پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | مطالعات علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
379 بازدید
۹,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | تعداد صفحات: ۵ صفحه

پژوهشی توسط مهبودی و همکاران (۱۴۰۱) .تحت عنوان اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر حرمت خود.، نظم‌جویی هیجان و مکانیسم‌های ‌دفاعی در مردان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. در این پژوهش از طرح شبه‌ آزمایشی از نوع پیش‌ آزمون، پس‌ آزمون و پیگیری استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه مردان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در شهر شیراز بود که در سال ۱۳۹۹ به مراکز مشاوره و ارائه خدمات روانشناختی مراجعه کرده بودند. بدین منظور از بین این افرد، ۲۰ نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

تمام شرکت‌کنندگان پرسشنامه ‌های عزت‌نفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷)، سبک‌های دفاعی آندروز و همکاران (۱۹۹۳) و تنظیم هیجان گراتز (۲۰۰۴) را قبل از اجرای پژوهش تکمیل کردند. سپس گروه آزمایش پروتکل روان‌ درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت دکتر حبیب دوانلو (۱۹۹۶) را به‌صورت ۲ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای هفتگی در ۱۵ جلسه دریافت کردند. پس از اتمام جلسات درمان و دوماه بعد،‌ تمامی شرکت‌ کنندگان، در هر دو گروه مجددا پرسشنامه‌ های پژوهش را تکمیل کردند. یافته ‌ها: نتایج نشان داد که روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر افزایش عزت ‌نفس و سبک‌های دفاعی رشد یافته و کاهش سبک‌های دفاعی رشدنیافته و روان ‌آزرده و دشواری تنظیم هیجان مردان مبتلا به اضطراب اجتماعی، در مراحل پس ‌آزمون و پیگیری، مؤثر است (۰۱/۰ >p).

ادامه

پژوهشی توسط زارعی بیدسکان (۱۴۰۱) تحت عنوان بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و اختلال اضطراب اجتماعی با اثر واسطه ای تنظیم هیجان در دانشجویان انجام شد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان انجام شد. روش طرح پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد شهر تهران بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه‌های هراس اجتماعی (SPIN)(کانور و همکاران، ۲۰۰۰)، پرسشنامه سبک‌های دل‌بستگی (هازن و شیور، ۱۹۸۷) و پرسشنامه تنظیم (شناختی) هیجان (CERQ)(گرنفسکی و کرایج، ۲۰۰۶) استفاده شد.

یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سبک‌های دل‌بستگی و اختلال اضطراب اجتماعی با تنظیم هیجان دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. سبک‌های دل‌بستگی، با مولفه‌های ملامت خویش، پذیرش و تمرکز مثبت بر برنامه‌ریزی رابطه مثبت معنادار در سطح ۰/۰۱ و با تمرکز مجدد مثبت، فاجعه سازی و ملامت دیگران در سطح ۰/۰۵ دارد. اضطراب اجتماعی با سبک دل‌بستگی ایمن رابطه منفی معنادار در سطح ۰/۰۱ و با سبک دل‌بستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه مثبت معنادار در سطح ۰/۰۱ دارد.

ادامه

پژوهشی توسط موحدی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان مقایسۀ اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش و تعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب انجام شد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش وتعهد بر استرس ادراک‌شده در زنان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد در سال ۱۳۹۸بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۴۵ زن انتخاب و به‌صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هرگروه ۱۵زن) قرار گرفتند.

بمنظور گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه‌‌های اضطراب اجتماعی ترنر وهمکاران (۱۹۸۹) و استرس ادراک‌شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳) استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی باطرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه‌های آزمایشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (۸ جلسه ۹۰دقیقه‌ای) و پذیرش وتعهد (۸ جلسه ۹۰دقیقه‌ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، هر دودرمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پذیرش وتعهد بر کاهش استرس ادراک‌شده در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اثربخش بودند.

ادامه

پژوهشی توسط بهجتی اردکانی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی آدلری بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح سری‌های زمانی همراه با گروه کنترل بود. نمونه شامل ۱۰ کودک مبتلا به اضطراب اجتماعی بود که با توجه به مصاحبه بالینی روانشناس و نمره برش در پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز (۱۹۸۷) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند.

کودکان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند و گروه آزمایش ۸ جلسه بازی‌ درمانی آدلری دریافت کرد درحالی‌که گروه کنترل مداخله خاصی دریافت نکرد. سنجش با استفاده از پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت (۱۹۹۰) در پنج مرحله پیش‌آزمون، جلسات دوم، چهارم، ششم و پس‌آزمون انجام شد و داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس همراه با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مهارت‌های اجتماعی تفاوت ایجاد شده است (۰۱/۰> P ,52/63=F)؛ آزمون تعقیقبی بن فرونی نیز نشان داد، تفاوت نمره مهارت‌های اجتماعی بین مراحل ۱ و ۳ (۰۳۹/۰=p) 1 و ۴ (۰۰۷/۰=p) و همچنین ۱ و ۵ معنی‌دار است (۰۰۲/۰=p) درحالی‌که این تفاوت در گروه کنترل وجود نداشت.

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

پژوهشی توسط موحدی و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد.  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری در زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بجنورد در سال ۱۳۹۸ بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۳۰ نفر از آنان انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند.

به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی (Connor, Davidson, et al, 2000)، دشواری در تنظیم هیجان (Garnefski & Kraaij, 2006) و نشخوار فکری (Nolen Hoeksema & Morrow, 1991) استفاده شد. گروه‌ آزمایشی تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد درمان پذیرش و تعهد بر کاهش دشواری در تنظیم هیجان و نشخوار فکری زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی اثربخش بود.

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

پژوهشی توسط علوی و همکاران (۱۳۹۹) تحت عنوان اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان انجام شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان در مبتلایان به این اختلال انجام شد. پژوهش حاضر از نوع طرح‌های تک آزمودنی خط پایه بود که جامعه آماری آن را تمامی بیماران دارای اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های خدمات روانشناختی و روانپزشکی شهر نیشابور در سال ۱۳۹۶ تشکیل داد که از بین این افراد ۲ فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، به‌صورت هدفمند و براساس ارزیابی چندبعدی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند.

این افراد طی ۱۵ جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقیقه‌ای تحت درمان فراتشخیصی یکپارچه قرار گرفتند و درمراحل خط پایه، سنجش دوم، سوم و چهارم با استفاده از پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر ارزیابی شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از شاخص درصد بهبودی، درصد کاهش نمرات، شاخص تغییرپذیری کوهن، اندازه اثر و تحلیل دیداری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو شرکت‌کننده در طی درمان و پس از درمان، کاهش قابل‌توجهی را در نمرات علائم اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان تجربه کردند.

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

پژوهشی توسط درزی ازادبنی و همکاران (۱۳۹۸) تحت عنوان نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه بین ادراک ریسک با اسیب پذیری روانی در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. هدف از پژوهش حاضر مدل‌یابی نقش واسطه ای ایمنی هیجانی در رابطه بین ادراک ریسک با آسیب پذیری روانی در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پایه اول در دوره دوم متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بودند.

۲۶۰ نفر با استفاده از روش نمونه برداری خوشهای انتخاب شدند. و به پرسشنامه ادراک ریسک راندمو و ابورسون (۲۰۰۴)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPI).، پرسش‌نامه آسیب روانی (SCL-25) و مقیاس ایمنی هیجانی برونر و همکاران (۲۰۰۸) پاسخ دادند. روش آماری پژوهش از نوع معادلات رگرسیونی ساختاری بود. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش مدل پژوهش دارای برازش مطلوب بود و ۶۶ درصد. از متغیر آسیب پذیری روانی توسط ادراک ریسک و ایمنی هیجانی قابل تبیین بود. همچنین بین مولفه‌های ادراک ریسک و ایمنی هیجانی با آسیب پذیری روانی همبستگی منفی معنی‌داری وجود داشت.

ادامه

پژوهشی توسط ذوالفقاری و هاشمی (۱۳۹۸) تحت عنوان باورهای های فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق.، از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی از نوع روش کتابخانه ای می باشد. در روش گردآوری اطلاعات با مطالعه کتاب ها، مقالات و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق، به بررسی اهداف پرداخته شده است. نتیجه گیری: باورهای فراشناختی از عوامل موثر در سلامت روانی هستند. و می توان با تغییر فراشناخت هایی که شیوه ناسازگارانه افکار منفی را زیاد می کنند. و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می گردند، به بهبود وضعیت سلامت روانی افراد کمک کرد.

ادامه

پژوهشی توسط جهان و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان اثربخشی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش مجدد بر تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی. و کیفیت زندگی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش. مجدد بر تنظیم هیجان، مکانیزم دفاعی و کیفیت زندگی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. طرح این پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ شهر کرج بود.

با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای تعداد ۳۰ نفر از دانش آموزان. دارای نمرات بالا در پرسشنامه اضطراب اجتماعی انتخاب شده. و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب اجتماعی اسپنس، پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی، پرسشنامه مکانیزم های دفاعی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. داده ها با تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمرات راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی مثبت. و منفی و نمره کل کیفیت زندگی و هر یک از ابعاد آن در آزمودنی های دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره مکانیسم دفاعی رشد یافته از نظر آماری معنادار بود(۰۵/۰>P).

منابع

منابع در فایل قابل خریداری موجود می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.