جامعه پذیری سازمانی | مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
7.5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1332 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان

"</h2

جامعه پذیری سازمانی

جامعه پذیری سازمانی | تعداد صفحات: ۷.۵ صفحه

این مفهوم نواقص و کاستیهای فرایندهای سازمانی را جبران میکند و به ماندن افراد در سازمان و کیفیت زندگی سازمانی کمک شایانی مینماید. فرایند جامعه پذیری سبب میشود افراد شاغل ،دانش اطلاعات و مهارتهای لازم را برای ایفای نقشهای سازمانی به دست آورند. عدم توجه به این مفهوم بر افراد شاغل تأثیر منفی می گذارد. افراد شاغلی که به خوبی جامعه پذیر نشده اند، سطح بالایی از انتظارات برآورده نشده دارند و این معضل به نوبه خود با نگرشها، رفتارهای منفی کاهش کیفیت زندگی کاری استرس شغلی و ابهام نقش ارتباط دارد(ضمیری و همکاران، ۱۳۹۸: ۵۰).

جامعه پذیری سازمانی نواقص و کاستی فرایندهای سازمانی را جبران کرده و به ماندگاری افراد و ارائه کیفیت زندگی در سازمان کمک شایانی مینماید فرایند اجتماع پذیری یک مسئله با ارزش در هر سازمان است و باعث میشود افراد شاغل دانش اطلاعات و مهارتهای لازم را برای ایفای نقشهای سازمانی بدست آورند. عدم توجه به حمایت اجتماعی در سازمان بر افراد شاغل تاثیر منفی میگذارد و افراد شاغلی که به خوبی جامعه پذیر نشده اند سطح بالایی از انتظارات برآورده نشده را از خود بروز میدهند و این معضل به نوبه خود با نگرش، ضعیف رفتارهای منفی اجتماعی کاهش کیفیت زندگی کاری و به استرس شغلی و ابهام در نقش منجر می شود(ضمیری و همکاران، ۱۳۹۸ب: ۷۰).

جامعه پذیری سازمانی

جامعه پذیری سازمانی یکی از فرایندهایی است. که از طریق آن اطلاعات ضروری به کارکنان تعلیم داده میشود تا انتقال موفقیت آمیزی به سازمان جدید برای تبدیل شدن به یک عضو هماهنگ شده داشته باشند. کارکنان دانش، مهارتها و رفتارهای ضروری برای انطباق با شغل نقش یا فرهنگ جدید حاکم در محل اشتغال جدید را از طریق فرایند جامعه پذیری سازمانی خواهند آموخت.

جامعه پذیری از یک سو فرایند یادگیری است که از طریق آن افراد ارزشها، هنجارها، شبکه های غیر رسمی و مهارت های مورد نیاز سازمانی را می آموزند و از سوی دیگر فرایند مدیریتی است که از طریق آن سازمان کارکنان را ملزم به اطاعت و پیروی از ارزشها قوانین و رفتارهای مورد انتظار میکند. جامعه پذیری سازمانی به محتوایی اشاره دارد که از طریق آن فرد با نقش خاص خود در سازمان، سازگار می شود. توجه ناکافی به پدیده جامعه پذیری سازمانی و توسعه آن می تواند منتج به ترک سازمان شود و در نهایت باعث اختلال کارها و از دست رفتن بهره وری میشود.

ادامه

همچنین این مسئله باعث ایجاد هزینه برای سازمان ها در جذب انتخاب و آموزش کارکنان خواهد بود. جدای از تلاش برای تحمیل نشدن هزینه های مالی سازمانها نیازمند کارکنان تازه نفسی هستند که بتوانند فرایند جامعه پذیری را بهبود دهند زیرا فشار کاری هر قدر بیشتر شود میتواند به کاهش وفاداری سازمانی منتج گردد، از این رو است که جامعه پذیری سازمانی میتواند ضمن کاهش خروجیهای سازمان از نظر منابع انسانی یک مزیت رقابتی برای سازمان به شمار آید و باعث بهبود عملکرد خصوصاً در زمینه های خدماتی و بازار محور شود.

جامعه پذیری فرایندی است. که در برگیرنده سازمان و مستخدم با پیامدهای دو سویه مورد قبول دو طرف است. به این ترتیب فعالیتهایی که هر یک از طرفین برای کامل شدن جامعه پذیری سازمانی در پیش میگیرند. به طور دو جانبه در هم تنیده هستند. وقتی افراد وارد یک سازمان می شوند.، تصورهای خود را ارزیابی مجدد نموده. و درصدد یافتن اطلاعاتی برای کاهش سردرگمی. و اضطراب و کمرنگ نمودن این احساسات منفی بر می آیند.

ادامه

بنابراین جامعه پذیری سازمانی. جا افتادن تازه واردها در سازمان را تسهیل می نماید.، زیرا کارکنان تازه وارد عمدتاً اطلاعات کمی دارند. و فرایند جامعه پذیری به آنها کمک می کند. تا حالت ها و رفتارهای تازه واردها شکل گیرد. و این شکل گیری در راستای مسیری مطلوب قرار گیرد. نکته مهم و برجسته این است. که جامعه پذیری سازمانی تضمین می نماید. که ارزشها و قاعده های سازمانی به طور پیوسته. و بدون گسستگی منتقل می شوند(سیدجوادین و همکاران، ۱۳۹۹: ۴).

ادامه

جامعه پذیری سازمانی با محتوا و فرآیند که به وسیله آن یک فرد خود را با نقشی خاص در یک سازمان وفق میدهد رابطه دارد. این مفهوم به فهم مراحلی کمک میکند. که به واسطه آن یک تازه وارد آن مراحل را می گذراند. تا خود را با شغلها و نقشهای سازمانی جدید وفق میدهد. و به عنوان یک عضو در سازمان شرکت کند. ابعاد محتوای جامعه پذیری اهداف و ارزش سازمانی ،تاریخ، مهارت عملکرد.،زبان سیاست و (مردم ارتباط مستقیم با جذب موفق کارکنان در سازمان را نشان داده اند.

این مفهوم در دو مرحله کلی صورت می پذیرد جامعه پذیری ،نخستین فرایندی است که میان فرد و گروهی که با وی در تماس نزدیک و صمیمی هستند و در سالهای اولیه ،زندگی رخ میدهد. عوامل اصلی این مرحله خانواده و گروه همسالان هستند جامعه پذیری ثانوی یا مجدد این فرایند در وضعیت های رسمی تر روی میدهد ولی هیچ یک از این وضعیتها شخصی نیست. در این مرحله عوامل جامعه پذیری بخشی از مسئولیتهای خانواده را به عهده می گیرند(احمدی زهرانی و پورحیدری شیرازی، ۱۳۹۸: ۱۴۶).

جامعه پذیری سازمانی

این مفهوم فرآیندی است که با توجه به قابلیتهای ،آن نیروی انسانی تمام عناصر اجتماعی- فرهنگی محیط سازمان خود را فرا میگیرد و درونی میسازد که خود را با محیط اجتماعی که باید در آن زیست کند، تطبیق دهد تا تنشهای ناشی از تفاوت بین انتظارات کارکنان و واقعیتهای شغلی و هزینههای مربوط به جذب استخدام و خسارت های مالی را کاهش دهد.

به بیان دیگر فرآیند این مفهوم  فرآیندی قطع ناشدنی است که هدف آن، انتقال فرهنگی، شکوفایی استعدادها پرورش ،تمایلات هدایت انگیزهها ایجاد نگرشها درون ریزی ارزشها و هنجارها، آموزش نقشها و مهارتها نظم دهی به ،رفتارها ایجاد همبستگی و کنترل ،اجتماعی مهار تمایلات بالقوه ضد اجتماعی و تضمین بقا و استمرار نظام اجتماعی است. این مفهوم دارای ویژگی های متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- تغییر نگرشها ارزشها و رفتارها.

۲- پیوستگی فرآیند جامعه پذیری.

۳- تطبیق با شغل جدید گروههای کاری و عملیات.

۴- تأثیر متقابل کارکنان جدید و مدیران.

۵- بحرانی بودن اولین مرحله جامعه پذیری.

۶- در خلاء اتفاق نیفتادن جامعه پذیری.

۷- خروج کارکنان از دلواپسی و اضطراب جامعه پذیری سازمانی. را در چهار سازه تعمیم یافته و بزرگ همچون دریافت، آموزش تفاهم.، حمایت کارکنان و چشم اندازهای آینده از سازمان جای میدهد.

جامعه پذیری سازمانی

این مفهوم یکی از مهمترین فرآیندهای سازمانی است. که در صورت اجرای صحیح آن به ویژه در سازمانهایی که دارای مأموریت ها. و وظایف متنوع و در عین حال حساس و خطرناک میباشند میتواند. شوک و تنشهای حاصل از تفاوت بین انتظارات. کارکنان و واقعیتهای شغلی را به حداقل رسانده. و در هزینه های مربوط به جذب و استخدام تلفات جانی و خسارت های مالی. و میزان تقاضا برای رهایی را کاهش دهد.

جامعه پذیری افراد در سازمانها فرآیندی است. که از آن طریق کارکنان با ارزشهای سازمانی همانندسازی میکنند. و انتظارات سازمان در مورد رفتارهای وابسته به شغل خود و دانش اجتماعی ضروری. برای انجام نقشهای خود را به عنوان عضوی کارآمد فرا می گیرند. جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است. که در آن نگرشها رفتارها و هنجارهای سازمانی توسط تازه واردان پذیرش و توسعه می یابد. تا به عنوان عضو تکامل یافته سازمان مورد پذیرش قرار بگیرند. و اطلاعات لازم و کافی را در مورد سازمانی. که به آن وارد شده اند کسب کنند. و با قبول هنجارها و الگوهای رفتاری سازمان با آن همسو شوند.

در فرآیند جامعه پذیری فرد دانش و اطلاعات و مهارت لازم برای ایفای نقش سازمانی را به دست میآورد و خود را از مجموعه بیرونی به مجموعه ای یکدست و یکنواخت داخلی سازمان تغییر و وفق میدهد. جامعه پذیری ،سازمانی هم برای افراد و هم برای سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش جامعه ناپذیری سازمانی تازه واردها در شکل گیری نگرشها. و رفتارهای منفی تعارضها و کشمکشها. بر رفتار و عملکرد کارکنان و نیاز به جامعه پذیری سازمانی به دنبال هر تغییر و تحول در سازمان. بر اهمیت موضوع جامعه پذیری سازمانی دلالت دارد(شاد و همکاران، ۱۴۰۰: ۹۲).

جامعه پذیری سازمانی

این مفهوم در برگیرنده چندین عنصر مرتبط با سازمان (مانند اهداف و هویت و نقش فردی مانند مسئولیت و الگوهای رفتار) است. جامعه پذیری سازمانی هم بر سازمان و هم بر افراد اثر می گذارد. یک مدل فرایند چند سطحی از جامعه پذیری سازمانی را ارائه دادهاند که طبق آن جامعه پذیری سازمانی اثرات پیامدی گسترده بر سطح سازمان گروه و افراد میگذارد. یکی از موارد، تأثیر جامعه پذیری بر «هویت سازمانی یا هویت یابی سازمانی کارکنان است.

بر اساس مطالعات میتوان میان جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی ارتباطی مثبت یافت تئوری هویت سازمانی بیان میدارد که وابستگی و دلبستگی افراد به سازمانهایشان سبب میشود تا آنها خودشان را بر اساس ویژگیهای سازمانی که در آن کار میکنند، تعریف کنند در این راستا به نظر میرسد جامعه پذیری سازمانی میتواند سبب شود تا افراد تازه وارد و همچنین دیگران خود را با شغل و نقشهای سازمانی سازگار کنند و به عنوان یک عضو سازمانی در کارها مشارکت جامعه پذیری سازمانی میتواند به محیطهای مدیریتی داشته باشند. کمک کند تا کارمندان جدید را آموزش دهد و فرهنگ و ارزشهای سازمانی را القا کند(نظری، ۱۳۹۸: ۱۰۵).

جامعه پذیری سازمانی دارای ابعادی به این شرح است.: دریافت آموزش شامل دریافت مهارتهای ارائه شده. از طرف سازمان چگونه خود را ارزیابی کردن، این آموزشها در نهادها برای ترویج و ارتقای سازگاری کارکنان در سازمانها طراحی و اجرا می شود تفاهم؛ شامل چگونگی ادراک عملیات سازمان و فهم نقشهای خود و سازمان میشود حمایت کارکنان؛ در موضوع حمایت کارکنان، این پرسش مطرح می شود که کارکنان همکاری و پشتیبانی اعضای سازمان را چگونه ارزیابی می کنند.

جامعه پذیری سازمانی

این بعد تعاملهای مثبت و حمایت گرانه همکارانه را در سازمان شامل میشود. چشم انداز از آینده سازمان؛ در چشم انداز از آینده سازمان این پرسش مطرح میشود. که کارکنان فرصتها و پاداشهای سازمان را در آینده چگونه ارزیابی میکنند. این بعد ادراکات کارکنان را از چشم اندازهای شغل خود و پذیرش آن را در سازمانی شامل میشود. که در آن به کار می پردازند. فرایندی چندسطحی از جامعه پذیری سازمانی را ارائه دادند که طبق جامعه پذیری سازمانی آثار پیامدی گسترده ای بر سطح سازمان گروه و افراد دارد(موید و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۷۴).

این مفهوم به پیشرفت سازمان و فرد به عنوان بخشی از یک فرآیند تعاملی توجه دارد. به طور طبیعی نیازها و توقعات سازمانی با اطلاعات و توسعه مهارتهای افراد ایفای نقش و سازگاری آنها با ارزشها و قواعد سازمانی همراه است. جامعه پذیری سازمانی فرآیندی است که از طریق آن کارکنان فرهنگ سازمان را آموخته و دانش و معرفت خود را به دیگران منتقل می کنند.

این مفهوم اجتماعی شدن کارکنان فرآیندی است. که آنان را کم و بیش به صورت اعضای توانمند محل خدمت در می آورد. خو گرفتن یا پذیرفتن و رعایت فرهنگ سازمانی. را این مفهوم با سازمان تعریف میکند. تفاوت محتوای جامعه پذیری را در چهار بعد مطرح کرده است. دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز آینده سازمان ابعاد این مدل، محتوای این مفهوم را به طور شفاف منعکس میکند. دریافت آموزش شامل دریافت مهارت های ارائه شده. از طرف سازمان و چگونگی خودارزیابی کردن است.

جامعه پذیری سازمانی

این آموزشها در نهادها برای ترویج و ارتقای سازگاری کارکنان در سازمانها طراحی و اجرا می شود.؛ تفاهم شامل چگونگی ادراک عملیات سازمان و فهم نقشهای خود و سازمان می شود.؛ حمایت کارکنان در موضوع حمایت کارکنان این پرسش مطرح میشود. که کارکنان همکاری و پشتیبانی اعضای سازمان را چگونه ارزیابی میکنند. این بعد تعاملهای مثبت و حمایت گرانه همکاران را در سازمان شامل میشود.؛ چشم انداز آینده سازمان در چشم انداز آینده سازمان این پرسش مطرح است. که کارکنان فرصتها و پاداش های سازمان را در آینده چگونه ارزیابی میکنند. این بعد به ادراک کارکنان از چشم اندازهای شغل خود و پذیرش آن می پردازد(شعبانی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۸۶).

این مفهوم به معنای همسازی و همنوایی فرد با ارزشها هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است. یا به مفهوم دیگر اجتماعی شدن فرا گردی است که به واسطه آن هر فرد دانش و مهارتهای اجتماعی. لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب میکند. مجموعه این ارزشها هنجارها نگرشها دانشها و مهارتها فرد را قادر میکند. که با گروهها و افراد جامعه روابط و کنشهای متقابل داشته باشد.

جامعه پذیری سازمانی

فرا گرد اجتماعی شدن امر مستمر و به اعتباری مادام العمر است. رهبران ،سازمان نقش کلیدی در شکل دادن فرهنگ سازمانی ایفا میکنند. و افراد تازه وارد فرهنگ سازمانی را از راه فرآیند این مفهوم یاد می گیرند. این مفهوم فرآیندی است که افراد تازه وارد از فردی بیگانه به فردی خودی و عضو مؤثری برای سازمان تبدیل میشوند. این فرآیند با انتخاب کارکنان شروع میشود.؛ به عبارت دیگر این مفهوم فرآیندی است. که از راه آن اعضای ،جدید ارزشها هنجارها، خط مشی ها و رویه های سازمانی را میشناسند(احدی و همکاران، ۱۳۹۸: ۳۴).

این مفهوم یکی از مهمترین فرآیندهای سازمانی است. که در صورت اجرای صحیح آن به ویژه در سازمانهایی که دارای مأموریتها و وظایف متنوع و در عین حال حساس و خطرناک میباشد. میتواند شوک و تنشهای حاصل. از تفاوت بین انتظارات و در هزینه های مربوط به جذب ،استخدام تلفات جانی و خسارتهای مالی و میزان تقاضا برای رهایی را کاهش دهد. ممکن است یک سازمان افراد با صلاحیت را استخدام کرده. و به کار گمارده باشد اما به دلیل پذیرش ناکافی در مراحل اولیه ،استخدامی آنان را به راحتی از دست بدهد.

ادامه

چرا که این مفهوم مناسب کارکنان به دلبستگی و تعهد بیشتر فرد نسبت. به شغل و سازمان منجر میشود. و در پی آن بهره وری سازمان افزایش می یابد. از سوی دیگر این مفهوم نامناسب ،کارکنان به جابجاییهای زیاد فرد در سطح سازمان و یا خروج فرد. از سازمان به صورت استعفا و یا اخراج منجر میگردد. نباید فراموش کرد که عدم تأمین انتظارات تازه واردها درباره شغلشان مشکل ساز میشود. و منطقی نیست که انتظار داشته باشیم.،کارکنان همه استانداردها و هنجارهای سازمان را قبول داشته باشند. زیرا در صورت پذیرش تمام و کمال سازمان از سوی افراد ممکن است. سازمان به یک سازمان راکد و غیر کارا تبدیل شود(چاوشی قره قشلاقی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲).

مبانی نظری جامعه پذیری

ایال و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که جابجایی رهبران می تواند سیستم آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد. معمولا مدیران تازه کار جامعه پذیری بیشتری دارند. مکانیسم های سازمانی معمولا این متغیر را تقویت م کنند. ادبیات رهبری در یک سیستم یادگیری معمولا این متغیر را ترویج می کند. سازمان هایی که رهبران آن ها جامعه پذیری را مورد پذیرش قرار میدهند معمولا مطابقت های بیشتری دارند. آن ها بهتر وضعیت سازمان را در بازار درک می کنند. مربیان وفادار به شخص در بین کارکنان از جامعه پذیری بیشتری برخوردار هستند. ادبیات به رهبری در سیستم های آموزشی مبین وضعیت جامعه پذیری می باشد. مربیان متعادلی که به توسعه مهارت و حمایت عاطفی دست یافتند بیان می دارند که جامعه پذیری عنصر مهمی می باشد.محرمانگی و هدایت تفکر بخش های مهم در جامعه پذیری می باشند.

ادامه

اومانویک و لانگلی (۲۰۲۳) اثبات کردند که این مفهوم معمولاً به عنوان یک فرآیند تعریف می شود. توسط جامعه پذیری افراد تازه وارد یک نقش سازمانی را یاد می گیرند. با این مولفه کسب دانش و مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای کارکنان آسان می شود. شیوه‌هایی که برای اجتماعی کردن کارکنان تازه وارد انجام می‌شود، جامعه پذیری سازمانی لقب می گیرد. درک ضعیف از هنجارهای اجتماعی و طرد اجتماعی از معضلات سازمانی است. جامعه پذیری در سازمان معمولا این معضلات را حل می کند. کارکنان در بدو ورود به سازمان نیازهای اجتماعی بیشتری نسبت به سایر تازه واردان دارند. این فرآیند اجتماعی شدن آنها ممکن است چالش برانگیز باشد. جامعه پذیری از سطح این چالش برانگیزی می کاهد.

ریتز و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که اقدامات اجتماعی-سیاسی گزینه مهمی برای جامعه پذیری می باشند. محیط های کاری و فرآیندهای تجاری معمولا سطح جامعه پذیری را تحت تاثیر قرار می دهند. کار از راه دور، به صورت آنلاین، طوفان فکری یا ویدئو کنفرانس از گزینه هایی هستند که برای جامعه پذیری پیشنهاد می شوند. نگرش نسبت به کارفرما و ادغام سریع در سازمان می تواند جامعه پذیری را تحت تاثیر قرار دهد.

فرایند های تولید محصول و خدمات در کسب و کار و میزان تحصیلات آکادمیک نیز جامعه پذیری را تحت تاثیر قرار می دهند. تعاملات شخصی در محیط کار بین کارکنان این عامل را تسهیل می کند و سطح آن را بهبود می بخشد. امکاناتی که سازمانی برای کارکنان خود در نظر می گیرد در نهایت به جامعه پذیری بهتر در آن ها منجر می شود. استفاده از ابزارهای دیجیتال می تواند گزینه مهمی برای ایجاد جامعه پذیری سازمانی باشد.

ادامه

پژوهشی توسط مافود و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که جامعه پذیری سازمانی عنصر مهمی برای یک سازمان می باشد. این مطالعه در قلمرو جغرافیایی مکزیک انجام شد. جامعه پذیری سازمانی می تواند به عنوان یک گزینه موثر برای سازمان در قبال مزیت رقابتی ایجاد شده باشد. سازمانی که مزیت رقابتی بالاتری را نشان دهد معمولا الگوی بهتری از جامعه پذیری را دارد.

عادیل و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که جامعه پذیری سازمانی به رفتارهای شهروندی سازمانی منجر می شود. این مفهوم با اشتراک دانش و شفافیت ارتباط دارد. این مقوله هدفمندی کارکنان را افزایش می دهد. همچنین این متغیر تجربه شغلی را بهبود می بخشد. جامعه پذیری سازمانی بر اشتراک دانش و مقیاش شفافیت تاثیر می گذارد. تأثیر مستقیم جامعه پذیری سازمانی نقش جامعه پذیری را افزایش می دهد. این مقوله تاثیرات مستقیم بر نقش کارکنان بازی می کند. وضوح نقش به طور متوالی بین جامعه پذیری و اشتراک دانش دیده می شود.

مونتیجل  (۲۰۲۳) اثبات کردند که دیدگاه‌های جامعه‌پذیری سطح جامعه پذیری سازمانی را تقویت می کند. مدل اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی مرتبط می شود. فرآیندهای اجتماعی شدن بخش مهمی از این مفهوم می باشد. تعاملات به عنوان مکانیسم‌هایی برای اجتماعی شدن به شمار می رود. مهارت‌ها و شایستگی‌های ارتباطی متفاوت این مفهوم را تقویت می کند. برای اجتماعی کردن مهارت ها بسیار مهم می باشند. همچنین شایستگی ها سطح این متغیر را بهبود می بخشد.

جامعه پذیری سازمانی

آرانیبار و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند که جامعه پذیری اجتماعی بر مشارکت کارکنان و رضایت شغلی تأثیر مثبت بگذارد. جتماعی شدن سازمانی کلیدی برای دستیابی به تعهد کاری می باشد. این مفهوم می تواند با معرفی مزایای اجتماعی بهبود یابد. متغیرهای مزایای اجتماعی، پاداش ها و انگیزه ها، تعهد کاری با اجتماعی شدن سازمانی دارد. مزایای اجتماعی بر تعهد کاری و همچنین بر جامعه‌پذیری سازمانی تأثیر مثبت می گذارد. فقدان پاداش و انگیزه تأثیر منفی بر جامعه‌پذیری سازمانی می گذارد. این مفهوم اطلاعات مهمی را در اختیار مدیران شرکت‌ها در بخش تولید قرار می دهد. این مفهوم استراتژی‌هایی را با تمرکز بر پایداری منابع انسانی برای افزایش رفاه و در نتیجه عملکردشان در کار در نظر می گیرد.

ژو  و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند که دیدگاه تعامل گرایانه در ساختار سازمانی می تواند جامعه پذیری سازمانی را تقویت نماید. قلمرو این مطالعه هتل ها بود. این مطالعه نشان داد که برنامه‌های کمکی برای کاهش ابهامات کارکنان هتل به جامعه پذیری پیشتر آن ها منجر می شود. راه‌اندازی برنامه‌های سرمایه روان‌شناختی و توانمندسازی کارورزان برای مشارکت جامعه پذیری را تقویت می کند. این مفهوم باعث می شود که کارکنان در سازمان بهتر عمل کنند. افزایش سرمایه روان‌شناختی هتل ها یک گزینه برای بهبود این مفهوم در سازمان می باشد.

 

 

 

منابع

چاوشی قره قشلاقی، حجت اله؛ حاجی زاده، افشین؛ شهیمی، فرامرز (۱۳۹۹). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی: ادارات ثبت اسناد و املاک تبریز)، رویکردهای نوین مدیریت، دوره ۱.

احدی، بهزاد؛ سیدعامری، میرحسن؛ رسول آذر، گلاله (۱۳۹۸). چشم‌انداز مولفه‌های جامعه‌پذیری سازمانی براساس تبیین ویژگی‌های رهبری خدمتگزار (مطالعه موردی؛ اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره ۲۹، ص ۳۳-۴۲.

Eyal, O., Wahrman, H., Vexler, Y. A., & Schifter, R. (2023). “I’m trying to help”: How do mentors affect principals’ person–organization fit during organizational socialization?. Educational Management Administration & Leadership, 17411432231152349.

Calderón-Mafud, J. L., & Jiménez, J. S. F. G. (2023). Validación del inventario de socialización organizacional en México: Validation of organizational socialization inventory in México. Psicogente, ۲۶(۴۹).

رفرنس ها در فایل خریداری شده.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.