مبانی نظری رضایت شغلی | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
30 تیر 1398
word
28kb
6
535 بازدید
۵,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری رضایت شغلی در این فایل مورد آموزش قرار می گیرد.

به روز رسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ساعت ۰۹:۲۰تعداد صفحات:۶ صفحه

مورد به روز رسانی– مبانی نظری رضایت شغلی

بخش زیادی از فایل مبانی نظری رضایت شغلی قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مبانی نظری رضایت شغلی

در این محصول مبانی نظری رضایت شغلی مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

تورنروز  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رابطه رضایت شغلی و شخصیت در مشاغل مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شخصیت فرد و شخصیت حرفه ای شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند. این نظریه در فنلاند ارایه شده است.

لیو  و همکاران در سال ۲۰۱۹  نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط شغلی پرستاری و بررسی شرایط شغلی. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی موثر بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

پیریوگینی و ولدیساولجویس  در سال۲۰۱۹  نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد نابرابری جنسیتی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه جنسی و نارضایتی کاری و نابرابری جنسیتی. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی تأثیرگذار بودند.

اروکارکز و فریریا  در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و شرایط محیطی مطلوب مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط محیط کاری و عملکرد شغلی. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های مطالعه شده بر رضایت شغلی موثرند.

کاستلاسی و ویناز  در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اینترنت و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استفاده از اینترنت و لذت کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از متغیرهای مورد بررسی بر رضایت شغلی تأثیرگذارند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

مومفورد و سچل  در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در میان اقتصاددانان دانشگاهی را مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ارتباطات کاری و محیط کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثر مستقیم دارند.

هیوگما  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در هتل ها بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عملکرد کاری، محیط کاری. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذارند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

فورنر  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد تئوری رضایت شغلی پرستار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رغبت و فرایندهای کاری. این نظریه ثابت کرد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی دارای ارتباط معناداری بودند.

جونگ و سوه  در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی کارکنان آنلاین مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل روابط کاری و احساسات کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی تأثیر مثبتی داشتند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

دیلیگ  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سلامت روان در کار و رفاه کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از متغیرهای مورد بررسی  بر رضایت شغلی دارای موثر بودند. این نظریه در کره ارایه شده است.

یوئن  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی  و عملکرد دریانوردان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط کاری و عملکردکاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

الکسینیسکا  در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اشتغال موقت، کیفیت کار و رضایت شغلی مورد بحث قرار داد. نظریات او براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از قرارداد موقت اشتغال و کیفیت کار. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های مورد مطالعه بر رضایت شغلی موثرند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

شن و تنگ  در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد انتقال آموزش و رضایت شغلی را بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بهبود خدمات، انتقال آموزش مطلوب. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذار بودند.

اوسیبانجو  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد جمعیت شناسی اجتماعی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جمعیت شناسی اجتماعی و کارایی کارکنان. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی مرتبط بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

آریان  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان پرستاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل سلامت روان در کار و ایمنی کار. این نظریه ثابت کرد که هر یک از مولفه های موردبررسی بر رضایت شغلی موثرند.

سوارز  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی کارمندان اورژانس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه شغلی و مطلوبیت کار. این نظریه تأکید دارد که هر یک از مولفه های مطالعه شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۷

حبوبی  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و استرس نیروی کار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت کاری، استرس کاری و بهره وری شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی ارتباط معنیداری دارند.

جونگ  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد مطالعات جهانی در مورد رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شناخت وظایف و مطالعات بین المللی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای موثر خواهند بود.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۷

لی و هیوانگ  در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و رفاه فرزندان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت کاری و رفاه داوطلبانه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

کوزوکارا و کولاکوگلیو  در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد خودمختاری شغلی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استقلال شغلی و تعارض خانوادگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی موثر می باشند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۶

ابیاو  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اندازه گیری رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از میزان لذت کاری، مجموعه های فازی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند.

الگری  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اهمیت رضایت شغلی کارکنان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعادل کاری، استقلال شغلی، کارگروهی و پشتیبانی مالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی مرتبط هستند.

پاگان  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و چاقی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از چاقی و ناتوانی در عملکردشغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تست شده بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند.

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۵

هاف  و همکاران در سال ۲۰۱۵ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و فرهنگ ملی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از افزایش عملکردشغلی و زمینه های فرهنگ ملی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی مورد تأکید قرار گرفتند.

پلاتیس  و همکاران در سال ۲۰۱۵ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و عملکرد شغلی بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت شغلی و عملکردشغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند. این نظریه در یونان ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۵

حجدوکوا  و همکاران در سال ۲۰۱۵ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و رفتار کاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از الزامات کاری، مزایای کار، وضعیت و روابط در محیط کار و محیط سازمانی. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های مورد بررسی بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند.

علی  و همکاران در سال ۲۰۱۴ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و مدل های هكمن و الهامام مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ویژگی های شغلی و عملکردشغلی. براساس این نظریه هر یک از این مولفه ها با رضایت شغلی مرتبط و وابسته هستند.

یالماز  و همکاران در سال ۲۰۱۴ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد سطح رضایت شغلی دانشگاهیان در آموزش  مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل زیان آور، عوامل افزایش عملکرد و آموزش کارکنان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۳

هافمنز  و همکاران در سال ۲۰۱۳ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد پاداش شغلی و رضایت شغلی  مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پاداش شغلی و تفاوت های فردی. این نظریه تأکید دارد که هر یک از مولفه های مورد مطالعه بر رضایت شغلی اثر خواهند گذاشت.

خلعت بری  و همکاران در سال ۲۰۱۳ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد استرس و افسردگی شغلی و رضایت شغلی  مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استرس شغلی، افسردگی شغلی و انگیزه شغلی. این نظریه بیانگر این نکته می باشد که هر یک از مولفه های این پژوهش بر رضایت شغلی در ایران موثر هستند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۲

سنر و ایپوگلیو  در سال ۲۰۱۲ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد سن و رضایت شغلی در آموزش عالی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آموزش کاری  و رضایتمندی سنی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها به رضایت شغلی وابسته می باشند.

گئورگلیس  و همکاران در سال ۲۰۱۲ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد تاثیر رویدادهای زندگی بر رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عملکرد شغلی و وقایع زندگی. این نظریه بیان می کند که هر یک از مولفه های مورد مطالعه بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم دارند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۱

پدریز  و همکاران در سال ۲۰۱۱ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد ارائه مدل رضایت شغلی برای فرایندهای توسعه همکاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۵ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  فرایندهای توسعه کاری، مدلهای سنتی کاری، محیط کاری، پایداری کار و ارتباطات کاری. این نظریه می تواند مولفه های اثرگذار بر رضایت شغلی را به خوبی نشان دهد.

لیو و وایت  در سال ۲۰۱۱ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد عوامل کلیدی رضایت شغلی کارکنان داروخانه بیمارستان مورد بحث قرار دادند. نظریات آن دو براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شناسایی عوامل کلیدی مطلوبیت کار و مقایسه عملکرد شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۰

پوگی  در سال ۲۰۱۰ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی، شرایط کاری و آرزوهای شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آرزوهای شغلی،  مزایای کاری و پاداش ها و شرایط کاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های برگزیده  رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند.

یانگ  در سال ۲۰۱۰ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد پیشینه ها و پیامدهای رضایت شغلی در صنعت هتل مورد بحث قرار داد. نظریات او براساس ۸ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ابهام نقش و درگیری، فرسودگی، اجتماعی شدن، استقلال کار،  تعهد عاطفی و تداوم، غیبت و قصد انتقال کارکنان و پیشینه شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های یانگ در کشور تایوان موجبات رضایت شغلی و عدم رضایت آن را در بر دارد.

گرونروز و پاجیوکاری  در سال ۲۰۰۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی کارکنان بخش های رادیولوژیک مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۵ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل محیطی، عوامل شخصی، کار و سازمان مرتبط و عوامل روان شناختی و قصد ماندگاری در شغل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های مورد بررسی بر رضایت شغلی اثر شایانی دارند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.