مبانی نظری شهر هوشمند | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
13 آگوست 2017
ورد قابل ویرایش
18صفحه
۳۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری شهر هوشمند یک فایل با مشابهت یابی قابل قبول در پایگاه سمیم نور است. بنابراین می توان با آرامش و اطمینان خاطر برای فصل دوم پایان نامه آن را به کار برد. مبانی نظری شهر هوشمند بر مبنای آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علم به موجب تصویب نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ هیئت دولت و براساس خدمات متعارف ارایه شده در ماده ۱ این قانون بود. به عبارتی این فایل براساس اصول ترجمه از مقالات، تایپ نگارش و در فایل ورد آماده شد.

برای اطمینان از عدم وجود محتوای متقلبانه مشابهت‌یابی (همانند جویی) در پایگاه سمیم نور و با تاریخ و نام یک شخص حقیقی در فایل نهایی به صورت ضمیمه قرار گرفت. همچنین تصویری از نتیجه مشابهت یابی در تصاویر محصول قرار دارد.

مشابهت یابی این فایل کمتر از ۴ درصد بود.

اخرین به روز رسانی –۱۳۹۹/۰۴/۰۹—۰۷:۱۰–  ۱۸صفحه

بخش زیادی از فایل قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان به نمایش گذاشته شده است.

مبانی نظری شهر هوشمند

مبانی نظری شهر هوشمند یکی از فایل های تخصصی در خصوص شهر هوشمند است که در اینجا نمایش داده می شود. مبانی نظری شهر هوشمند با مشاهبت یابی کمتر از ۲۰ درصد ارایه شد. این کار آرامش خاطی برای دانشجویان و اساتید خواهد بود. چرا که آنها این اطمینان را حاصل خواهند کرد که تا تاریخ ارایه شده در بالا به رنگ قرمز مبانی نظری شهر هوشمند دارای مشابهت یابی کافی است.

در هر فایل مبانی نظری بخش اول مرتبط با یک تعریف برای مولفه اصلی است. در فایل مبانی نظری شهر هوشمند نیز با یک تعریف شروع می کنیم. شهر هوشمند به معنی شهری مبتنی بر داده های شبکه ای است. در این نوع شهرها عمده عملیات توسط اینترنت اشیا کنترل می شود و شهروندان در آن با استفاده از ابزار فناوری برای زندگی خود برنامه ریزی می کنند. ارتباطات و فعالیت ها در این شهرها تحت تاثیر فضای وب قرار دارد. این ارتباطات عمدتا به صورت الکترونیک شکل می گیرد.

این ارتباطات به گونه ای است که نیازهای طبیعی انسان را برطرف می کند. در این زمینه منوچهری (۱۳۹۴) بیان می دارد شهر هوشمند عمدتا بر پایه تسهیل در تامین نیازها ایجاد می شود. غندالی (۱۳۹۰) شهر هوشمند را یکی از نیازهای مهم برای ایران بر می شمارد.  براساس رویکرد جهان گرد و همکاران (۱۳۹۰) شهر هوشمند در یک بستر اطلاعاتی رخ می دهد و سبک نوینی از زندگی را به ارمغان خواهد آورد. این شهرها فرصت های زیادی برای زندگی، کار و تفریح خلق می کنند.

نظریه های مطرح در خصوص شهر هوشمند

نظریه اگیولیرا   و همکاران در سال ۲۰۱۷

اگیولیرا   و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  خود را براساس ابعاد خدمات شهروندی برای شهرهای هوشمند را مطالعه کردند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از داده های باز دولتی، شبکه های حسگر مستقر در شهرها، کمک های فعال به دانش شهر با تلفن هوشمند و برنامه های اجرا شده معمولا توانایی پشتیبانی این موضوع را دارند که یک شهر هوشمند بسازند. گارگ  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد نقش آموزش الکترونیکی در ساخت شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از آموزش الکترونیکی، استفاده از بی سیم. گارگ و همکاران در جامعه مورد بررسی در دهلی این نظریه را به اثبات رساند که آموزش الکترونیکی، استفاده از بی سیم معمولا میزان و شدت آموزش در شهرهوشمند را تحت تاثیر قرار می دهد.

نظریه خان  و همکاران در سال ۲۰۱۷

خان  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد ارائه خدمات امن در شهرهوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پروتکل های ارتباطی ایمن، پروتکل مجوز،  پروتکل های ارتباطی امن برای کسب اطلاعات و ارائه خدمات. این نظریه اثبات کرد که با ایجاد این مولفه ها معمولا می توان انتظار داشت که کلیه ابعاد ایمنی در شهرهوشمند رعایت شود. ویسلی  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد مرجع مدیریت شهرهوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. نظریه ویسلی و همکاران نشان دادند که  مهارت های مدیریت شهر و برنامه ریزی دقیق رویکردهای مناسبی برای ایجاد مدیریت عالی در شهرهوشمند می باشند.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۷

آناند  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد ارزیابی شاخص های پایدار در شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد مدیریت منابع انرژی و طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی صورت گرفت. این محققین نشان دادند که در پایداری شهرهوشمند نیاز است که به مدیریت منابع انرژی و طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی نیز توجه شود. تامپسون  در سال ۲۰۱۷ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد درک مفاهیم توسعه ابتکارات شهر هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از راه حل های تکنولوژیکی و حل چالش های مدیریت شهری. نظریه تامپسون توانست اثبات نماید که برای بررسی شهرهوشمند نیاز است که به راه حل های تکنولوژیکی و حل چالش های مدیریت شهری توجه شود.

نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۸

پالومو و ناویو  در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد حکومتهای شبکه های شهر هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امور مشاوره، شبکه هوشمند و دیجیتالی کردن. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تاثیر بودند. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

روهلندت  در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد بررسی ادبی سیستماتیک اداره شهرهای هوشمند مورد بحث قرار داد. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امور مشاوره، شبکه هوشمند و دیجیتالی کردن. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تاثیر بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

آناند و ناویو  در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد حکومتداری و اقتصاد شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مقیاس بازارجهانی، داده های شهرهوشمند، ساختار بازار و اقتصاد محلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تاثیر بودند. این نظریه در انگلستان ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۸

محمد  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد برنامه های کاربردی وسایل نقلیه بدون سرنشین در شهرهای هوشمند آینده مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، رباتیک و نرم افزار، بهره برداری منابع. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تأثیرگزار بودند. این نظریه در ایالات متحده آمریکا ارایه شده است.

پالومو و ناویو  در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد حکومتهای شبکه های شهر هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امور مشاوره، شبکه هوشمند و دیجیتالی کردن. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تاثیر بودند. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۸

اکسلسون و گرانت  در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد سهم سهامداران و ارتباط هوشمندانه در توسعه شهر هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ابعاد هوشمندانه، ذینفعان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند موثر بودند. این نظریه در سوئد ارایه شده است. سیلوا  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد روند معماری، اجزا و چالش های باز در شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امور مشاوره، شبکه هوشمند و دیجیتالی کردن. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تاثیر بودند. این نظریه در کشور کره ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۸

آرورا  در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد توسعه بخش مالی و شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جنبه های تأمین مالی و سیاست های شهردیجیتالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند موثر بودند. این نظریه در کشور هند ارایه شده است.

برون  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد چالش های امنیتی و خصوصی در شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اختلالات بی ثبات، اختلالات گران قیمت، چالش های شبکه های هوشمند. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر شهرهوشمند دارای تاثیر بودند. این نظریه در امارات متحده عربی ارایه شده است.

نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

روکیو  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد ردیابی حمل و نقل در شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ردیابی حمل و نقل، شبکه های هوشمند. روکیو همکاران اثبات کردند که بررسی شهرهوشمند معمولا با مولفه های  بیان شده ارتباط دارد. مولینیلو و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد شهرهوشمند و رسانه های اجتماعی بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رسانه های اجتماعی و ارتباط عناصر هوشمند. استدلال آنها این بود که رسانه های اجتماعی و ارتباط عناصر هوشمند می تواند بر شهرهوشمند تأثیرات مستقیمی داشته باشد.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

لام و ما  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد ناامنی اطلاعات در سیستم شهرهوشمند و اقدامات کاهشی جهت رفع آنها را بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ناامنی اطلاعات سیستم و کمبود انرژی و بازسازی اقتصادی. براساس این ابعاد لام و ما استدلال کردند که شهرهوشند با رفع مشکلاتی از قبیل ناامنی اطلاعات سیستم و کمبود انرژی و بازسازی اقتصادی آینده با ثبات تری خواهد داشت.

کوف  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد شهرهوشمند و تدارکات آن مورد بحث قرار دادند. نظریات او براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تدارکات و توسعه فناوری. کوف در جامعه مورد بررسی در ایالات متحده آمریکا این نظریه را به اثبات رساند که فراهم کردن تدارکات و توسعه فناوری معمولا یک شهر را سریعتر به سمت هوشمند شدن هدایت می کند. کورزاک و کیجیسکا  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد تجهیزات در شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته. این نظریه اثبات کرد که شهر هوشمند نیازمند تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته می باشد.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

لایو  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد بررسی یکپارچگی داده ها در برنامه های کاربردی شهر هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از یکپارچگی داده ها، برنامه های کاربردی، فناوری اطلاعات، تلفیق داده ها و ارزیابی عملکرد داده ها. نظریه لایو و همکاران توانست اثبات نماید که برای بررسی شهرهوشمند نیاز است که اطلاعات مورد نیاز در رابطه با یکپارچگی داده ها، برنامه های کاربردی، فناوری اطلاعات، تلفیق داده ها و ارزیابی عملکرد داده ها توسط کاربران قابل دسترسی و بطور کامل آموزش داده شود. ونگ  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد بررسی پارک های صنعتی در شهرهای هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریه این محققین به اثبات رساند که مدیریت پارکهای صنعتی و توسعه پارک های صنعتی در این شهرها  از جمله نگرانی های سیاستگذاران می باشد.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

جان  و همکاران در سال ۲۰۱۹  در مبانی نظری شهر هوشمند گفتند که یک چارچوب رمزنگاری برای نرم افزارها در شهر هوشمند وجود دارد. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت و به اثبات رساند که رمزنگاری نرم افزارها و هزینه های امنیتی و محاسباتی می تواند به عنوان ابعاد اثرگذار بر شهرهوشمند مورد استفاده محققین قرار گیرد.

تنگ  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهرهوشمند خود را براساس ابعاد شهرهوشمند و مدلهای توسعه آن مورد بحث قرار دادند. تنگو همکاران استدلال کردند که شهرهوشمند معمولا تحت تاثیر مدل خدمات ضروری، مدل حمل و نقل هوشمند، مدل طیف گسترده ای و مدل اکوسیستم کسب و کار می تواند به توسعه ای پایدار برسد. کاراگلیو  و دل بو در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد نوآوری شهری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری شهری و سیاست های شهر. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند اثرگذار هستند. این نظریه در ایتالیا ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

هارستاد و وتن  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد پایداری انرژی شهری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پایداری انرژیابتکارات شهری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند موثر خواهند بود. این نظریه در سوئد ارایه شده است. فن دن بوس و کولک  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد اکتشاف رویکردهای شهر هوشمند مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرکت های چند ملیتیفناوری اطلاعات و ارتباطات. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر شهر هوشمند دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در هلند ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

بروک   و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد روشنایی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرکت های مبتنی بر فناوری و کسب و کار مجزا سازمان های معتبر. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند اثرگذار بودند. این نظریه در هلند ارایه شده است. نیلسن  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد نوآوری شهری ورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس چهار بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکنولوژیکی، سازمان، همکاری و تجربی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند اثرگذار خواهند بود. این نظریه در نروژ ارایه شده است.

عالم و دانی  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد هوش مصنوعی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند مفید خواهد بود. این نظریه در استرالیا ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

السایدی  و همکاران در سال ۲۰۱۹ در خصوص مبانی نظری شهر هوشمند گفت که زیرساخت های شهر هوشمند می توانند براساس دستگاه های موجود در شهر سطح خدمات هوشمند را تعیین نمایند. دسدموستر  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد شهرداری ها مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس چهار بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکنولوژیکی، اجتماعی، جامع و غیرمستقیم. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند مفید خواهد بود. این نظریه در بلژیک ارایه شده است. اردیتو  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد مدیریت دانش مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از دانشگاه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از این مولفه ها بر شهر هوشمند موثر می باشد. این نظریه در فرانسه ارایه شده است.

ادامه نظریه ها مطرح در خصوص مبانی نظری شهر هوشند سال ۲۰۱۹

مای  در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد سیستم های غذایی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از برنامه ریزی شهر هوشمند و سیستم های غذایی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند موثر خواهد بود. این نظریه در انگلستان ارایه شده است. اسماگیلوا  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه شهر هوشمند خود را براساس ابعاد سیستم های اطلاعاتی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از   اینترنت اشیاء، محاسبات ابری و بلوتوث. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر شهر هوشمند مفید خواهند بود. این نظریه در هند ارایه شده است.

نکات و تعاریف پیرامون مبانی نظری شهر هوشمند

از اواسط سال ۲۰۰۰، شهر هوشمند به عنوان یک رویکرد جدید برای کاهش و اصلاح موانع و مشکالت شهری در شهرها تبدیل شده است. در اروپا، سطح تحصیلات و سرمایه گذاری ها، اهمیت زیادی دارد. تحقیقات و سیاست های اصلاحی پروژه ها برای مقابله با مسائل مختلف در شهر هوشمند صورت گرفته است. تجدید ساختار سازمانی بین سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و رشد تولید ناخالص داخلی شهری. نتایج تجربی آن نشان می دهد که سیاست های شهر هوشمند از لحاظ اقتصادی و رقابت پذیری عملکرد خود را تقویت می کند.(Desdemoustier, Crutzen, Cools, & Teller, 2019)

شهرهای صنعتی همچنان ساختارهایی برای تولید و مصرف انبوه تولیدات خود دارند که منجر به مسائلی مانند بیکاری، بی خانمانی، ترافیک، آلودگی، بیماری، خشونت و غیره می شود. این پیکربندی صنعتی شهری دیگر با اصول ایجاد ارزش جدید پارادایم تکنولوژیکی سازگار نیست. شهرها از آینده باید مسیرهای مناسب را پیدا کنند و شهر های هوشمند باشند تا بتوانند بر این بحران غلبه کنند. با این حال، هیچ توافقی در مورد آنچه واقعا شهر را دقیق ساخته است وجود ندارد.(Camboim, Zawislak, & Pufal, 2019)

ادامه نکات و تعاریف پیرامون مبانی نظری شهر هوشمند

اینترنت اشیاء یک تکنولوژی در حال ظهور برای شهرهای هوشمند است که بین دستگاههای دیجیتالی مختلف از طریق اینترنت متصل شده است، از اینرو، ارائه امکانات متعدد نوآورانه از دانشگاه به صنعت و مراقبت های بهداشتی به کسب و کار کمک می کند. شهر هوشمند، تغییر مکان همه جانبه است که کل چشم انداز را با حمایت از فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های اینترنت اشیاء را با سنسور انقلابی فعال کرده است.(Sodhro, Pirbhulal, Luo, & de Albuquerque, 2019)

تحقیق پیشگامانه  بین دو حوزه از دانش آکادمی یعنی شهر هوشمند ، تجارت و صنعت و دولت ها توجه زیادی را به خود جلب می کنند. شواهدی از همبستگی بین نهفتگی تجاری و توسعه شهری وجود دارد. طبقه بندی بصری این شهرها به چهار خوشه با توجه به توسعه شهری و فعالیت نهفته تجاری گره خورده است.(Blanck, Ribeiro, & Anzanello, 2019)

همانطور که اینترنت اشیاء به واقعیت تبدیل می شود، میلیون ها دستگاه به سیستم عامل اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند متصل می شوند. این دستگاه ها به چندین منطقه در یک شهر هوشمند مانند مراقبت های بهداشتی، تدارکات و حمل و نقل می پردازد. انتظار می رود این دستگاه ها مقدار قابل توجهی از درخواست داده ها را در نرخ بالا تولید کنند، بنابراین لازم است که معیار عملکرد سیستم عامل های اینترنت اشیاء را تعیین کند که آیا می توانند به طور موثر چنین دستگاه هایی را اداره کنند. (Araujo, Mitra, Saguna, & Åhlund, 2019)

ادامه نکات و تعاریف پیرامون مبانی نظری شهر هوشمند

ابتکارات شهر هوشمند با هدف استفاده از سرمایه انسانی، جمعی و تکنولوژیکی برای اطمینان از توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهروندان خود است. ارائه خدمات اضطراری و اورژانس اضطراری کارآمد و پایدار در شهرهای هوشمند نیازمند تلاش های هماهنگ و اطلاعات مشترک بین مردم، تصمیم گیرندگان و تیم های نجات است. با رشد و گسترش سریع سیستم عامل های اجتماعی، مقدار زیادی از محتوای تولید شده توسط کاربر ایجاد می شود که می تواند به عنوان منبع اطلاعات در مورد شهرها مورد استفاده قرار گیرد.(Alkhatib, El Barachi, & Shaalan, 2019)

پیشرفت در فن آوری اطلاعات اجازه می دهد تا جمع آوری اطلاعات همراه با ایجاد برنامه های کاربردی طراحی شده برای استفاده از این داده ها بهتر. انجام شود با اجرای راه حل هایی با استفاده از چنین برنامه هایی می توان عملیات شهر را بهبود بخشید. با این حال، بهبود دسترسی به داده ها همراه با ابزارهای تحلیلی قدرتمند، خطر نقض حریم خصوصی را افزایش می دهد. راه حل های هوشمند شهر باید با دقت اجرا شود تا محدودیت های قانونی و انتظارات اجتماعی راضی شود.(Curzon, Almehmadi, & El-Khatib, 2019)

شهر هوشمند یک مفهوم اخلاقی است که در افکار عمومی به دست آمده است و به این ترتیب، آن را در برنامه های محققان و مقامات شهر های سراسر دنیا قرار می دهد. با این حال، هیچ توافقی در مورد اینکه دقیقا یک شهر هوشمند چیست وجود ندارد، و تحقیقات علمی در بهترین حالت، ساختن برنامه های کاربردی در سیلوهای متعدد است.(Camero & Alba, 2019)

ادامه نکات و تعاریف پیرامون مبانی نظری شهر هوشمند

در آینده ای نزدیک، حمل و نقل از یک دوره گذار فراتر رفته و صنعت آن را غیر قابل تشخیص می کند. وسایل نقلیه هوشمند نقش مهمی در پیشرفت سیستم های هوشمند و متصل به حمل و نقل بازی کرده اند. در دسترس بودن خدمات و وسایل نقلیه در شهرهای هوشمند، به یک ضرورت ضروری مشترک تبدیل شده است که نیاز به بهبود در معماری مدیریت خدمات خودرو دارد. علاوه بر این، به دلیل اینکه شهرهای هوشمند همچنان تکنولوژی های متنوعی را برای دستیابی به سرویسهای متفاوتی و با کیفیت بالا ارائه می دهند، مسائل امنیتی با توجه به ارتباط اشخاصی که تقاضای اشتراک گذاری اطلاعات شخصی می کنند، همچنان حاکم هستند.(Aloqaily, Otoum, Ridhawi, & Jararweh, 2019).

رتبه بندی یک عنصر ارزشمند برای مقاصد شهری است، زیرا نتایج حذف شده از این مقایسه ها می تواند در نهایت از ارزیابی تصمیمات استراتژیک شهرها پشتیبانی کند. رتبه بندی شهر هوشمند نیز از این قائده مستثنی نیستند و تعداد آنها به طور نمادین افزایش می یابد. (Escolar et al., 2019)

ادامه نکات و تعاریف پیرامون مبانی نظری شهر هوشمند

شهر هوشمند قرار است مرحله مهمی در تاریخ بشر باشد. این سیستم شامل چندین سیستم فیزیکی سایبری (CPS) می باشد که می تواند با سطوح مختلف اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، استفاده روزافزون از CPS و استفاده از آن به قطعات زیربنایی کلیدی به این معنی است که خرابی ها می توانند باعث اختلال، آسیب و حتی از دست دادن زندگی شوند. اجتناب از این عواقب یک مشکل بی اهمیت است و برخی محققان پیشنهاد می کنند که محاسبات ابری می توانند خدمات موثر و پایدار برای شهر هوشمند ارائه دهد. با ادغام CPS و پردازش ابری، سیستم سنسور ابری در بسیاری از زمینه ها محبوب شده است و گره های فیزیکی را می توان با چندین کاربر به اشتراک گذاشته و محاسبات با کارایی بالا را به دست آورد.(Wang et al., 2019)

منابع

Maye, D. (2019). ‘Smart food city’: conceptual relations between smart city planning, urban food systems and innovation theory. City, Culture and Society, 16, 18-24

Braun, T., Fung, B. C., Iqbal, F., & Shah, B. (2018). Security and privacy challenges in smart cities. Sustainable cities and society, 39, 499-507

Tshuva, E. Y., Goldberg, I., & Kol, M. (2000). Isospecific living polymerization of 1-hexene by a readily available nonmetallocene C 2-symmetrical zirconium catalyst. Journal of the American Chemical Society, 122(43), 10706-10707

Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable Cities and Society, 38, 697-713

Axelsson, K., & Granath, M. (2018). Stakeholders’ stake and relation to smartness in smart city development: Insights from a Swedish city planning project. Government Information Quarterly, 35(4), 693-702.

Kumar, H., Singh, M. K., Gupta, M. P., & Madaan, J. (2020). Moving towards smart cities: solutions that lead to the smart city transformation framework. Technological forecasting and social change, 153, 119281

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.