مبانی نظری عزت نفس | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۱ تیر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
11 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
2004 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان
مبانی نظری عزت نفس

مبانی نظری عزت نفس | تعداد صفحات : ۱۱ صفحه

مفهوم و اهمیت عزت نفس

از جمله ویژگیهایی که افراد را هنگام رویارویی با مشکلات یاری می،کند عزت نفس است که در کنار آمدن با فشارهای روانی زندگی نقش مهمی دارد عزت نفس و اعتماد به نفس، بنیادی ترین بخش شخصیت فرد است که در تمام جوانب ،زندگی خود را به گونه ای ظاهر می سازد. افرادی که خود را باور ندارند و دائما احساس پوچی و بیارزشی می کنند.

کمبود عزت نفس دارند که مانع بزرگی در مسیر پیشرفت آنان است و دائما آنها را به عقب سوق می دهد. این افراد به کارهایی که انجام می دهند، اعتقاد ندارند و به همین دلیل تمام کارهایشان با شکست روبه رو می.شود .این افرادی همیشه تصویر نامفهوم و گنگی از خود دارند و شناخت کاملی از خود و استعدادهایشان ندارند؛ به همین دلیل برای پیدا کردن راه صحیح زندگی خود با مشکل روبه رو می شوند .عزت نفس نوعی نگاه است که به فرد این فرصت را می دهد تا دیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد و سبب می شود فرد به توانایی های خود اعتماد پیدا کرده احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد.

یک

بطور کلی از می توان نتیجه گیری کرد که افراد با عزت نفس به بالا خود اعتماد و اطمینان را لازم دارند در و این قضاوت ها ابراز عقاید شان مشهود است .از طرفی این گروه می توانند برای حل مشکلات راه حل مناسبی بیابند. آنان نگرش مثبتی نسبت به خود دارند احساس ارزش می نمایندو در بحث ها و فعالیت های گروهی بیشتر شرکت می جویند. برعکس اشخاصی که عزت نفس پایین دارند به خود اطمینان کمتری دارند و دریافت و درک از خودشان غنا یافته نیست آنان در سایر گروههای اجتماعی زندگی می کنند.

و پیش از آنکه در بحث ها شرکت نمایند یا فعالیت کنند ترجیح می دهند گوش کنند و تماشاگر باشند . همچنین میتوان گفت که عزت نفس اعتماد به ظرفیت فرد برای کسب ارزش ها است . این سازه شخصیتی یک مفهوم ذهنی و پایدار از تأیید خود واقعی است و دیدگاه و ارزش فرد را در اغلب سطوح بنیادی تجربه گری روان شناختی بیان می کند.

عزت نفس عموما مؤلفه ارزیابی کننده از خودپنداره و معرف گسترۀ خود است که شامل جنبه های شناختی رفتاری و عاطفی است که عبارت است از درجه ،تصویب تأیید و ارزشی که شخص نسبت به خود احساس میکند و یا قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد. در واقع از تفاوت خود ادراک شده یا خودپنداره یک نظر عینی از خود و خود ایده آل آنچه شخص با ارزش داند نشأت می گیرد به طوری که فاصله میان این دو منجر به عزت نفس بالا و فاصله زیاد بین آنها منجر به عزت نفس پایین می شود(قاید امینی هارونی و همکاران،۱۴۰۰: ۵-۶).

مبانی نظری عزت نفس

دو

بنابراین یکی از ویژگی های شخصیت بهنجار، برخورداری از عزت نفس است. محققان عقیده دارند عزت نفس که از عوامل تعیین کننده رفتار در انسان به شمار می رود در مراحل مختلف زندگی متاثر از چگونگی ارتباط او با دیگران است .  بنا بر تعریف اسمیت  عزت نفس به ارزشیابی فرد درباره خود و یا قضاوت شخص در مورد ارزش خود است. عزت نفس ارزیابی از خود در پرتو عقاید دیگران است و بر اساس فرایندهای عاطفی بنـا شده است (ناطقیان و شاه نظری ،۱۴۰۰: ۱۱۶).

عزت نفس به منزله بیان تأیید یا عدم تأیید ،فرد نسبت به خویشتن است و نشان می دهد که تا چه اندازه یک فرد خود را ،توانا ارزنده و پر اهمیت می داند(نوذری و همکاران،۱۳۹۹: ۵۴).

سه

در همین راستا نیز قابل ذکر است که خودارزیابیهای محوری ،افراد میتواند جهت گیریهای آنها را نسبت به موقعیت ها و حوادث زندگی شکل دهد. عزت نفس به عنوان درجه ای که افراد خود را توانمند ،مهم موفق و ارزشمند تصور می کنند، تعریف می شود . افزون براین نظریه شکل پذیری رفتار مطرح می کند که عزت نفس بالا، افراد را از شرایط منفی به واسطه کاهش تأثیر این شرایط حفظ می کند، در حالی که افراد با عزت نفس پایین فاقد چنین حائلی هستند از این رو تأثیر شرایط منفی بر عملکرد، برای افراد با عزت نفس بالا در قیاس با افراد دارای عزت نفس پایین کمتر است .

افراد با عزت نفس بالا از حسادت به عنوان ابزاری برای مشارکت در رفتارهای مثبت از قبیل تعلق کاری استفاده می کنند تا خود را به سطح اهداف مورد حسادت برسانند که همسو با نگرش شخصی مطلوبشان است . در این راستا، افراد با عزت نفس بالا بر اهداف ابزاری از قبیل موقعیت قیاس های اجتماعی مطلوب و تأیید رفتاری تأکید دارند و برای ارتقا یا حفظ مطلوبیت خود . تحقیق انجام شده روی کارمندان هلندی نیز نشان می دهد که عزت نفس بالا با خوش بینی مرتبط است و به عنوان نمودی از سطوح بالای تعلق کاری تعریف می شود .

افراد

افراد با عزت نفس بالا احساس اعتماد به نفس بیشتری در مورد خود و وضعیت کاری خود دارند و در تعاملات فردی اضطراب کمتری از خود نشان میدهند آنها هدف حسادت را به عنوان نوعی تهدید تلقی نمی کنند، بلکه در عوض با ارائه واکنش هایی سازنده و انجام اقداماتی مؤثر بر حفظ تصویر فردی خود تمرکز می کنند؛ در مقابل افراد با عزت نفس پایین حسادت مخرب و رفتار غیرانسانی بیشتری از خود به نمایش می گذارند؛ زیرا آنها استواری کمتری در افکار و اقدامات خود دارند و توانایی آنها برای غلبه بر موانع به مراتب کمتر است(حکیمی،۱۳۹۹: ۳۶).

مبانی نظری عزت نفس

 

چهار

عزت نفس به قضاوت شخصی فرد از ارزش خود اشاره .به بیان دیگر عزت نفس بر ترکیبی از اطلاعات عینی درباره خود شخص (خودپنداری ) و ارزشیابی ذهنی از آن اطلاعات مبتنی است.

همچنین عزت نفس یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد و شکوفایی انسان هاست که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران امور تربیتی قرار گرفته است عزت نفس به معنای قضاوت شخص از ارزشمندی خود است و به نگرش فرد از خود دلالت می کند. افراد با بررسی نحوهی کنار آمدن با استانداردها و ارزش های مورد نظر خود و مقایسهی چگونگی عملکرد خود با دیگران به این قضاوت دست می یابند. عزت نفس چگونگی احساس خود درباره ی خود است و بر همهی ،افکار ،ادراکات ،هیجانات ،آرزوها ارزشها و اهداف شخصی نفوذ دارد و کلید رفتار آدمی می باشد .

بنابراین، عزت نفس هسته ی مرکزی ساختارهای روان شناختی فرد است که وی را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسایش خاطر وی را فراهم می آورد عزت نفس سپر محافظ در مقابله با فشارهای روانی است که از فرد در مقابل وقایع فشار آور منفی زندگی حمایت می.کند فردی که از ارزشمندی بالایی برخوردار است به راحتی قادر است با تهدیدها و وقایع فشار اور بیرونی بدون تجربه ی برانگیختگی منفی و از هم پاشیدگی سازمان روانی مواجه شود.

پنج

عزت نفس پائین به عنوان عامل خطر برای پرخاشگری ،بزهکاری سوء مصرف مواد افسردگی عملکرد ضعیف تحصیلی همسر آزاری کودک آزاری و نظایر آن مشاهده شده است. اخیرا برخی سیاستمداران و مسئولان مدارس پیشنهاد کرده اند که مدارس و دیگر مؤسسات اجتماعی باید برنامه هایی برای افزایش عزت نفس افراد طراحی کنند این پیشنهاد بر این فرض استوار است که عزت نفس علت و نه معلول مشکلات اجتماعی است مستقل از موقعیتهای خاص وجود دارد و میتواند با مداخلات خارجی ارزیابی شود.

بی تردید عزت نفس یکی از مهمترین و اساسی ترین جنبه های شخصیت و تعیین کننده ی ویژگی های رفتاری ما است. توجه به این امر به ویژه در مورد کودکان دارای نیازهای آموزشی ویژه و نیز کسانی که به آنها آموزش می دهند، از اهمیت خاصی برخوردار است . عزت نفس به مانند یک سرمایه ارزشمند حیاتی از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعداد و خلاقیت ما است افراد دچار ناتوانی به دلیل نگرشهای منفی ،والدین تجارب منفی در برخورد با همسالان عادی و ناکامی های پی در پی در مدرسه به تدریج دلسرد و سرخورد شده و توالی چنین شکست ها و مشکلاتی موجب می شود آنها نسبت به خود احساس بی ارزشی داشته باشند و در نتیجه این احساس منجر به آسیب در عزت نفس آنها شود.(مشایخ و همکاران،۱۴۰۰: ۵۹).

دیدگاههای روان شناختی درباره ی عزت نفس

عزت نفس معمولا به عنوان ارزشیابی شخص از ارزشمندی خویش تعریف میشود. برای کسب دورنمایی از درک فعلی ما از واژه ی «عزت نفس» مرور مقالات منتشر شده مفید خواهد بود که به شرح زیر میباشند از نظر کوپر اسمیت، رشد عزت نفس شدیداً تحت تأثیر میزان رفتارهای احترام آمیز از سوی افراد مهم زندگی فرد و نیز تاریخچه ی موفقیت های وی در زندگی است.

کوپر اسمیت عزت نفس را به عنوان یک متغیر آستانه ای در نظر میگیرد بدین معنی که عزت نفس متوسط تأثیر مهم و معنی داری بر پیشرفت تحصیلی ندارد اما عزت نفس پایین تأثیر بازدارنده ای بر پشتکار، اعتماد و عملکرد تحصیلی دارد بنابراین باید پیش از شروع هر اقدام آموزشی برای افزایش و بالا بردن سطح عزت نفس دانش آموزان تلاش و کوشش کرد.(مشایخ و همکاران،۱۴۰۰: ۵۹).

یک

کوهن معتقد است عزت نفس فرد بر ارزشیابی فرد از عملکردش در یک موقعیت خاص تأثیر می گذارد . فرانکن عزت نفس را غرور و افتخاری می داند که وقتی فرد به نقایص خویش واقف می شود، آنها را می پذیرد و سعی می کند آنها را مرتفع نماید، به او دست می دهد. از نظر وی فرد در این راه نیروهای ذاتی و کیفیات مثبت خود را پرورش می دهد.

کارسون (۲۰۱۶) معتقد است عزت نفس میتواند به عنوان قضاوت شخصی خود از ارزش خود تعریف شود. افراد با بررسی اینکه چگونه با استانداردهای خود به خوبی کنار میآیند و چگونه عملکردشان با دیگران مقایسه می شود، به این قضاوت دست می یابند. عزت نفس چگونگی احساس ما درباره خودمان است و میتوان گفت کلید رفتار فرد است.

بنا به نظر دامون عزت نفس ارزشیابی عاطفی نسبت به خود است که معمولا بر اساس ویژگیهای مثبت یا منفی سنجیده می شود و خود پنداره بخش شناختی خود است برخلاف خود پنداره که همراه با توانایی فهم و درک کودک در مورد رویدادها کند ارزشیابی کودک از عزت نفس خود در اواسط کودکی ثابت باقی میماند. .(مشایخ و همکاران،۱۴۰۰: ۶۰).

مبانی نظری عزت نفس

دو

آدلر روان شناس معروف که تمام عمر خود را به بررسی و مطالعه ی احساس کمتری و عقده ی خود کم بینی صرف کرد چنین نتیجه گرفت که مهمترین نیاز انسان کسب عزت نفس است. آدلر معتقد است عزت عزت نفس بیش از حد الزاما یک خصیصه ی مثبت نیست. آنهایی که عزت نفس خیلی زیاد دارند غالبا خام و با بی احتیاطی عمل می.کنند.

آدلر چنین نتیجه گرفت که احساس کمتری و خودکم بینی غالبا به حسن تلافی جویی و جبران منتهی میشود این تلافی ممکن است مشکلات مختلفی داشته باشد یکی از آنها جبران مستقیم است شخصیت که به خودش اطمینان ندارد، سعی می کند به فقدان عزت نفس خود درست در همان محدوده ای که مسئله دار است غلبه نماید. روش دیگر جبران از راه اعتماد به نفس کاذب است که شخص افزایش عزت نفس خود را از راه کار و تمرین روی نقطه ضعفش به دست میآورد با از راه کار و تمرین روی نقطه ضعفش به دست می آورد، یا از راه ایجاد و استعدادهای جبران کننده ی ناموفق بوده باشد و به تکنیک فریب روی می آورد. .(مشایخ و همکاران،۱۴۰۰: ۶۰).

ادامه نظریات در حدود ۲ صفحه فایل اصلی

مبانی نظری عزت نفس

ارال (۲۰۲۳) اثبات کرد که عزت نفس با سلامتی و ورزش در ارتباط است. عزت نفس می تواند با بهبود سطح ورزش بهبود یابد. عزت نفس براساس معیارهای جهانی وابسته به ارزش فرد نسبت به خود است. به عبارتی آن ارزشی که فرد نسبت به خود احساس می کند ایجاد کننده عزت نفس می باشد. رضایت از ظاهر و اعمال فردی در کنار رضایت از ارتباط با دیگران نشان دهنده این مفهوم می باشد. افرادی که ورزش بیشتری می کنند معمولا عزت نفس بالاتری دارند.

نیات ورزشی معمولا انگیزه های فردی را ارتقا داده و باعث ایجاد عزت نفس می شود. انگیزه درونی و انگیزه های ورزشی کنترل شده عزت نفس را ارتقا می دهند. ورزش سلامت به طور مثبت با انگیزه درونی ارتباط دارد. و این انگیزه درونی تشکیل دهنده مفهوم اصلی عزت نفس می باشد. اقدامات مربوط به عزت نفس، رضایت از ظاهر، نیات ورزشی و انگیزه های شخصی تکمیل کننده یکدیگر می باشند.

ادامه

سوپرویا و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کرند که مهارت های عاطفی با عزت نفس در ارتباط است. همچنین خواسته‌های تحصیلی افراد با عزت نفس نیز در ارتباط می باشد. این موضوع چالشهای زیادی را برای روانشناسان ایجاد کرده است. در طی دوران نوجوانی انگزیه های شخصی و مراحل عاطفی مختلف فرد می تواند بر روی سطح عزت نفس وی اثرگذار باشد. متغیرهای همدلی، عزت نفس و رضایت از زندگی همبستگی معنادار و بین جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. عزت نفس نقش مهمی در دانش آموزان نوجوان دارد و بر اهمیت تشویق رفتارهای سازگارانه در محیط مدرسه برای رشد شخصی کافی نوجوانان تاکید می شود. علاوه بر این، عزت نفس نقش واسطه ای بین همدلی و رضایت از زندگی ایفا می کند.

ادامه

ملهیم و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که عزت نفس با جو رقابتی و عملکرد کارکنان در ارتباط است. استفاده از تئوری مقایسه اجتماعی نشان می دهد که عزت نفس در بین کارکنان سازمانی سطح متفاوتی از جو رقابتی را ایجاد می کند. این مولفه بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت یا منفی دارد. عزت نفس سازمان‌محور اثر حسادت کارکنان (در نتیجه جو روان‌شناختی رقابتی) کاهش می دهد. جو رقابتی به عنوان یک شمشیر دولبه در افزایش عزت نفس عمل می کند. عزت نفس مبتنی بر سازمان تأثیر منفی حسادت بر رفتار شهروندی نسبت به همکاران را کاهش می دهد. این مولفه تأثیر مثبت جو رقابتی را بر رفتار شهروندی نسبت به مشتریان نشان می دهد.

ادامه

کامپن و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که یادگیری مهارت های جدید بر عزت نفس تاثیر دارد. یادگیری مهارت‌های جدید به دلیل دیدگاه‌های اجتماعی می تواند بر عزت نفس اثرگذار باشد. هیچ محدودیت سنی برای یادگیری وجود نداشت. سیاست های مربوط به سالمندی می تواند بر عزت نفس افراد اثرگذار باشد. یک سبک زندگی فعال می تواند این مولفه را ارتقا دهد. ادراک مثبت از خود از مولفه های اثرگذار بر عزت نفس می باشد. شناسایی مضامین فراگیر در مهارت ها نیز این مولفه را بهبود می بخشد. نشان‌دهنده تجربیات در فرآیندهای یادگیری نیز می تواند عاملی برای ارتقا عزت نفس باشد. عزت نفس مثبت ممکن است به بهبود تجارب (خود) در شخص کمک کند.

مبانی نظری عزت نفس

لی و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که عزت نفس سطوح متفاوتی دارد. درگیری در فعالیت ها می تواند عزت نفس را تقویت کند. به عبارتی عزت نفس تحت تاثیر انجام فعالیت ها می باشد. هرچه افراد خود را بیشتر در فعالیت ها درگیر نمایند عزت نفس آن ها بهتر می شود. به عبارتی عزت نفس با فعالیت ها ارتباط مثبت و معنی داری برقرار می کند. همچنین درک رویدادهای منفی می تواند عزت نفس را کم کند. زمانی که افراد رویدادهای منفی را در زندگی درک می کنند سطح عزت نفس آن ها کم می شود. افرادی که در زندگی رویدادهای منفی تجربه می کنند ممکن است دچار افسردگی شوند. این افسردگی دلیل اصلی کاهش عزت نفس این افراد می باشد. به عبارتی درک رویدادهای منفی سبب وقوع همزمان عزت نفس پایین و افسردگی شود.

ادامه

کیچوکا و همکاران (۲۰۲۳) اثبات کردند که مشارکت و روابط بین گروهی از مولفه های اثرگذار بر عزت نفس هستند. افرادی که مشارکت بیشتری در امور ارایه می دهند معمولا عزت نفس بالاتری دارند. افرادی که روابط بین گروهی بهتری دارند معمولا از عزت نفس بالاتری برخوردار هستند. از مولفه های دیگر در این خصوص احساس کفایت و رضایت از خود می باشد. افرادی که احساس کفایت دارند و یا از عملکرد خود رضایت دارند عزت نفس بالاتری را تجربه می کنند. همچنین احساس خود بزرگ بینی و برتری نسبت به دیگران از مولفه هایی هستند که بر عزت نفس اثر منفی دارند. افرادی که احساس خود بزرگ بینی دارند معمولا عزت نفس پایین تری را تجربه می کنند.

همچنین خود ارزیابی افراد عامل مهمی در ایجاد عزت نفس آن ها می باشد. وضعیت خود شیفتگی در کنار حالت تدافعی روانی می تواند از انگیزه های ایجاد عزت نفس برای افراد باشد. از سوی دیگر خودشیفتگی می تواند عزت نفس را تضعیف کند. چرا که خودشیفتگی یک حالت تدافعی روانی بد ایجاد می کند. نگرش هایی که افراد به رفتارهای سیاسی دارند نیز بر روی عزت نفس اثرگذار است و اثرگذاری آن در این مطالعه اثبات شده است. عزت نفس به احساس ارزشمندی متصل است. سطح بالایی احساس ارزشمندی می تواند به بهبود عزت نفس منجر شود. احترام به خود یک انگیزه اصلی برای بهبود عزت نفس می باشد. معمولا با بهبود احترام به خود گزینه های مرتبط با عزت نفس تقویت می شود.

مبانی نظری عزت نفس

چن و گائو (۲۰۲۳) اثبات کردند که استفاده اطلاعات عامل مهمی برای اثرگذاری روی عزت نفس است. استفاده های اطلاعاتی می تواند عزت نفس را تحت تاثیر قرار دهد. استفاده اطلاعاتی از به اشتراک گذاری اطلاعات به دست می آید. این اشتراک گذاری اطلاعات سبب می شود که افراد آگاه تر شوند. آگاهی بیشتر به معنی بهبود عزت نفس در افراد می باشد. افرادی که آگاهی بالاتری دارند معمولا عزت نفس بالاتری دارند.

همچنین اثر رسانه های اجتماعی مانند اثرگذاری اشتراک گذاری اطلاعات می باشد. خودکارآمدی بالایی که در رسانه های اجتماعی وجود دارد سبب می شود که عزت نفس در سطح بالاتری قرار گیرد. عزت نفس یک تاثیر معنی دار از رسانه های اجتماعی دریافت می کند. ضرورت افزایش خودکارآمدی رسانه های اجتماعی برای افراد احساس می شود. این کار می تواند عزت نفس آن را تقویت نماید. همچنین این کار ممکن است علاوه بر بهود این مولفه بر روی سلامت روان نیز اثرگذار باشد و آن را ارتقا دهد.

مبانی نظری عزت نفس

آلفانو و گارینو (۲۰۲۳) در نظریه خود اثبات کردند که عوامل تعیین‌کننده اجتماعی-اقتصادی می تواند بر عزت نفس اثرگذار باشد. همچنین تأثیرگذاری بر رفتار شخصی از گزینه های مهم برای بهبود عزت نفس می باشد. عزت نفس ممکن است تحت تاثیر ارتباطات اجتماعی قرار گیرد. با کاهش ارتباطات اجتماعی به دلایل حفظ سلامتی سطح عزت نفس کاهش می یابد. عزت نفس پایین می تواند رفتار اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.

پایین بودن این متغیر رفتار اجتماعی افراد را کاهش می دهد و آن ها را به سمت منزوی شدن پیش می برد. همچنین پایین بودن این مفهوم می تواند نگرانی های رفتاری ایجاد نماید. پایین بودن این مفهوم می تواند اعتماد به نفس افراد را کاهش دهد. عزت نفس در این حالت از یک رویکرد اشتراک اجتماعی نشات می گیرد. به عبارتی انتظار بر این است که با کاهش سطح اعتماد به نفس افراد کمتر ارتباطات اجتماعی برقرار نمایند. این کار باعث می شود که احساس مفید بودن در آن ها کاهش یابد. این کاهش مفید بودن سبب می شود که آن ها عزت نفس پایین تری را درک نمایند.

مبانی نظری عزت نفس

کینگل و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کردند که عزت نفس بر رسانه های اجتماعی تاثیرگذار است. البته برخی مطالعات اثبات کردند که رسانه‌های اجتماعی بر عزت نفس اکثر کاربران تأثیر نمی‌گذارد. در حالی که اقلیت‌های کوچک تأثیرات مثبت یا منفی را تجربه می‌کنند. عزت نفس تأثیرات درون‌فردی خاص فرد را محاسبه می‌کند. در رابطه رسانه‌های اجتماعی-عزت‌نفس یک متغیر تعدیل کننده می باشد. تأثیرات رسانه‌های اجتماعی معمولا بر روی عزت نفس در نظر گرفته می شود.

مبانی نظری عزت نفس سال ۲۰۱۹

کیم و موور در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد اعتماد به نفس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اعتماد به نفس، افسردگی، اعتماد صریح و ضمنی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار هستند.

نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد عصبی-فیزیولوژیک مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از وابستگی احساس و عدم اطمینان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس موثر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

هانک و بالتزگوتز در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد تغییرات اعتماد به نفس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اعتماد به نفس پایدار، عزت نفس. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر عزت نفس دارای تائیر خواهند بود.

همچنین آن ها نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد استرس زندگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از یوگا . این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند.

مبانی نظری عزت نفس

روزانسکی و هریسون در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد لذت طلبی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جمعیت شناسی، عزت نفس. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر عزت نفس دارای تائیر خواهند بود. این تئوری در ایالات متحده ارایه شده است. آن ها همچنین نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد نارسیسیسم مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تجاوز، تحریک کم و بالا. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند.

بورسیو  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد بازنشستگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پیری و بازنشستگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در فیلیپین ارایه شده است.

گارسیا و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد نمرات جهانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عزت نفس و سوء استفاده جنسی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

مبانی نظری عزت نفس

آن ها همچنین نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد بیماران سوختگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از یوگا. این نظریه اثبات کرد که مولفه بر عزت نفس اثرگذار بوده است. این نظریه در ترکیه ارایه شده است. آن ها همچنین نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد عزت نفس شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس پنج بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از واکنش مهار کننده بازی، مفاهیم وابستگی، مهار کننده اتصال، تخمین انسانی روزانه، فرآیندهای ریسک. این نظریه اثبات کرد که مولفه بر عزت نفس اثرگذار بوده است.

آن ها همچنین نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد نظریه های نامتعارف شخصیتا، مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استبداد و تجاوز در میان نوجوانان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در چین ارایه شده است.

آن ها همچنین نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد خودخواهی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه ذهنی، بررسی خودکارآمدی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار هستند.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.