رهبری فکورانه | ادبیات تحقیق و مطالعات نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
برای دسترسی به منابع فایل را بخرید
تعداد صفحات
3.5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
122 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

رهبری فکورانه

رهبری فکورانه | تعداد صفحات: ۳.۵ صفحه

پژوهشی توسط احمدیان و قلاوندی (۱۳۹۷) تحت عنوان —- انجام شد. هدف این پژوهش بررسی الگوی ساختاری تأثیر رهبری فکورانه در وجدان کاری با میانجیگری اعتماد سازمانی کارکنان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد ۵۵۰ نفر بود.

نتایج حاصل از آن نشان داد که اثر مستقیم رهبری فکورانه بر وجدان کاری (۴۱/۰) مثبت و معنادار است. ؛ اثر مستقیم اعتماد سازمانی بر وجدان کاری (۲۷/۰) مثبت و معنادار است. همچنین اثر مستقیم این مفهوم بر اعتماد سازمانی (۵۳/۰) مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم رهبری فکورانه بر وجدان کاری در آموزش عالی با میانجیگری اعتماد سازمانی(۱۴/۰) مثبت و معنادار است و اثر کل رهبری فکورانه بر وجدان کاری نیز (۵۵/۰) مثبت و معنادار است.

بنابراین رهبری فکورانه بعنوان یک رویکرد نوین و دیدگاه صراحتاً مثبت در رهبری موسسات آموزش عالی می‌تواند با ایجاد اعتماد در سازمان زمینه ارتقای وجدان کاری کارکنان در دانشگاه را فراهم آورد.

ادامه

پژوهشی توسط امام جمعه و همکاران (۱۳۹۵) تحت عنوان —– انجام شد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین این مفهوم با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز انجام شده است. نتایج ضریب همبستگی و رگرسیون هم‌زمان نشان دادند که این مفهوم و مولفه­ های آن با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس رابطه‌ای معنادار دارند. هم‌چنین، نتایج رگرسیون گام به گام نشان دادند که بهترین پیش­بینی­کننده­ اثربخشی مدارس از میان مولفه­های رهبری فکورانه، مولفه بازخورد است.

پژوهشی توسط کوفمن و بوکسشال (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که تبادل دانش حاکی از عناصر و فعالیت‌های حمایتی در رهبری فکورانه ضروری است. رهبری فکورانه کاهش شکاف در جنبه‌های بین فردی و رابطه‌ای را تأیید می‌کند. تصمیم‌گیری موفق در مقررات زیست‌محیطی سبب تقویت رهبری فکورانه می شود. تصمیمات نظارتی زیست‌محیطی را که ماهیت اداری دارند و در عین حال بخشی از چرخه سیاست‌گذاری هستند می توانند بر روی رهبری فکورانه اثرگذار باشند.

رهبری فکورانه

پژوهشی توسط کیلفتون (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که “این مفهوم” بر تفکر یک فرد آکادمیک متمرکز است. در واقع “این مفهوم” چیزی است که فراتر از فرد گسترش می یابد. نحوه تفکر ما در مورد ارتباطات و دنیای تجارتی گزینه مناسبی برای این مفهوم می باشد. ساختار ارتباطی سازمان‌ها که برای انتقال ایده‌های ارتباطی گزینه مهمی برای رهبری فکورانه می باشد. رهبری فکورانه تشکیل دهنده سازمان ها است.

پژوهشی توسط فام و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که این مفهوم یک شاخص در تحقیقات بر روی مصرف کننده می باشد. آمار دقیقی از بهره وری برای مصرف کننده در این نوع رهبری کسب می شود. این مفهوم به عنوان شاخص رهبری فکر تفسیر می شود. تحقیقات مصرف کننده یک گزینه مهم برای رهبری فکورانه می باشد.

بهره‌وری و رهبری فکری لزوماً در تحقیقات مصرف‌کننده مورد تایید می باشد. نحوه توزیع بهره وری، تأثیر استناد و این مفهوم سه شاخص اصلی برای شاخص های مصرف کننده است. این معیارها به عنوان معیارهای مفیدی در مقابل سایر موارد استفاده می شود.

رهبری فکورانه

پژوهشی توسط روبرسون و پری (۲۰۲۲) تحت عنوان —– انجام شد. این مفهوم یک زمینه مناسب برای سازمان در جهت ایجاد رشد می باشد. توسعه نظریه در مورد رهبری فکور برای بهبود وضعیت توسعه سازمانی بوده است. رهبران درباره معنای فراگیر بودن استراتژی های خود معمولا توجیهات قابل قبولی ارایه می دهند. در این میان رهبری فکور می تواند نوع اندیشه خود را نظریه پردازی نماید. تشویق به هویت مشترک و همکاری از ویژگی های مثبت رهبری فکور به شمار می رود.

پژوهشی توسط ایتون و هوگز (۲۰۲۲) تحت عنوان ——- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که از طریق همکاری با نقطه کانونی سازمان ملل متحد نقش رهبری فکور به خوبی برجسته شده است. این رهبری برای توسعه اجتماعی و همچنین بهبود محیط دانشی در دانشگاه ها به کار می رود. رهبری فکور یک گزینه مناسب برای محیط های دانشگاهی، تجاری و همچنین حقوقی می باشد که انگیزه های کافی برای بهبود و توسعه محیط خود را دارند.

رهبری فکورانه

پژوهشی توسط کارترایت و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان ——- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که این مفهوم به معنی بهره گیری از تفکر کاغذهای سفید در سازمان ها می باشد. این محتوای با ارزشی است که سازمان ها را توسعه م یدهد و یکی از پرمخاطب ترین رویکردهای شخصی برای سازمان می باشد. این رویکرد نشان می دهد که استفاده از رهبری فکور در تفکر کاغذ سفید برای شرکت هایی که در حال فعالتی در صنعت کاغذ می باشند می تواند به بهره وری بهتری منجر شود.

پژوهشی توسط هاروی و همکاران (۲۰۲۱) تحت عنوان ——- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که پارادوکس در این مفهوم یک امر غیرقابل قبول می باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد که چگونه رهبری فکور می توانند در سطوح مختلف برای بهبود توسعه شرکت های دانش بنیان نقش بازی کنند. اجرای استراتژی رهبری فکور در نهایت به بهبود وضعیت توسعه و  بهره وری سازمان منجر می شود.

منابع

منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.