قصدخرید اینترنتی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
11
دسته بندی
تعداد بازدید
522 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

قصدخرید اینترنتی

قصد خرید اینترنتی | تعداد صفحات : ۸ صفحه

قصدخرید اینترنتی شامل برخی مبانی نظری می باشد که در این بخش محتوای فایل به فروش رسیده نمایش داده می شود.

کلین و شارما در سال ۲۰۲۲ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای تصمیم گیری، رفتار مصرف کننده و قصد خرید اینترنتی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده می توانند بر سطح قصد خرید اینترنتی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر قصد خرید اینترنتی نیز وجود دارد.

قصد خرید اینترنتی

ژنگ و همکاران (۲۰۲۲) قصد خرید اینترنتی را در ارتباط با متغیرهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محصول درجه یک و برند مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر قصد خرید اینترنتی با متغیرهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محصول درجه یک و برند در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محصول درجه یک و برند  قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

قصد خرید اینترنتی

شارما و کلین در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که این متغیر می تواند تحت تاثیر رفتار مصرف کننده، اعتماد، ارزش درک شده، نفوذ مشتری و قصد مشارکت قرار گیرد. به عبارتی این متغیر معمولا با تغییراتی که در متغیرهای رفتار مصرف کننده، اعتماد، ارزش درک شده، نفوذ مشتری و قصد مشارکت ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح این متغیر را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای رفتار مصرف کننده، اعتماد، ارزش درک شده، نفوذ مشتری و قصد مشارکت را تغییر دهد.

قصد خرید اینترنتی

قصد خرید اینترنتی

گوئل و همکاران (۲۰۲۲) اشاره کرد که این متغیر تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای رضایت مشتری و اعتماد در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح این متغیر نیز تغییر می کند. همچنین متغیرهای رضایت مشتری و اعتماد اثرگذاری خود را بر روی این متغیر براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای رضایت مشتری و اعتماد ارتباط همسویی را با این متغیر دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح قصد خرید اینترنتی می شود.

بیدهاتوکی و همکاران (۲۰۲۲) در مطالعه خود ارتباط متغیرهای سبک زندگی، رفتار برنامه ریزی شده،  مصرف کنندگان و این متغیر را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که این متغیر در نهایت تحت تغییرات متغیرهای متغیرهای سبک زندگی، رفتار برنامه ریزی شده و مصرف کنندگان می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای متغیرهای سبک زندگی، رفتار برنامه ریزی شده و مصرف کنندگان در سازمان هم جهت با این متغیر باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر قصد خرید اینترنتی نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر قصد خرید اینترنتی کاهش یابد.

قصد خرید اینترنتی

مارتین و همکاران (۲۰۲۲) اثبات کرد که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- اختلالات فکری و روانی.

۲- باورهای توطئه.

۳- ارز دیجیتال.

۴- رمزنگاری.

کیم  و همکاران (۲۰۲۲) متغیرهای پذیرش فناوری، توسعه و تطابق وظیفه را در ارتباط با این متغیر مورد بررسی قرار دادند. این محققین دریافتند که متغیرهای پذیرش فناوری، توسعه و تطابق وظیفه معمولا می توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. به این صورت که با تغییر در سطح پذیرش فناوری، توسعه و تطابق وظیفه می توان انتظار داشت که سطح متغیر عملکرد سازمان نیز دچار تغییر شود. همچنین این محققین اثبات کردند که این متغیر در نهایت با تاثیر پذیری از متغیرهای پذیرش فناوری، توسعه و تطابق وظیفه می تواند در یک سازمان تغییراتی را ایجاد نماید.

قصد خرید اینترنتی

انشیو و همکاران در سال ۲۰۲۲ اثبات کردند که این متغیر با متغیرهای تجربه مشتری، نگرش، خلق ارزش، سودمندی و زمینه رفتار ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیرهای تجربه مشتری، نگرش، خلق ارزش، سودمندی و زمینه رفتار دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط این متغیر آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیرهای تجربه مشتری، نگرش، خلق ارزش، سودمندی و زمینه رفتار بر این متغیر هم جهت بوده و سبب تقویت قصد خرید اینترنتی می شود.

گئو  و همکاران (۲۰۲۲) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در قصد خرید اینترنتی دریافتند که معمولا این متغیر می تواند تحت تاثیر متغیر نگرش مصرف کننده قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیر نگرش مصرف کننده معمولا سبب تغییر در سطح این متغیر می شود. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح قصد خرید اینترنتی کاهش خواهد یافت.

قصد خرید اینترنتی

ژنگ و همکاران در سال ۲۰۲۲ اثبات کردند که متغیرهای هویت جهانی و محورمصرف کننده بر این متغیر اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای هویت جهانی و محورمصرف کننده می توانند در یک سازمان بر میزان این متغیر اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر قصد خرید اینترنتی با متغیرهای هویت جهانی و محورمصرف کننده در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر های هویت جهانی و محورمصرف کننده می توان شاهد تغییر در سطح متغیر قصد خرید اینترنتی بود.

بانوویک و همکاران (۲۰۲۲) این متغیر را در ارتباط با متغیرهای پایداری و نگرش مصرف کننده مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود این متغیر با متغیرهای پایداری و نگرش مصرف کننده در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای پایداری و نگرش مصرف کننده قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

قصد خرید اینترنتی

روبینا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای بازار الکترونیک، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و این متغیر را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای بازار الکترونیک، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می توانند. بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای بازار الکترونیک، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر این متغیر نیز وجود دارد.

امپادیو و همکاران در سال ۲۰۲۲ اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای رضایت.، کیفیت محصول و محرک ها می توان سطح این متغیر را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات این متغیر تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- رضایت.

۲- کیفیت محصول.

۳- محرک ها.

قصد خرید اینترنتی

منگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ استدلال کردند که زمانی می توان این متغیر را بهبود داد. که به متغیرهای احساس تحسین، اعتماد و سرایت عاطفی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای احساس تحسین، اعتماد و سرایت عاطفی توجه می کند.، معمولا سطح این متغیر دچار تغییر می شود.

گیماگاری و مالافه در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که این متغیر می تواند تحت تاثیر محرک های بازاریابی و شبکه های اجتماعی قرار گیرد. به عبارتی این متغیر معمولا با تغییراتی که در متغیرهای محرک های بازاریابی و شبکه های اجتماعی ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح این متغیر را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای محرک های بازاریابی و شبکه های اجتماعی را تغییر دهد.

قصد خرید اینترنتی

ادامه

آنتیوی در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین این متغیر و متغیرهای اعتماد به مشتری، تعهد به مشتریان.، رضایت مشتری و سطح قیمت یافت. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای اعتماد به مشتری.، تعهد به مشتریان، رضایت مشتری و سطح قیمت دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای اعتماد به مشتری، تعهد به مشتریان، رضایت مشتری و سطح قیمت می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت این متغیر اقدام نمایند.

ادامه

یوی و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعه خود ارتباط متغیرهای ویژگی های روانی، خط مشی و وسایل نقلیه الکترونیکی و قصد خرید اینترنتی را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر قصد خرید اینترنتی در نهایت تحت تغییرات متغیرهای ویژگی های روانی.، خط مشی و وسایل نقلیه الکترونیکی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند. هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای ویژگی های روانی، خط مشی و وسایل نقلیه الکترونیکی در سازمان هم جهت با قصد خرید اینترنتی باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر قصد خرید اینترنتی نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر قصد خرید اینترنتی کاهش یابد.

میجیا (۲۰۲۱) اثبات کرد که این متغیر تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- رفتار مصرف کننده.

۲- نوآوری.

۳- رضایت.

ادامه

پارک و همکاران (۲۰۲۱) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در این متغیر دریافتند. که معمولا این متغیر می تواند تحت تاثیر متغیرهای جلوه های برتر، درک و اعتماد قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای جلوه های برتر، درک و اعتماد معمولا سبب تغییر در سطح این متغیر می شود. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد. آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح قصد خرید اینترنتی کاهش خواهد یافت.

فیبریلیا و وارکا در سال ۲۰۲۱ اثبات کرد که متغیرهای ویژگی های مصرف کننده و عوامل موقعیتی بر این متغیر اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای ویژگی های مصرف کننده و عوامل موقعیتی می توانند. در یک سازمان بر میزان این متغیر اثرگذار باشند. همچنین ارتباط این متغیر با متغیرهای ویژگی های مصرف کننده و عوامل موقعیتی در سازمان ممکن است. همسو و یا غیر همسو باشد. اما در کل این محقین استدلال کردند که. با تغییر در سطح متغیر های ویژگی های مصرف کننده و عوامل موقعیتی می توان شاهد تغییر در سطح این متغیر بود.

ادامه

کیم و همکاران در سال ۲۰۱۷ اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای نوآوری، مشارکت محصول و عوامل موقعیتی. می توان سطح این متغیر را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات این متغیر  تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱- نوآوری.

۲- مشارکت محصول.

۳- عوامل موقعیتی.

پلوتکینا و مینزل در سال ۲۰۱۶ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین قصد خرید اینترنتی و متغیر های تبلیغات شفاهی و محصولات جدید یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای تبلیغات شفاهی و محصولات جدید دچار تغییر می شود.، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر قصد خرید اینترنتی نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای تبلیغات شفاهی و محصولات جدید می توانند. به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت قصد خرید اینترنتی اقدام نمایند.

ادامه

هسیو و همکاران در سال ۲۰۱۵ استدلال کردند که زمانی می توان این متغیر را بهبود داد که به متغیرهای ارزش مشتری، اعتماد و رضایت توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای ارزش مشتری، اعتماد و رضایت توجه می کند، معمولا سطح این متغیر دچار تغییر می شود.

چی و همکاران در سال ۲۰۱۵ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند. که این متغیر از متغیرهای هزینه ها و نیت خرید تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای هزینه ها و نیت می تواند در سطح این متغیر تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح قصد خرید اینترنتی. به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای هزینه ها و نیت می تواند مفید باشد.

منابع

Kim, E., Park, M. C., & Lee, J. (2017). Determinants of the intention to use Buy-Online, Pickup In-Store (BOPS): The moderating effects of situational factors and product type. Telematics and Informatics, 34(8), 1721-1735.‏

Hsu, M. H., Chang, C. M., & Chuang, L. W. (2015). Understanding the determinants of online repeat purchase intention and moderating role of habit: The case of online group-buying in Taiwan. International Journal of Information Management, 35(1), 45-56.‏

Che, T., Peng, Z., Lim, K. H., & Hua, Z. (2015). Antecedents of consumers’ intention to revisit an online group-buying website: A transaction cost perspective. Information & Management, 52(5), 588-598.‏

Plotkina, D., & Munzel, A. (2016). Delight the experts, but never dissatisfy your customers! A multi-category study on the effects of online review source on intention to buy a new product. Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 1-11..‏

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.