اینترنت بانک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۸ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
4 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
270 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

اینترنت بانک

اینترنت بانک | تعداد صفحات : ۴ صفحه

مبانی نظری اینترنت بانک

قوس و ماجی در سال ۲۰۲۲ در نظریه خود به بررسی رابطه حجم و ارزش بانکداری و اینترنت بانک پرداختند. این محققین اثبات کردند که حجم و ارزش بانکداری بر اینترنت بانک اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای حجم و ارزش بانکداری می‌توان سطح متغیر مورد بررسی را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر مورد بررسی نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای سودآوری کلی بانک ها را با اینترنت بانک اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای سودآوری کلی بانک ها می‌توانند بر سطح آن متغیر اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای سودآوری کلی بانک ها دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر مورد نظر نیز وجود دارد.

ادامه

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که اینترنت بانک می‌تواند تحت تأثیر عملکرد در مورد بانک‌های قرار گیرد. به عبارتی آن معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای عملکرد در مورد بانک‌های ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح آن ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای عملکرد در مورد بانک‌های را تغییر داد.

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان اینترنت بانک را بهبود داد که به متغیرهای صرفه‌جویی در مقیاس عملیاتی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای صرفه‌جویی در مقیاس عملیاتی توجه می‌کند، معمولاً سطح آن دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای صرفه‌جویی در مقیاس عملیاتی مثبت باشد معمولاً سطح آن بهبود می‌یابد.

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر اینترنت بانک از متغیرهای بخش دولتی تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای بخش دولتی می‌تواند در سطح آن تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح آن به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای بخش دولتی می‌تواند مفید باشد.

ادامه

آن ها در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین اینترنت بانک و متغیرهای احساسات سرمایه گذاران یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای احساسات سرمایه گذاران دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح آن نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای احساسات سرمایه گذاران می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت آن اقدام نمایند.

چن و همکاران ( ۲۰۲۱) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای سیاست‌های نظارتی و توسعه بازار مالی اینترنتی می‌توانست بر تغییر در سطح آن اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای سیاست‌های نظارتی و توسعه بازار مالی اینترنتی دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که آن نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای سیاست‌های نظارتی و توسعه بازار مالی اینترنتی با متغیر اینترنت بانک همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح متغیر اینترنت بانک با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

آن ها اشاره کرد که اینترنت بانک تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای وضعیت معاملات در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح آن نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای وضعیت معاملات اثرگذاری خود را بر روی متغیر آن بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای وضعیت معاملات ارتباط همسویی را با آن دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح اینترنت بانک می‌شود.

اینترنت بانک

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای اثرات سرریز از بازارهای مالی بانکی و اینترنت بانک را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که متغیر اینترنت بانک درنهایت تحت تغییرات متغیرهای اثرات سرریز از بازارهای مالی بانکی می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای اثرات سرریز از بازارهای مالی بانکی در سازمان هم‌جهت با آن باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح متغیر آن نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح متغیر آن کاهش یابد.

آن ها متغیرهای نقدینگی بازار را در ارتباط با اینترنت بانک موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای نقدینگی بازار معمولاً می‌توانند بر سطح آن اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح نقدینگی بازار می‌توان انتظار داشت که سطح آن نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که  آن درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای نقدینگی بازار می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید.

آن ها اثبات کردند که اینترنت بانک با متغیرهای احساسات سرمایه‌گذاران ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای احساسات سرمایه‌گذاران دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای احساسات سرمایه‌گذاران بر اینترنت بانک هم‌جهت بوده و سبب تقویت آن می‌شود.

اینترنت بانک

آن ها در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در اینترنت بانک دریافتند که معمولاً آن می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای محصولات مالی بانکی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای محصولات مالی بانکی معمولاً سبب تغییر در سطح آن می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح آن نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح اینترنت بانک کاهش خواهد یافت.

آن ها اثبات کرد که متغیرهای فعالیت و توسعه صنعت بانکی بر آن اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای فعالیت و توسعه صنعت بانکی می‌توانند بر میزان آن اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر آن با متغیرهای فعالیت و توسعه صنعت بانکی در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای فعالیت و توسعه صنعت بانکی می‌توان شاهد تغییر در سطح آن بود.

آن ها اینترنت بانک را در ارتباط با متغیرهای بازده مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود آن با متغیرهای بازده در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای بازده قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

اینترنت بانک

ساسونو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به اثبات رابطه بین اینترنت بانک و متغیرهای تراکنش‌های بانکی اولیه پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین آن و متغیرهای تراکنش‌های بانکی اولیه به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای تراکنش‌های بانکی اولیه با آن در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

آن ها اثبات کردند که اینترنت بانک تحت تأثیر متغیرهای کشف نقش رضایت الکترونیکی قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای کشف نقش رضایت الکترونیکی می‌توانند بر آن اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح آن بهتر است سطح متغیرهای کشف نقش رضایت الکترونیکی دچار تغییر شود.

آن ها اثبات کردند که متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیکی می‌توانند اینترنت بانک را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیکی مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای کیفیت خدمات الکترونیکی مرتبط هستند. انتظار بر این است که این نوع کیفیت در نهایت در بانک اثرگذار باشد. و بتواند خدمات اینترنتی را در آن بهبود دهد. این خدمات اینترنتی است که می تواند هزینه های خدمات را کاهش دهد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که اینترنت بانک معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای وفاداری الکترونیکی مشتری یک بانک موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای وفاداری الکترونیکی مشتری یک بانک معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح متغیر شود. این متغیر می تواند فاداری را در مشتریان افزایش دهد. به عبارتی این متغیر وفاداری را تقویت می کند. می توان انتظار داشت که این متغیر یک الگوی کارکردی برای سازمان مالی است. سازمان های مالی نیاز به استفاده از این متغیر دارند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.