×

پیشینه تحقیق استرس تحصیلی | مبانی نظری

۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | مطالعات علمی پژوهشی

۹,۰۰۰ تومان

هوش موفق | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۵,۰۰۰ تومان

هوش هیجانی | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم افسردگی | مبانی نظری افسردگی

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم کمال گرایی | مبانی نظری مطالعات ISI

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری عزت نفس | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۲۵,۰۰۰ تومان

کیفیت خواب |مبانی نظری و ادبیات تحقیق مطالعات ISI

۴۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سخت رویی و معنویت گرایی

۱۵,۰۰۰ تومان

مهارتهای حل مساله با خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان کم توان ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان
0