و اندازه‌گیری کمال‌گرایی‌ به‌ وسیلۀ هیویت و فلت (۱۹۹۱) به نقل از صیاد شیرازی (۱۳۹۱)  پایه‌ریزی شد. این دو نشان دادند که کمال‌گرایی از‌ سه‌ بعد جداگانه تشکیل شده است: کمال‌گرایی خودمدار‌، کمال‌گرایی دیگر مدار، کمال‌گرایی القاء‌ شدۀ‌ اجتماعی یا جامعه مدار. در زیر این سه بعد تعریف شده است.

کمال‌گرایی‌ خودمدار(خویشتن مدار)

در این حالت یک مؤلفۀ انگیزشی شامل کوشش‌های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل است. در این بعد کمال‌گرایی‌، افراد‌ دارای انگیزۀ قوی برای کمال‌، معیارهای بالای‌ غیرواقعی‌، کوشش‌های اجباری، و دارای تفکر‌ همه‌ یا هیچ در رابطه‌ با‌ نتایج، به صورت موفقیت‌ها یا شکست‌های تام می‌باشند. این افراد به طور افراطی موشکاف و انتقادگرند؛ به‌طوری که‌ نمی‌توانند‌ عیوب و اشتباهات یا شکست‌های خود را در‌ جنبه‌های‌ مختلف زندگی‌ بپذیرند‌.

مجتهد زاده و همکاران (۱۳۹۲) استدلال می کنند که کمال گرایی خویشتن مدار یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش‌های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل می‌باشد. در این بعد افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیرواقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج به صورت موفقیت‌های تام یا شکست‌های تام می‌باشند. این افراد به حد کافی دقیق و انتقادگر هستند به طوری که نمی‌توانند عیوب و اشتباهات یا شکست‌های خود را در جنبه‌های مختلف زندگی بپذیرند.

مبانی نظری کمال گرایی

کمال‌گرایی‌ دیگرمدار

یک بعد میان‌ فردی و شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال‌گرایانه نسبت به سایر اشخاص است که برای فرد کمال‌گرا اهمیت‌ بسیاری‌ دارند. از این‌رو، این نوع کمال‌گرایی ممکن‌ است‌ به‌ روابط‌ بین‌ فردی دشوار منتهی گردد‌.

کمال‌گرایی جامعه‌مدار

 در این نوع کمال‌گرایی، دیگران انتظارات اغراق‌آمیز و غیرواقعی از شخص دارند‌. برآوردن‌ این‌ انتظارات مشکل است ولی شخص باید به این‌ استانداردها نائل‌ آید‌ تا‌ مورد‌ تأیید‌ و پذیرش دیگران واقع شود. (صیاد شیرازی، ۱۳۹۱: ۵۰-۵۱) مجتهد زاده و همکاران (۱۳۹۲) در این خصوص بیان داشتند که  در کمال گرایی جامعه مدار یک بعد میان فردی است که شامل تمایل به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند.

از این رو این نوع کمال‌گرایی ممکن است به روابط بین فردی دشوار منتهی گردد.  ویژگی افرادی است که فکر می‌کنند دیگران از آن‌ها انتظار عملکرد کامل و بی‌نقص دارند. اگر چه برآوردن این انتشارات مشکل است ولی شخص باید به این معیارها نائل آید تا مورد تائید و پذیرش دیگران قرار گیرد. این معیارهای افراطی معمولاً منجر به احساس شکست، اضطراب، خشم، درماندگی و نا امیدی شده که با تفکرات خودکشی و افسردگی در ارتباط است(مجتهدزاده و همکاران، ۱۳۹۲: ۷۰)

ابعاد موضوع در بررسی مبانی نظری کمال گرایی از دیدگاه نظریات مختلف

ابعاد کمال گرایی از دیدگاه سلمان پور ۱۳۹۳

از دیدگاه سلمان پور (۱۳۹۳) کمال‌گرایی‌ داراي ابعاد زير است:

۱- تمرکز بر اشتباهات ، پريشاني‌ و نگراني‌ از‌ اشتباه‌ کردن‌.

۲- معيار بالا براي ديگران، انتظار عملکرد کامل و درست از ديگران.

۳- نياز به تأیید، تمايل به جستجوي تأیید و توجه از سوي ديگران و حساسيت نسبت به انتقاد.

۴- نظم و سازمان‌دهی، تمايل به مرتب و منظم بودن.

۵- ادراک فشار از سوي والدين، احساس نياز به عملکرد کامل و بی‌نقص جهت تأیید و توجه والدين

۶-  هدفمندي، برنامه‌ریزی قبلي و تعمق در‌ تصمیم‌گیری‌ها و پرهيز از عملکرد تکانشي.

۷- نشخوار فکر، تفکر وسواس گونه و مداوم درباره اشتباهات گذشته و اعمالي که کامل‌ نبوده‌اند يا درباره اشتباهاتي که‌ در‌ آينده رخ خواهند دارد.

۸- تلاش براي عالي بودن، تمايل به کسب نتايج کامل و دستيابي به معيارهاي بالا و مالي.

ابعاد کمالگرایی از دیدگاه هماچک ۱۹۷۸

سلمان پور (۱۳۹۳) بیان داشت که هاماچاک (۱۹۷۸) اولين فردي بود که بين انواع کمال‌گرایی تمايز قائل‌ شد‌. او‌ معتقد است دو نوع کمال‌گرایی در افراد وجود دارد. این دو نوع کمال گرایی به صورت زیر است.

۱- بهنجار (مثبت).

۲- کمال‌گرایی نابهنجار (منفي).

کمال گرایی نابهنجار

هماچک (۱۹۷۸) توضیح می‌دهد که کمال‌گرایان منفی به ندرت از عملکرد خود راضی می‌شوند. این اشخاص با وجود نتایج مطلوب، به ندرت می‌توانند به رضایت از عملکرد خود برسند. (جعفری و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۴۸-۱۴۹). آنها معمولا هیچ نوع اشتباهی از خود را نمی بخشند.

کمال گرایی بهنجار

در مبانی نظری کمال گرایی کمال‌گراهای مثبت اهداف منطقي وضع می‌نمایند و در زمان نيل به اين‌ اهداف‌ احساس‌ رضايت دارند. اما کمال‌گراهای نابهنجار، اهداف غيرواقعي براي خود وضع می‌نمایند و از پذيرش اشتباهات‌ خود‌ سرباز‌ می‌زنند. کمال‌گرایی منفي با پيامدهاي آسیب‌شناختی نظير عزت‌نفس پايين‌، اضطراب و تعلل، خود سرزنش گري، خود انتظاری، احساس گناه و نشانگان افسردگي مرتبط است. در حالي که، کمال‌گرایی مثبت با تجارب سالم‌تر‌ نظير‌ کوشش براي‌ پيشرفت، عاطفه مثبت، عزت‌نفس‌ بالا‌، خودکارآمدي و خودشکوفايي‌ در‌ ارتباط‌ قرار می‌گیرد. ديدگاه غالب و اخير‌ پيرامون‌ کمال‌گرایی بر چندبعدی بودن آن تأکید دارد. (سلمان پور، ۱۳۹۳: ۸۲-۸۳)

تایید نظریه هماچک ۱۹۷۸

خوش روش و همکاران (۱۳۹۵)  رویکرد هماچک ۱۹۷۸ تایید کردند. آنها بیان داشتند که در کمال گرایی مثبت آن دسته از شناخت‌ها و رفتارهایی اطلاق می‌شود که هدف کسب موفقیت و پیشرفت‌های سطح بالا به منظور دستیابی به پیامدهای مثبت است. در کمال گرایی منفی شناخت‌ها و رفتارهایی گفته می‌شود که هدف آن کسب موفقیت‌ها و پیشرفت‌های سطح بالا به‌منظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی است.

ازآنجاکه فرد کمال‌گرا برای رسیدن به معیارهای خود تلاش می‌کند و این تلاش روی پیشرفت او تأثیر می‌گذارد، لذا کمال‌گرایی به‌عنوان مفهوم اصلی در درک تفاوت‌های فردی در حیطه عملکرد وی در نظر گرفته می‌شود. سروقد و همکاران (۱۳۹۰) نیز در این زمینه تاکید می کنند که کمال‌گرایی افراد بسته به شرایطی که در آن قرار داشته و دارند و نگرش آن‌ها‌ از این شرایط می‌تواند هم جنبه‌ي مثبت و بهنجار داشته باشد و به موفقیت، خشنودی و رضایت‌مندی بینجامد و هم جنبه‌ي منفی داشته و به ناخشنودی، نارضایتی، ناامیدی و آسیب‌های روان‌شناختی منجر گردد.

پیشینه تحقیق برای مبانی نظری کمال گرایی

پژوهشی توسط مالیویر  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان بررسی اختلال هیجانی در کمال گرایی ناسازگار انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی اختلال هیجانی در کمال گرایی ناسازگار می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمال گرایی ناسازگار با پیامدهای نامطلوبی مانند احساسات منفی بالاهمواره همراه بوده است و همچنین به اختلالات عاطفی نیز مربوط است. پژوهشی توسط چن  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان تجربیات دوران کودکی و کمال گرایی چند بعدی در بزرگسالان جوان انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تجربیات نابسامان دوران کودکی و کمال گرائی چند بعدی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آسیب های کمالگرایی آسیب های اولیه اخلاقی را بزرگتر و برجسته تر می کنند و کمالگرایی با اخلاق ارتباط تنگاتنگی دارد.

پژوهشی توسط کوکوریز  (۲۰۱۹). تحت عنوان بینش های جدید به ارتباط حداکثر سازی با جنبه های کمال گرا انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط حداکثرسازی با جنبه های کمالگرایی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که حداکثر سازی انتظار از خود با کمالگرایی ارتباط دارد. پژوهشی توسط نیومن  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان کمال گرایی الگوهای رفتاری و احساسی و شناختی دانش آموزان کالج انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی کمال گرایی الگوهای رفتاری و احساسی دانش آموزان می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمالگرایی با همه الگوهای رفتاری و روانی و سلامتی دانش آموزان ارتباط دارد و الگوها را در رفتار آنها منعکس می کند.

ادامه پیشینه تحقیق برای مبانی نظری کمال گرایی در سال ۲۰۱۹

پژوهشی توسط ونگ  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان ارتباط بین کمال گرایی و پریشانی روانی انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی  ارتباط بین کمال گرایی و پریشانی روانی در دانش آموزان روسی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بطور کلی پریشانی روانی یا افسردگی با کمال گرایی ارتباط دارند. یعنی در صورت بروز پریشانی روانی موجب اختلال در کمالگرایی فرد می شود. پژوهشی توسط استریکچر  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان رضایتمندی مدرسه تقریبا یکسال بعد، کمال گرائی چند بعدی را پیش بینی می کند، انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی نقش رضایتمندی مدرسه بر کمال گرائی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رضاتمندی مدرسه می تواند به طور خاصی کمالگرائی و جنبه های آن را می تواند پیش بینی کند.

پژوهشی توسط مورگان  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان روابط بین کمال گرایی و اضطراب و افسردگی در طول زمان در اختلالات خوردن کودکان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اختلالات خوردن و افسردگی در کودکان و نوجوانان ارتباط آن با کمالگرایی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین کمالگرایی و اضطراب و افسردگی بین کودکان و نوجوانان و همچنین اختلالات خوردن رابطه معنی داری وجود دارد. پژوهشی توسط ایکسی  و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان کمال گرایی، نگرانی، نشخوار و ناراحتی: یک متاآنالیز شواهد برای نظریه شناخت کمال گرایی انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد شناختی کمالگرایی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمالگرایی به خودی خود و کمالگرایی اجتماعی با یکدیگر رابطه معناداری دارند و همچنین کمالگرایان نسبت به جنبه های آزار و اذیت آسیب پذیرترند.

ادامه پیشینه تحقیق برای مبانی نظری کمال گرایی در سال ۲۰۱۸

پژوهشی توسط لیون و میلیاوسکیا  (۲۰۱۸). تحت عنوان: بررسي كمال گرايي فراتر از سطح صفت و ارتباط آن با رفاه انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط کمالگرایی با میزان استرس در سطوح مختلف فردی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمال گرایی در حوزه های مختلف مربوط فرد می تواند بهتر نشان دهد که بر سلامت افراد  و میزان استرس در سطوح مختلف تاثیر می گذارد. پژوهشی توسط کولکلی  و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان عزت نفس به عنوان یک واسطه کمالگرایی و پدیده نامطلوب انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین کمالگرایی و عزت نفس و کمالگرایی و پدیده نامطلوب می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عزت نفس با کمال گرایی و احساسات دروغین رابطه دارد همچنین کمالگرایی با پدیده های نامطلوب ارتباط دارد.

پژوهشی توسط شانون  و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان رابطه بین کمال گرایی و وضعیت روحی روانی انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع که آیا تفاوت کمالگرایی افراد موجب تفاوت در بیماریهای روانی می شود؟، می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نوع و چگونگی بیماریهای روانی در افراد متناسب با حس کمالگرایی و درک متفاوت آنها از مسائل می باشد.

ادامه پیشینه تحقیق برای مبانی نظری کمال گرایی در سال ۲۰۱۸

پژوهشی توسط دیویس  و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان کمال گرايي چند بعدي و ادراک شرکاي بالقوه انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی کمال گرایی چند بعدی و ادراک شرکای بالقوه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمالگرایی خودگرا و اجتماعی به طور مطلوب روابط بین کمالگراها را پیش بینی می کند ولی علایق غیرکمالگرا را پیش بینی نمی کند. پژوهشی توسط شهناز  و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان رابطه كمال گرايي با ايده هاي خودكشي و تلاش در نمونه اي بزرگ در اينترنت انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه کمال گرایی با افزایش میزان خودکشی اینترنتی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمالگرایی با میزان افزایش خودکشی همراه می باشد ولی نه از نظر  پیشرفت خودکشی بلکه از لحاظ افزایش تلاشها برای خودکشی مرتبط می باشد.

پژوهشی توسط اسمیت  و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان چرا کمالگرایی اجتماعی تجویز شده مردم را در خطر افسردگی قرار می دهد؟، انجام شد. هدف از  این مطالعه بررسی رابطه بین کمالگرایی و خطر افسردگی می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کمال گرائی اجتماعی نقش مهمی در توسعه محیط های روان شناختی منجر به نشانه های افسردگی دارد.

 

 

منابع برای مبانی نظری کمال گرایی

بخشی از منابع مبانی نظری کمال گرایی

Wang, K. T., Sheveleva, M. S., & Permyakova, T. M. (2019). Imposter syndrome among Russian students: The link between perfectionism and psychological distress. Personality and Individual Differences, 143, 1-6.

Newman, B. N., Strickler, J. G., O’Brien, C., Lui, T., & Lynch, M. (2019). Deconstructing perfectionism in college students: Patterns of behavior, emotion, and cognition. Personality and Individual Differences, 145, 106-111.

Kokkoris, M. D. (2019). New insights into the association of maximizing with facets of perfectionism. Personality and Individual Differences, 142, 100-102.

Malivoire, B. L., Kuo, J. R., & Antony, M. M. (2019). An examination of emotion dysregulation in maladaptive perfectionism. Clinical psychology review

Shannon, A., Goldberg, J. O., Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2018). The relationship between perfectionism and mental illness stigma. Personality and Individual Differences, 126, 66-70

بخشی از منابع مبانی نظری کمال گرایی

.

Cokley, K., Stone, S., Krueger, N., Bailey, M., Garba, R., & Hurst, A. (2018). Self-esteem as a mediator of the link between perfectionism and the impostor phenomenon. Personality and Individual Differences, 135, 292-297.

Cokley, K., Stone, S., Krueger, N., Bailey, M., Garba, R., & Hurst, A. (2018). Self-esteem as a mediator of the link between perfectionism and the impostor phenomenon. Personality and Individual Differences, 135, 292-297.

Levine, S. L., & Milyavskaya, M. (2018). Domain-specific perfectionism: An examination of perfectionism beyond the trait-level and its link to well-being. Journal of Research in Personality, 74, 56-65.

Xie, Y., Kong, Y., Yang, J., & Chen, F. (2019). Perfectionism, worry, rumination, and distress: A meta-analysis of the evidence for the perfectionism cognition theory. Personality and Individual Differences, 139, 301-312.

Morgan-Lowes, K. L., Clarke, P. J., Hoiles, K. J., Shu, C. Y., Watson, H. J., Dunlop, P. D., & Egan, S. J. (2019). The relationships between perfectionism, anxiety and depression across time in paediatric eating disorders. Eating behaviors, 101305.

Stricker, J., Schneider, M., & Preckel, F. (2019). School satisfaction differentially predicts multidimensional perfectionism one year later. Personality and Individual Differences, 143, 30-35.

.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.