پیشینه تحقیق اختلال یادگیری | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۴ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.
تعداد صفحات
12 پیشینه (6 ایرانی و 6 خارجی)
دسته بندی
تعداد بازدید
160 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اختلال یادگیری

پیشینه تحقیق اختلال یادگیری | تعداد صفحات: ۳ صفحه

خاک نژاد (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان اثربخشی استفاده از امکانات آموزشی الکترونیک بر استدلال ادراکی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی انجام داد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی استفاده از امکانات آموزشی الکترونیک بر استدلال ادراکی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال یادگیری ریاضی بود. یافته ها نشان داد که. امکانات آموزشی الکترونیک بر استدلال ادراکی و حافظه کاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی موثر بوده و میتواند به عنوان یک روش آموزشی موثر در بهبود اختلال یادگیری ریاضی مورداستفاده قرار گیرد.

صالح طریق و فخاریان (۱۳۹۹) پژوهشی را تحت عنوان تاثیر بازی‌های سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال یادگیری مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بازی‌های سواد حرکتی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال یادگیری است. یافته های این پژوهش بیان می کند که. بازیهای سواد حرکتی تاثیر مستقیم و معناداری بر روی پیشرفت تحصیلی کودکان دارای اختلال یادگیری دارد.

ادامه

فرضی وانستانق و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان اثربخشی آموزش شفقت به خود برخودانتقادی مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش شفقت به خود برخودانتقادی مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود.  آموزش شفقت به خود تأثیر معناداری بر کاهش میزان خودانتقادی مادران کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص داشت (۰۱/0P). این یافته ها بر اهمیت استفاده از برنامه‌های آموزش شفقت. به خود به منظور بهبود بهزیستی روانی والدین کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص تاکید دارد.

کاظمی و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان اثر بخشی آموزش خود شفقتی بر بهزیستی روان شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص انجام دادند. هدفشان از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش خود شفقتی بر بهزیستی روان شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. یافته‌ها اثربخشی آموزش خود شفقتی بر بهزیستی روان‌شناختی و کاهش نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص را مورد تأیید قرار می‌دهد.

پیشینه تحقیق اختلال یادگیری

مرادی و میربد (۱۳۹۹). پژوهشی را با عنوان اثربخشی آموزش برنامه دانش و مهارت فراشناخت. جاگر بر مهارت‌های عصب روانشناختی دانش‌آموزان. با اختلال یادگیری خواندن مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی رویکرد فراشناختی. جاگر بر مهارت‌‌های عصب روانشناختی دانش‌ آموزان با اختلال یادگیری خواندن بود. یافته ها اثبات کرد. که آموزش روش فراشناختی جاگر بر بهبود عملکرد عصب روانشناختی دانش‌ آموزان نارساخوان موثر است (p <0/01). روش آموزشی فراشناختی جاگر می‌ تواند رویکرد درمانی موثری در جهت بهبود مهارت‌‌های عصب روانشناختی دانش‌ آموزان. نارساخوان که پیش نیاز خواندن است، باشد.

عزیزی و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان مقایسه تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی – رفتاری بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی – رفتاری بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود.  توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی – رفتاری. بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص، تأثیر ندارد.، بین تأثیر توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی – رفتاری بر حافظه فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص، تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۰۱/۰>P).

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط تاپلیال و اهونجا (۲۰۲۳) تحت عنوان مفاهیم زیربنایی استراتژی های آموزشی بر روی فناوری کمکی برای ناتوانی یادگیری: مروری فراترکیبی انجام شد.  پنج نوع ابزار کمکی (محصولات غیر الکترونیکی، محصولات با فناوری پایین، محصولات با فناوری متوسط، برنامه های محصولات با فناوری پیشرفته و نرم افزار یادگیری) بر اختلال یادگیری تاثیرگذار می باشند. توسعه مهارت های مربوطه (شناختی، عاطفی یا روانی) می تواند اختلال یادگیری را ارتقا دهد.

پژوهشی توسط شابان و محمد (۲۰۲۳) تحت عنوان بررسی اثربخشی فناوری واقعیت افزوده بر مهارت‌های درک مطلب در میان دانش‌آموزان دوران کودکی با ناتوانی‌های یادگیری انجام شد. یادگیرندگان سال های اولیه با اختلال یادگیری در حین یادگیری مهارت های زبان انگلیسی مواجه هستند. این کار مهارت‌های درک تصحیح واقعی، از جمله مدل‌سازی ویدیویی کاهش می دهد. مهارت های درک مطلب یک گزینه مهم در اختلال یادگیری به شمار می رود.

پیشینه تحقیق اختلال یادگیری

پژوهشی توسط جرمستاد و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان. پیشبرد تحقیقات فراگیر با افراد دارای اختلال های یادگیری عمیق و چندگانه از طریق رویکرد حسی-گفتگوی انجام شد. افراد مبتلا به اختلال یادگیری. عمیق و چندگانه اغلب از فرآیندهای. تولید دانش کنار گذاشته می شوند. و به دلیل چالش های شناختی و ارتباطی با موانعی برای ورود به پژوهش مواجه می شوند. افراد دارای معلولیت عمیق اختلال یادگیری بیشتری را تجربه می کنند.

پژوهشی توسط ماتیوس و همکاران (۲۰۲۳). تحت عنوان مسیرهای طولی پیشرفت خواندن و ریاضیات برای دانش آموزان. دارای اختلال یادگیری انجام شد.  دانش‌آموزان با اختلال یادگیری پیشرفت کمتری در درس ریاضی نشان می دهند. پس‌زمینه‌های وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر روی اختلال یادگیری دانش آموزان اثرگذار می باشد. همچنین مدت زمان یادگیری در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری طولانی تر می باشد.

پیشینه تحقیق اختلال یادگیری

پژوهشی توسط آفیش و ماتر (۲۰۲۳) تحت عنوان تاب آوری و کودک دارای اختلال یادگیری انجام شد.  پایه و اساس یک محیط کلاس درس مؤثر که دانش آموز «کل» را غنی می کند.، وجود احساسات مثبت است. چنین احساساتی ظهور و حفظ کنترل شخصی، انضباط شخصی، انگیزه درونی.، مسئولیت پذیری، مراقبت و انعطاف پذیری را تشویق می کند. و اختلال یادگیری را کاهش می دهد.

پژوهشی توسط مک کنزی و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان دانش کارکنان مراقبت اجتماعی در مورد اختلال یادگیری: ۲۰ سال بعد انجام شد. اختلال در یادگیری فکری رایج ترین معیار و شروع دوران کودکی کمترین معیار شناسایی بود. تنها ۵ درصد از شرکت کنندگان هر سه معیار را شناسایی کردند.، در حالی که ۵۷ درصد (۱۵۰=n) هیچ یک یا تنها یکی از معیارها را شناسایی نکردند.

منابع

منابع در فایل خریداری شده

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.