بانکداری الکترونیک |مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۹ شهریور ۱۴۰۱
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
5 صفحه
تعداد بازدید
292 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک | تعداد صفحات : ۵ صفحه

مبانی نظری بانکداری الکترونیک

پنگ و همکاران در سال ۲۰۲۲ در نظریه خود به بررسی رابطه رفتار مصرف کننده و بانکداری الکترونیک پرداختند. این محققین اثبات کردند که رفتار مصرف کننده بر بانکداری الکترونیک اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیرهای رفتار مصرف کننده می‌توان سطح بانکداری الکترونیک را تحت تأثیر قرارداد. زمانی سطح هر یک از متغیرهای بیان‌شده  تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که سطح بانکداری الکترونیک نیز تغییر کند.

آن ها در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای پرداخت نقدی را با بانکداری الکترونیک اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای پرداخت نقدی می‌توانند بر سطح بانکداری الکترونیک اثرگذار باشند. همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای پرداخت نقدی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر بانکداری الکترونیک نیز وجود دارد.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که بانکداری الکترونیک می‌تواند تحت تأثیر رواج سریع دستگاه‌ها و رایانه‌های دستی هوشمند قرار گیرد. به عبارتی بانکداری الکترونیک معمولاً با تغییراتی که در متغیرهای رواج سریع دستگاه‌ها و رایانه‌های دستی هوشمند ایجاد می‌شود، تغییر می‌کند. پیشنهاد می‌شود برای تغییر در سطح بانکداری الکترونیک ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای رواج سریع دستگاه‌ها و رایانه‌های دستی هوشمند را تغییر داد.

ادامه

آن ها استدلال کردند که زمانی می‌توان بانکداری الکترونیک را بهبود داد که به متغیرهای تمرکززدایی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای تمرکززدایی توجه می‌کند، معمولاً سطح بانکداری الکترونیک دچار تغییر می‌شود. اگر تغییرات ایجادشده در متغیرهای تمرکززدایی مثبت باشد معمولاً سطح بانکداری الکترونیک بهبود می‌یابد.

آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر بانکداری الکترونیک از متغیرهای عملیات مالی پرداخت الکترونیکی تأثیر می‌پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای عملیات مالی پرداخت الکترونیکی می‌تواند در سطح این متغیر تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح ب این متغیر به نظر می‌رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای عملیات مالی پرداخت الکترونیکی می‌تواند مفید باشد.

آن ها در نظریه خود یک رابطه معنی‌دار بین بانکداری الکترونیک و متغیرهای فرآیندهای معاملاتی وقت گیر یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای فرآیندهای معاملاتی وقت گیر دچار تغییر می‌شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای فرآیندهای معاملاتی وقت گیر می‌توانند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که در جهت تقویت این متغیر اقدام نمایند.

ادامه

آن ها این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای معماری بلاک چین می‌توانست بر تغییر در سطح این متغیر اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای معماری بلاک چین دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که این متغیر نیز تغییر کند. درصورتی‌که رابطه متغیرهای معماری بلاک چین با این متغیر همسو و هم‌جهت باشد می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر با بهبود سطح متغیرهای ارائه‌شده در تحقیق، بهبود یابد.

اکینوال و همکاران ( ۲۰۲۱ ) اشاره کرد که بانکداری الکترونیک تحت تأثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می‌گیرد. زمانی که سطح متغیرهای فضای دیجیتال در سازمان تغییر می‌کند، آنگاه سطح این متغیر نیز تغییر می‌کند. همچنین متغیرهای فضای دیجیتال اثرگذاری خود را بر روی این متغیر بر اساس همسو بودن یا ناهم‌سو بودن اعمال می‌کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای فضای دیجیتال ارتباط همسویی را با این متغیر دارند، آنگاه می‌توان گفت که تغییرات آن‌ها سبب تغییرات مثبت در سطح این متغیر می‌شود.

آن ها در مطالعه خود ارتباط متغیرهای کیفیت دارایی ها و بانکداری الکترونیک را تحت آزمون قراردادند. آن‌ها نشان دادند که این متغیر درنهایت تحت تغییرات متغیرهای کیفیت دارایی ها می‌تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می‌تواند هم‌جهت یا غیر هم‌جهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای کیفیت دارایی ها در سازمان هم‌جهت با این متغیر باشند، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح آن‌ها سطح این متغیر نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آن‌ها سطح این متغیر کاهش یابد.

ادامه

آن ها متغیرهای بازده دارایی های بانک را در ارتباط با بانکداری الکترونیک موردبررسی قراردادند. این محققین دریافتند که متغیرهای بازده دارایی های بانک معمولاً می‌توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح بازده دارایی های بانک می‌توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که این متغیر درنهایت با تأثیرپذیری از متغیرهای بازده دارایی های بانک می‌تواند تغییراتی را ایجاد نماید

آن ها اثبات کردند که بانکداری الکترونیک با متغیرهای کلاهبرداری الکترونیکی ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای کلاهبرداری الکترونیکی دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر بانکداری الکترونیک آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولاً اثرات متغیرهای کلاهبرداری الکترونیکی بر این متغیر هم‌جهت بوده و سبب تقویت این متغیر می‌شود.

آن ها در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در بانکداری الکترونیک دریافتند که معمولاً بانکداری الکترونیک می‌تواند تحت تأثیر متغیرهای پول سپرده قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای پول سپرده معمولاً سبب تغییر در سطح این متغیر می‌شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام‌شده معمولاً سطح این متغیر نیز افزایش می‌یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهم‌سو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای موردبررسی، سطح این متغیر کاهش خواهد یافت.

ادامه

سیوال در سال ۲۰۲۲ اثبات کرد که متغیرهای ذخیره الکترونیکی پروتکل ها بر این متغیر اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای ذخیره الکترونیکی پروتکل ها می‌توانند بر میزان این متغیر اثرگذار باشند. همچنین ارتباط این متغیر با متغیرهای ذخیره الکترونیکی پروتکل ها در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای ذخیره الکترونیکی پروتکل ها می‌توان شاهد تغییر در سطح این متغیر بود.

آن ها بانکداری الکترونیک را در ارتباط با متغیرهای اطلاعات و تراکنش های الکترونیکی مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود این متغیر با متغیرهای اطلاعات و تراکنش های الکترونیکی در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای اطلاعات و تراکنش های الکترونیکی قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

آن ها در مطالعه خود به اثبات رابطه بین بانکداری الکترونیک و متغیرهای پروتکل های اسناد رسمی پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین متغیر این متغیر و متغیرهای پروتکل های اسناد رسمی به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای پروتکل های اسناد رسمی با این متغیر در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

آن ها اثبات کردند که بانکداری الکترونیک تحت تأثیر متغیرهای ذخیره‌سازی الکترونیکی قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای ذخیره‌سازی الکترونیکی می‌توانند بر این متغیر اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح این متغیر بهتر است سطح متغیرهای ذخیره‌سازی الکترونیکی دچار تغییر شود.

ادامه

آن ها اثبات کردند که متغیرهای ایجاد هنجار می‌توانند بانکداری الکترونیک را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای ایجاد هنجار مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح این متغیر سازمان شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای ایجاد هنجار و این متغیر با یکدیگر مرتبط هستند.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که بانکداری الکترونیک معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای سردفتر سایبری موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای سردفتر سایبری معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح این متغیر شود.

الهاناش و همکاران در سال ۲۰۲۲ اثبات کرد که متغیرهای فناوری خدمات الکترونیک بر بانکداری الکترونیک اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای فناوری خدمات الکترونیک می‌توانند بر میزان این متغیر اثرگذار باشند. همچنین ارتباط این متغیر با متغیرهای فناوری خدمات الکترونیک در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای فناوری خدمات الکترونیک می‌توان شاهد تغییر در سطح این متغیر بود.

آن ها بانکداری الکترونیک را در ارتباط با متغیرهای فناوری مدرن مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود این متغیر با متغیرهای فناوری مدرن در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای فناوری مدرن قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

ادامه

آن ها در مطالعه خود به اثبات رابطه بین بانکداری الکترونیک و متغیرهای سطح فناوری پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین این متغیر و متغیرهای سطح فناوری به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای سطح فناوری با این متغیر در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

آن ها اثبات کردند که بانکداری الکترونیک تحت تأثیر متغیرهای سهولت استفاده قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای سهولت استفاده می‌توانند بر این متغیر اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح این متغیر بهتر است سطح متغیرهای سهولت استفاده دچار تغییر شود.

آن ها اثبات کردند که متغیرهای خدمات بانکی الکترونیک می‌توانند بانکداری الکترونیک را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای خدمات بانکی الکترونیک مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح این متغیر سازمان شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای خدمات بانکی الکترونیک و متغیر این متغیر با یکدیگر مرتبط هستند.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که بانکداری الکترونیک معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای تحقیق و توسعه موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای تحقیق و توسعه معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح متغیر این متغیر شود.

ادامه

دجاجا و پرماتاساری در سال ۲۰۲۲ اثبات کرد که متغیرهای تنظیم اجرای سیستم های الکترونیکی خصوصی بر بانکداری الکترونیک اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای تنظیم اجرای سیستم های الکترونیکی خصوصی می‌توانند بر میزان این متغیر اثرگذار باشند. همچنین ارتباط این متغیر  با متغیرهای تنظیم اجرای سیستم های الکترونیکی خصوصی در سازمان ممکن است همسو و یا غیرهمسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که موردبررسی قرارگرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیرهای تنظیم اجرای سیستم های الکترونیکی خصوصی می‌توان شاهد تغییر در سطح این متغیر بود.

آن ها بانکداری الکترونیک را در ارتباط با متغیرهای خدمات سامانه الکترونیکی مورد آزمون قراردادند. استدلال آن‌ها بر این بود این متغیر با متغیرهای خدمات سامانه الکترونیکی در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای خدمات سامانه الکترونیکی قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

ادامه

آن ها در مطالعه خود به اثبات رابطه بین بانکداری الکترونیک و متغیرهای ثبت الکترونیکی پرداخت. این محققین نشان دادند که در فرایند آزمون فرضیه‌های خود یک رابطه معنی‌دار بین این متغیر و متغیرهای ثبت الکترونیکی به وجود آمد. به‌عبارت‌دیگر این محققین اثبات کردند که متغیرهای ثبت الکترونیکی با این متغیر در ارتباط است و یا بر آن تأثیر خواهد داشت.

آن ها اثبات کردند که بانکداری الکترونیک تحت تأثیر متغیرهای مکانیسم ثبت قرار می‌گیرد.  به عبارتی متغیرهای مکانیسم ثبت می‌توانند بر این متغیر اثرگذار باشند. این محققین پیشنهاد دادند که برای تغییر در سطح این متغیر بهتر است سطح متغیرهای مکانیسم ثبت دچار تغییر شود.

آن ها اثبات کردند که متغیرهای ثبت اپلیکیشن می‌توانند بانکداری الکترونیک را تغییر دهند. زمانی که متغیرهای ثبت اپلیکیشن مورد آزمون این محققین قرار گرفتند، توانستند سبب تغییراتی در سطح این متغیر شوند. به عبارتی این محققین اثبات کردند که متغیرهای ثبت اپلیکیشن و این متغیر با یکدیگر مرتبط هستند.

آن ها در نظریه خود اثبات کردند که این متغیر معمولاً می‌تواند توسط متغیرهای فرآیند ساخت سامانه های الکترونیک موردبررسی قرار گیرد. در این مطالعه استدلال شد که تغییرات در سطح متغیرهای فرآیند ساخت سامانه های الکترونیک معمولاً می‌تواند سبب تغییرات در سطح این متغیر شود.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.