مبانی نظری خدمات دیجیتال| مقالات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۲ اسفند ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
10
دسته بندی
تعداد بازدید
498 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خدمات دیجیتال

مبانی نظری خدمات دیجیتال| تعداد صفحات : ۱۰

 خدمات دیجیتال

پالمی و همکاران در سال ۲۰۲۲. در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای نوآوری، ارزش تعاملات فیزیکی و خدمات دیجیتال را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای نوآوری و ارزش تعاملات فیزیکی می توانند. بر سطح خدمات دیجیتال اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای نوآوری و ارزش تعاملات فیزیکی دچار تغییر شود،. احتمال تغییر در سطح متغیر خدمات دیجیتال نیز وجود دارد.

سرمونتیت و همکاران در سال ۲۰۲۲ در نظریه خود اثبات کردند. که خدمات دیجیتال می تواند تحت تاثیر قابلیت های پویا، عملکرد مبتنی بر ارزش و ابعاد فرهنگی قرار گیرد. به عبارتی خدمات دیجیتال  معمولا با تغییراتی که در متغیرهای قابلیت های پویا،. عملکرد مبتنی بر ارزش و ابعاد فرهنگی ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح خدمات دیجیتال را تغییر دهد،. پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای قابلیت های پویا، عملکرد مبتنی بر ارزش و ابعاد فرهنگی را تغییر دهد.

کیتی در سال ۲۰۲۲ اثبات کرد. که با تغییر در سطح متغیرهای گزاره ارزش، محیط سیاست و دسترسی به فناوری می توان سطح متغیر خدمات دیجیتال را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر خدمات دیجیتال تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- گزاره ارزش.

۲- محیط سیاست.

۳- دسترسی به فناوری.

ادامه

سمنیا و همکاران در سال ۲۰۲۲ استدلال کردند. که زمانی می توان خدمات دیجیتال را بهبود داد که به متغیرهای نوآوری و مدلسازی ساختاری توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای نوآوری و مدلسازی ساختاری توجه می کند،. معمولا سطح خدمات دیجیتال دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای نوآوری و مدلسازی ساختاری مثبت باشد معمولا سطح خدمات دیجیتال بهبود می یابد.

وانگ و همکاران در سال ۲۰۲۲ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر خدمات دیجیتال از متغیرهای اشتراک گذاری دانش، نوآوری و شدت تجارت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای اشتراک گذاری دانش، نوآوری و شدت تجارت می تواند در سطح خدمات دیجیتال تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح خدمات دیجیتال به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای اشتراک گذاری دانش، نوآوری و شدت تجارت می تواند مفید باشد.

فاورتو و همکاران (۲۰۲۲) اشاره کردند که خدمات دیجیتال تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای تنوع تولید و ادبیات سیستماتیک در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح متغیر خدمات دیجیتال نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای تنوع تولید و ادبیات سیستماتیک اثرگذاری خود را بر روی متغیر خدمات دیجیتال براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای تنوع تولید و ادبیات سیستماتیک ارتباط همسویی را با متغیر خدمات دیجیتال دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح خدمات دیجیتال می شود.

ادامهمبانی نظری خدمات دیجیتال ۲۰۲۲

گارنی و کاندت (۲۰۲۲) در مطالعه خود ارتباط متغیرهای سلامت، تحرک نوظهور و خدمات دیجیتال را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر خدمات دیجیتال در نهایت تحت تغییرات متغیرهای سلامت و تحرک نوظهور می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای سلامت و تحرک نوظهور در سازمان هم جهت با خدمات دیجیتال باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر خدمات دیجیتال نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر خدمات دیجیتال کاهش یابد.

۲۰۲۱مبانی نظری خدمات دیجیتال

کیم و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین خدمات دیجیتال و متغیر های تجربه، خودکارآمدی، لذت کاربران و استرس یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای تجربه، خودکارآمدی، لذت کاربران و استرس دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر خدمات دیجیتال نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای تجربه، خودکارآمدی، لذت کاربران و استرس می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت خدمات دیجیتال اقدام نمایند.

گوودهاری و همکاران (۲۰۲۱) این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای نوآوری، کنترل و تنوع تولید می تواند بر تغییر در سطح خدمات دیجیتال اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای نوآوری، کنترل و شرکت ها تولیدی دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر خدمات دیجیتال نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر های نوآوری، کنترل و تنوع تولید با متغیر خدمات دیجیتال همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر خدمات دیجیتال با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

ادامه۲۰۲۱

زو و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- گرایش کارآفرینی

۲- مشروعیت سازمانی

۳- دارایی های شرکت

این محققین اثبات کردند زمانی که هر یک از ابعاد بیان شده در سطح سازمان دچار تغییر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که این تغییر با سطح خدمات دیجیتال در ارتباط باشد.

بیکوزکان و همکاران (۲۰۲۰) متغیرهای حمل و نقل، کیفیت و تحول را در ارتباط با خدمات دیجیتال مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای حمل و نقل، کیفیت و تحول معمولا می توانند بر سطح خدمات دیجیتال اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح حمل و نقل، کیفیت و تحول می توان انتظار داشت که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که خدمات دیجیتال در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای حمل و نقل، کیفیت و تحول می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.