تعلق سازمانی | مبانی نظری تعلق سازمانی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۴ فروردین ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
503 بازدید
۷,۰۰۰ تومان

تعلق سازمانی

تعلق سازمانی | تعداد صفحات: ۵ صفحه

محققان تعلق را به عنوان مفهومی عمیقتر از تعهد مطرح کرده و آن را به عنوان یک رابطه به جای یک نگرش در نظر گرفته اند که موجب تفکر بر اساس فرآیند چگونگی ایجاد و تفسیر در طیتعلق سازمانی (زمان می شود تعلق سازمانی معرف تمایل کارکنان برای ماندن در سازمان است و بیانگر این است که حتی در شرایط نامساعد برای سازمان لزوماً کارکنان به سراغ سایر گزینه ها نرفته، بلکه از طریق دانش، مهارت و تواناییهای خود برای صیانت از سازمانشان تلاش میکنند.

محققان بسیاری بر اهمیت تعلق به عنوان شاخص نگهداری کارکنان تأکید کرده اند. با توجه به عوامل ذکر شده در ترک خدمت کارکنان دانشی فناوری اطلاعات محققین استراتژیهای متنوعی همچون استخدام مناسب آموزش و توسعه، ارتقاء پاداشها و جبران خدمات، مشارکت کارکنان و تقویت روابط مدیریت و محیطهای کاری را برای ارتقاء تعلق این منابع انسانی دانشی به سازمان ارائه کردهاند با توجه به تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه عوامل فوق عامل تفریح در محیط کار کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و محققان و مؤسسات تحقیقاتی این حوزه ضرورت پرداختن به این موضوع را متذکر شده اند(عرب و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۷).

تعلق سازمانی

مقوله تعلق سازمانی از جایگاه علایق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان است و جاری بودن این انرژی در مجموعه علاوه بر انرژی مضاعفی که در افراد میدمد برای خود شخص مجموعه شغلی و در حقیقت برای کل جامعه مفید و سازنده خواهد بود در سالهای اخیر به دلایل مختلف شخصی و شغلی کارمندان بعد از گذشت مدت زمانی کوتاهی از اشتغال به فکر تعویض کار و نقل و انتقال میافتند و این موضوع به عنوان یک معضل مهم برای فرد و سازمان قابل تامل و بررسی است.

تعلق سازمانی

وجود احساس تعلق سازمانی در مجموعه به مدیران سازمان کمک خواهد کرد تا از حضور افراد اطمینان حاصل کرده و با توجه به این اطمینان خاطر بتوانند برنامه های بلندمدت را برای مجموعه طراحی کنند از سوی دیگر آموزشهای ضمن خدمتی و که به افراد داده میشود و تجارب شغلی که با توجه به زمان اشتغال در مجموعه کسب نموده اند از مجموعه خارج نشده نیازی به تربیت مجدد نیروی متخصص در آن حوزه نخواهد بود و از مصرف بی رویه سرمایه های آموزشی و زمان کسب مهارت ممانعت به عمل خواهد آورد.

تعلق سازمانی

امروزه منابع انسانی نقش و اهمیت ویژه ای در سازمانها داشته و لازمه موفقیت هر سازمانی داشتن نیروی انسانی ،باکیفیت خلاق و با انگیزه .است نیروهای انسانی با داشتن قوه تفکر و اندیشه در کالبد سازمان روح دمیده آن را به حرکت درآورده و اداره میکنند سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود حتی با وجود پیشرفت تکنولوژی سازمانها و تبدیل آنها به توده ای از سخت،افزار همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای ،سازمان کاملا مشهود است.

بر این اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمانهای امروزی به شمار میآیند چرا که به تصمیمات سازمانی شکل داده مسایل و مشکلات سازمان را حل نموده و بهره وری را عینیت میبخشند تعلق سازمانی به عنوان یکی از مقوله های مرتبط با نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از علایق فرد و تمایل او به انجام وظایف و ماندگاری در سازمان ناشی می.شود بهترین حسی که یک شخص نسبت به محل کار و سازمانش میتواند داشته باشد.

تعلق سازمانی

حس تعلق سازمانی است حسی که فرد را جزء سازمان دانسته و منافع خود را منافع سازمان دانسته و از هیچ تلاشی جهت توسعه و پیشرفت سازمانش دریغ نکند هر سازمانی به دنبال راهکارها و ایجاد فضایی است تا بتواند حس تعلق سازمانی را در کارکنان خود بوجود آورد تا بدین وسیله علاوه بر ایجاد حس مثبت نسبت به سازمان رضایت شغلی از بی انگیزگی و کسالت کارکنان جلوگیری کند تا به وسیله این کارکنان متعهد که ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمان هستند.

در مسیر تعالی و پیشرفت گام بردارند و اهداف تجاری و بازرگانی خود را محقق سازند. فعالیت در حوزه انگیزش تعهد و تعلق سازمانی امری خالصانه و مستمر است و به هیچ وجه نمیتوان تصور کرد که میتوان با عزمی کوتاه مدت و مقطعی در کارکنان حس تعلق سازمانی ایجاد کرده و این حالت مثبت رفتاری را در کارکنان پایدار و ثابت نگه داشت. متاسفانه بسیاری از سازمانها از نداشتن انگیزه و تعلق سازمانی کارکنان و افراد سازمان رنج میبرند و آثار مخرب فقدان این حس بعضا کاملا قابل مشاهده است(زکی و زکی، ۱۳۹۹: ۱۲۴۵).

ادامه

تعلق سازمانی از جمله عواملی است که طی چند سال اخیر در برخی از مطالعات به صورت جزئی به عنوان یکی از مؤلفه های مرتبط با مدیریت دانش مطرح شده است؛ تعلق سازمانی به عنوان یک عامل سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش به طور غیر مستقیم تأثیر دارد. اهمیت توجه به تعلق سازمانی به این دلیل است که امروزه به طور روزافزون سازمانها در جستجوی اعضایی هستند که نه تنها به سازمانشان باور دارند که یک مکان خوب برای کار کردن است، تا وفاداری خود را نسبت به آن نشان بدهند و نیت ترک آن را نداشته باشند؛ بلکه در جستجوی اعضایی هستند.

که از این حد فراتر رفته و هویت سازمانی را دقیقاً در ارتباط و پیوند با هویت شخصی خود ببینند و به سرنوشتشان به عنوان وسیله ای برای ایجاد انسجام اعتقاد داشته باشند. احساس تعلق یا همانندبینی به تصویر فرد از خود بر حسب ویژگی های مشخص یک طبقه اجتماعی در رابطه با خود شمولی ادراک یکی بودن با مجموعه و دسته های انسانی، یا تعلق داشن به برخی دسته های انسانی و تبیین ضمنی احساس عضویت در گروه اشاره دارد.

احساس تعلق فرایندی است که به موجب آن، افراد خود را با جمع شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند میبینند و مانند یک منبع تأثیر گذار بر روی نگرش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می کنند. حس یکی بودن با یک . و دسته انسانی سبب میشود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و دسته گردد که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک را بر اساس درک مشترک افزایش تعلق سازمانی به احساس نزدیکی بین اعضای سازمان اشاره دارد و بیانگر علایق و دغدغه های مشترک و رفتار فرا که به عنوان یک تسهیل گر کلیدی برای کمک می باشد(نظری و فرهادپور، ۱۳۹۹: ۶).

ادامه

تعلق سازمانی به عنوان یکی از مقوله های مرتبط با نیروی انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به معنی علایق درونی و تمایل قلبی افراد به انجام وظایف سازمانی و ماندگاری در سازمان میباشد. بهترین حسی که یک شخص به محل کار و سازمانش میتواند داشته باشد حس تعلق سازمانی است، حسی که فرد را جزء سازمان و منافع خود را منافع سازمان میداند و از هیچ کوششی برای توسعه و پیشرفت سازمانش دریغ نمی کند.

وجود احساس تعلق سازمانی در مجموعه.، به مدیران سازمان کمک می کند. تا از حضور توانمند ،افراد اطمینان حاصل کنند. و با توجه به این اطمینان خاطر بتوانند برنامه های بلند مدت را برای سازمان طراحی کنند. همچنین به کارکنان کمک میکند. تا با انگیزه و پشتوانه و توان بیشتری، کارهای محوله و حتی خارج از شرح کار را اما برای بهتر شدن سازمان، انجام دهند.(محبی زرین دره، ۱۳۹۸: ۲۸).

ادامه

تعلق سازمانی را ادراک یکی بودن یا تعلق داشتن به سازمان تعریف می کنند. احساس تعلق را پیوند شناختی بین تعریف یک سازمان و تعریفی که یک شخص برای خودش به کار می برد ملاحظه در نظر دارند. این خودآگاهی یا خود معرفتی نسبت به تعلق به یک ،سازمان طریقه ای است که یک فرد به یک هویت اجتماعی نائل می شود. احساس تعلق یا همانندسازی را دارنده مولفه های عاطفی و شناختی تعریف و استدلال میکند.

تعلق سازمانی دو بعد دارد. بعد شناختی و بعد عاطفی. در بعد شناختی کارمندی دارای تعلق خاطر کاری در بعد شناختی است. که انجام وظایف کاری آنقدر وی را جذب میکند. که چیزهای دیگر را فراموش میکند.؛ به ندرت در حین انجام کار به چیزهای دیگری غیر از کار فکر می کند.؛ هنگام کار کردن به ندرت حواسش به چیز دیگری معطوف می شود. و هنگام کار احساس میکند زمان به سرعت می گذرد. با این ،توضیح این متغیر را میتوان بر اساس این که به چه میزان کارمند فکر و ذهن خود را مشغول و متمرکز در کار می کند تعریف کرد.

ادامه

لذا این متغیر را میتوان بر اساس میزانی که کارمند به کار خود علاقه مند است. و به آن دل می دهد سنجید(ساری صراف، ۱۴۰۰: ۵). تعلق خاطر کاری نه تنها نقشی حیاتی در فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی میکند. بلکه در هدایت مدیریت منابع انسانی و سیاستهای بهداشت حرفه ای نیز نقش مهمی دارد. سازمانها در حقیقت یکی از نهادهای مهم متولی رشد و شکوفایی کشورها هستند. که کارایی و توسعه آنها تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. اگر نیروی کار عرق سازمانی نداشته باشد.، سازمان به اهداف خود نخواهد رسید. بدیهی است همه امکانات و سرمایه گذاریهای سازمانی ابزاری هستند.که شرط اصلی استفاده کارآمد از آنها داشتن نیروی انسانی آموزش دیده، علاقه مند، و متعهد است. که دل به کار دهند(ترابیان و همکاران، ۱۴۰۰: ۳۰۴).

تعلق خاطر کاری کارکنان یکی از عوامل اصلی در ایجاد تمایز سازمانی و دستیابی به برتری رقابتی در بازار کار میباشد. تمرکز اصلی در فرایند تعلق خاطر کارکنان این است که منابعی را که برای تعلق خاطر کارکنان لازم ،است، شناسایی و تامین نماید. نتایج تحقیقات حاکی از آن است. که بهترین کارفرمایان از طریق سطوح بالای تعلق خاطر از دیگران متمایز میشوند. و به این صورت به بهره وری بهتر بهبود عملکرد ،مالی نرخ بالاتری از جذب متقاضیان با استعداد و میزان کناره گیری. ،کمتر دست خواهند یافت از سوی دیگر میتوان گفت که تشویق معنویت در محل کار. نیز مزایای فراوانی از جمله بهره وری و افزایش عملکرد برای سازمانها به همراه دارد.

تعلق سازمانی

افراد معنوی در محیط کار کار گروهی بیشتری را از خود به نمایش در می آورند. مهربان تر و عادلانه تر رفتار میکنند نسبت به نیازهای سایر کارکنان حساسیت بیشتر به خرج می دهند.، اعتماد ،امانتداری و صداقت بیشتری در سازمان از خود بروز میدهند. تعهد سازمانی بالاتری دارند از میل به خروج کمترو رضایت شغلی بالاتری برخوردار بوده. در این افراد افزایش خلاقیت و بهره وری بیشتری نسبت به سایرین مشاهده شده. و بیشتر درگیر رفتار شهروندی سازمانی میشوند.

با ایجاد تعلق خاطر کاری در کارکنان هم افزایی مثبتی بین فرد و سازمان رخ میدهد. که برای هر دو گروه پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. این پیامدها میتواند شامل نگرشهای شغلی ،مثبت شناخته شدن قوی با کار رضایت شغلی و تعهد سازمانی ) سلامت ذهنی. و روانی شامل احساسات مثبت و کاهش تحلیل رفتگی عملکرد درون شغلی و برون شغلی بهتر باشد.(کریمی، ۱۳۹۸: ۷۰).

مبانی نظری تعلق سازمانی

گیسلر و همکاران (۲۰۲۰) اثبات کردند که تعلق سازمانی هماهنگی در سازمان را ارتقا می دهد. این مولفه ها نگران های مرتبط با رقابت درون سازمان را کاهش می دهد. سبب ایجاد روابط مشترک می شود و تیم سازمانی را منسجم می کند. علاوه بر این بر وابستگ یهای سازمانی اثرگذار خواهد بود. انتظار بر این است که با تقویت این مفهوم اشتراک گذاری در بین مشتریان سازمان افزایش یابد. همچنین این رویکرد قدرت تشخیص را افزایش می دهد. روابط اشتراک گذاری شده در این مفهوم می تواند انگیزه های کار را ارتقا دهد. این مفهوم سازمان را از وابستگی های موجود نجات می دهد.

لیانگ و ما (۲۰۲۰) اثبات کردند که بین تعلق سازمانی و عملکرد ارتباط وجود دارد. متغیرهای کلیدی سازمان مانند عملکرد می تواند تحت تاثیر این مفهوم باشد. همچنین این مفهوم بر روی اثرات عمومی نیز اثرگذار است. در سازمان هایی که این مفهوم قوی تر است سطح وابستگی اداری کمتر می باشد. کمترل های سیاستی در این سازمان ها ممکن است سطح تعلق سازمانی را کاهش دهد. در تعدیل اثر مالکیت بر عملکرد سازمانی مفهوم‌سازی، تعلق سازمانی نقش کلیدی بازی می کند. درخواست‌های سیاست یکپارچه د صورتی اثرگذار است که به تعلق سازمانی وابسته باشد. عملکرد شرکت های دولتی به صورت مشخصی تحت مرکزیت این مفهوم قرار دارد. شرکت های دولتی مرکزی رهبران دستیابی به اهداف سیاست هستند. این اهداف بدون توجه به تعلق سازمانی امکان پذیر نیستند.

ادامه

پژوهشی توسط مین و همکاران (۲۰۲۰) اثبات کردند که هویت سازمانی یک مفهوم مهم در تعلق سازمانی است. این مفهوم می تواند رفتار سازمان ها و اعضا را زمینه سازی کند. برخی از مطالعات هویت سازمانی را محدود به تعلق سازمانی توصیف کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر ادعا کرده‌اند که از نظر اجتماعی توسط اعضای سازمان ساخته شده است. اندازه‌گیری هویت سازمانی بر اساس وابستگی بخشی به این مفهوم، متمرکز شده‌اند. توجه به تعلق سازمانی می تواند ماموریت های سازمانی را تقویت نماید و عنصر مهمی در بهبود شاخص های عملکرد باشد.

الفادی (۲۰۲۰) اثبات کرد که چرخش شغلی در سازمان بسیار مهم است. این چرخش شغلی به تعلق سازمانی کارکنان بستگی دارد. این نظریه در دانشگاه جده مورد پیاده سازی بود. این نظریه نشان داد که سازمان ها با ایجاد تعلق سازمانی می توانند بهتر چرخش شغلی ایجاد نمایند. چرخش شغلی در این حالت یک گزینه مناسب برای سازمان می باشد که می تواند انگیزه های اصلی کارکنان سازمانی را پوشش دهد.

ادامه

دوبرزیسکی (۲۰۲۰) اثبات کرد که تعلق سازمانی به سابقه آموزش افراد وابسته است. افرادی که از سابقه شغلی بیشتری برخوردار هستند سطح این مفهوم برای آن ها بالاتر است. معمولا افراد با فعالیت حرفه ای از سطح بسیار بالای تعلق سازمانی برخوردار هستند. فعالیت های سازمانی در کنار رفتار حرفه ای کارکنان مهمترین بخش برای ایجاد تعلق سازمانی می باشد. تعلق سازمانی در سازمان هایی که کارکنان حرفه ای دارند معمولا بهتر دیده می شود. این نظریه بر روی ورزش حرفه ای کیوکشین و همچنین مربیان حرفه ای آن صورت گرفته بود.

 

منابع

منابع در فایل خریداری شده قابل مشاهده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.