مبانی نظری رضایت شغلی | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
30 تیر 1398
ورد قابل ویرایش-WORD
28kb
5 صفحه
840 بازدید
۴,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رضایت شغلی در این فایل مورد آموزش قرار می گیرد.

به روز رسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ساعت ۰۹:۲۲  تعداد صفحات:۵ صفحه

مورد به روز رسانی– تغییر عکس نمایش اصلی محصول

کل متن  فایل مبانی نظری رضایت شغلی قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مبانی نظری رضایت شغلی

در این محصول مبانی نظری رضایت شغلی مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم رضایت شغلی

مولفه های زیادی بر مفهوم رضایت شغلی در سازمان اثرگذار هستند. رضایت شغلی به عنوان یکی از شاخص های تعامل بین  کارکنان در یک سازمان تعریف می شود. این مفهوم به عنوان یک شاخص های فناوری کاربرپسند نیز مطرح شده است. رضایت شغلی معمولا یک مکانیسم اثرگذار بر رضایت از فناوری اطلاعات در محیط کاری نیز محسوب می شود. مفهوم رضایت شغلی باید سه ساختار را در سازمان پوشش دهد. این سه ساختار عبارتند از(وانگ و همکاران، ۲۰۲۰):

۱-بهبود سطوح ارزشیابی کلی.

۲-بهبود سطوح تجربه عاطفی کارکنان.

۳-بهبود سطوح تعهد و اعتقاد کارکنان به اهداف سازمانی.

همچنین رضایت شغلی کارکنان شاخصی در ارتباط با رضایت زندگی آنها است. این مفهوم در نهایت می تواند سطوح استرس شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. مفهوم رضایت شغلی کارکنان نشان دهنده سطوح امنیت شغلی نیز خواهد بود (پارک و همکاران، ۲۰۱۷). همچنین رضایت شغلی کارکنان را یک مفهوم پیچیده می دانند. این مفهوم به صورت چندبعدی قابل تعریف است. رضایت شغلی کارکنان در این تعریف مجموعه ای از نیازها و گرایش های کارکنان است. این گرایش ها در نهایت به محیط کار، سبک رهبری سازمان و پاداش ها بستگی دارد.

همچنین این مفهوم می تواند با درجه استقلال کارکنان، تنوع وظایف و همچنین توانایی مدیریت مرتبط شود (ماچه و همکاران، ۲۰۱۹). معمولا با بهبود سایر متغیرهای وابسته به رضایت شغلی کارکنان، می توان انتظار بهبود در آن را داشت. همچنین محتوای آموزشی که کارکنان در سازمان یاد می گیرند نیز سطح رضایت شغلی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد(کاوادا، ۲۰۱۷)

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

تورنروز  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رابطه رضایت شغلی و شخصیت در مشاغل مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شخصیت فرد و شخصیت حرفه ای شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند. این نظریه در فنلاند ارایه شده است. لیو  و همکاران در سال ۲۰۱۹  نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط شغلی پرستاری و بررسی شرایط شغلی. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی موثر بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

مومفورد و سچل  در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در میان اقتصاددانان دانشگاهی را مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ارتباطات کاری و محیط کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثر مستقیم دارند. هیوگما  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در هتل ها بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عملکرد کاری، محیط کاری. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذارند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

دیلیگ  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سلامت روان در کار و رفاه کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از متغیرهای مورد بررسی  بر رضایت شغلی دارای موثر بودند. این نظریه در کره ارایه شده است. یوئن  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی  و عملکرد دریانوردان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط کاری و عملکردکاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

شن و تنگ  در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد انتقال آموزش و رضایت شغلی را بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بهبود خدمات، انتقال آموزش مطلوب. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذار بودند. اوسیبانجو  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد جمعیت شناسی اجتماعی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جمعیت شناسی اجتماعی و کارایی کارکنان. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی مرتبط بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

آریان  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان پرستاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل سلامت روان در کار و ایمنی کار. این نظریه ثابت کرد که هر یک از مولفه های موردبررسی بر رضایت شغلی موثرند. سوارز  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی کارمندان اورژانس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه شغلی و مطلوبیت کار. این نظریه تأکید دارد که هر یک از مولفه های مطالعه شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۷

حبوبی  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و استرس نیروی کار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت کاری، استرس کاری و بهره وری شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی ارتباط معنیداری دارند. جونگ  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد مطالعات جهانی در مورد رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شناخت وظایف و مطالعات بین المللی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای موثر خواهند بود.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۷

لی و هیوانگ  در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و رفاه فرزندان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت کاری و رفاه داوطلبانه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند. کوزوکارا و کولاکوگلیو  در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد خودمختاری شغلی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استقلال شغلی و تعارض خانوادگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی موثر می باشند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۶

ابیاو  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اندازه گیری رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از میزان لذت کاری، مجموعه های فازی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند. الگری  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اهمیت رضایت شغلی کارکنان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعادل کاری، استقلال شغلی، کارگروهی و پشتیبانی مالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی مرتبط هستند.

پاگان  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و چاقی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از چاقی و ناتوانی در عملکردشغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تست شده بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند.

منابع

Kawada, T. (2017). Management of mental health, job professionalism and job satisfaction in junior gynecologists. Archives of gynecology and obstetrics, 295(4), 1055-1055.

Mache, S., Baresi, L., Bernburg, M., Vitzthum, K., & Groneberg, D. (2017). Response to management of mental health, job professionalism and job satisfaction in junior gynecologists. Archives of gynecology and obstetrics, 295(4), 1057-1057.

Park, M., Iwaasa, T., & Mizuno, M. (2017, July). Association Between Job Insecurity and Perceived Job Satisfaction and Life Satisfaction: A Comparison of Japanese and Korean Regular Office Workers. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 528-538). Springer, Cham.

Wang, W., Wang, Y., Zhang, Y., & Ma, J. (2020). Spillover of workplace IT satisfaction onto job satisfaction: The roles of job fit and professional fit. International Journal of Information Management, 50, 341-352.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.