پیشینه تحقیق سخت رویی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
3.5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
147 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق سخت رویی

پیشینه تحقیق سخت رویی | تعداد پیشینه ایرانی ۶ و تعداد پیشینه خارجی ۶

نیکنام و عظیمی (۱۴۰۰) پژوهشی را تحت عنوان اثربخشی مداخلۀ سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز بر بهزیستی روان‌شناختی و سخت‌رویی زنان سرپرست خانوار انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلۀ سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز بر بهزیستی روان‌شناختی و سخت‌رویی زنان سرپرست خانوار بود. یافته ها نشان داد که بین سخت روبی و بهزیستی روان‌شناختی گروه آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است ( p<۰/۰۵). همچنین مداخلۀ سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز منجر به افزایش معنی‌دار در میزان سخت رویی» ( p<۰/۰۵) و بهزیستی روانشاختی شده است.

محققی و همکاران (۱۴۰۰) پژوهشی را با عنوان تاثیر برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد سخت‌رویی مادران کودکان مبتلا به سرطان بود. یافته ها بیانگر این موضوع است که برنامه‌ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی نمره کل سخت رویی را در مادران کودکان مبتلا به سرطان افزایش داد. هم‌چنین بر ابعاد چالش و تعهد تاثیر معناداری مشاهده شد ولی بر بعد کنترل تاثیر معناداری یافت نشد.

پیشینه تحقیق سخت رویی

غلامی و همکاران (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سخت‌رویی روانشناختی جوانان پسر در‌حال ترک مواد مخدر، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی (مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران) انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سخت رویی روانشناختی جوانان پسر در حال ترک مواد بوده است. بنابراین درمان شناختی رفتاری بر سخت رویی روانشناختی جوانان پسر در حال ترک مواد تاثیر دارد.

ولیئی و امانی (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رابطه والد-فرزندی، استرس والدگری و سخت‌رویی مادران دارای فرزند با اختلال کم توجهی/بیش‌فعالی مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رابطه والد-فرزندی، استرس والدگری و سخت‌رویی مادران دارای فرزند با اختلال کم توجهی/بیش‌فعالی بود. یافته ها ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮ راﺑﻄﻪ واﻟﺪ-ﻓﺮزﻧﺪی، اﺳﺘﺮس واﻟﺪﮔﺮی و ﺳﺨﺖروﯾﯽ در ﻣﺎدران دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ/ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ اﻓﻖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.

پیشینه تحقیق سخت رویی

شفیعی و رومشکانیان در سال ۱۳۹۹ پژوهشی را با عنوان بررسی سخت رویی تحصیلی دانش آموزان انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی سخت رویی تحصیلی دانش آموزان بود. عملکرد آنها میتواند تحت تأثیر عوامل شناختی از جمله سرمایه روانشناختی و سخت رویی روانشناختی قرار بگیرد و همچنین این متغیرها میتوانند تأثیر بسزایی در افزایش عملکرد و بهبود سطح کارایی این افراد داشته باشد.

مختارخان (۱۴۰۰) پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی و با هدف بررسی رابطه فرسودگی شغلی و خودکارآمدی در معلمان متوسطه اول؛ با تاکید بر نقش میانجیگری سخت رویی انجام داد. یافته ها حاکی از آن است که خودکارآمدی می‌تواند متغیرهای سخت رویی و تاب آوری را تحت تاثیر قرار دهد و بدین صورت علاوه بر اثر مستقیم بصورت غیر مستقیم نیز باعث کاهش متغیر فرسودگی شغلی شود.

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط راچوم و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان سخت رویی: محیطی برای ارزیابی سرسختی بین عوامل با انگیزه های همسو انجام شد. معضلات اجتماعی بین عوامل در محیط‌های مختلط به طور گسترده سبب ایجاد سخت رویی می شود. معضلات اجتماعی در محیط‌های کاملاً مشارکتی سخت رویی بیشتری ایجاد می کند.

پژوهشی توسط ایزیلی (۲۰۲۳) تحت عنوان پارادوکس سخت رویی: معرفت شناسی کلیشه ها انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که سخت رویی در جامعه زنان بیشتر دید می شود. زنان سخت رو معمولا مشاغل پایین تری را اشغال می کنند. آن ها دچار پارادوکس معرفتیمی شوند. معمولا تضاد بین دانش آن ها به دلیل سخت رویی بیشتر می باشد.

ادامه

پژوهشی توسط آجیلچی و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان تأثیر آموزش برنامه ذهن آگاهی بر سرسختی ذهنی و بهزیستی روانی زنان ورزشکار انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که آموزش ذهن آگاهی باعث افزایش سرسختی می شود و به نوبه خود، افزایش ذهن آگاهی منجر به افزایش سخت رویی می شود.

پژوهشی توسط کاپور و فیرناندس (۲۰۲۳) تحت عنوان سخت رویی ذهنی و بهزیستی روانشناختی در ورزشکاران نخبه در مقابل ورزشکاران دانشگاهی غیر نخبه انجام شد. سرسختی ذهنی و بهزیستی روانشناختی دو مورد از مهمترین جنبه ها نه تنها در حرفه ورزشی یک ورزشکار بلکه در نیازهای روزمره زندگی برای داشتن عملکرد مطلوب و دستیابی به موفقیت در ورزش هستند. بین سخت رویی و کنترل همبستگی منفی وجود داشت و در تعداد کمی از زیربعدها همبستگی مشاهده نشد. این مطالعه رابطه نسبی معناداری را در بهزیستی روانشناختی و سرسختی ذهنی بین ورزشکاران نخبه و غیر نخبه نشان داد.

ادامه

پژوهشی توسط کلارک و همکاران (۲۰۲۲) تحت عنوان شرایط رقابتی که نیاز به سخت رویی ذهنی در فوتبال زنان استرالیایی دارد. خواسته های روانی بخش مهمی از سخت رویی را در نظر می گیرد. هوش زمینه، تنظیم توجه و تنظیم هیجانی از گزاره های مرتبط با سخت رویی می باشد. فرآیند روانی سخت بودن ذهنی در نهایت به ورزشکاران کمک می کند. در جلسات آموزشی طراحی یادگیری عاطفی بر مبنای بهبود سخت رویی شکل می گیرد.

پژوهشی توسط سالحیان (۲۰۲۲) تحت عنوان نقش پیش بینی کننده سخت رویی روانشناختی و سازگاری بر بهزیستی واقعی مادران دارای فرزند معلول انجام شد. بهزیستی واقعی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معناداری با سخت رویی دارد.

منابع

منابع در فایل قابل خریداری موجود می باشد.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.