×

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی | مطالعات علمی و پژوهشی وISI

۷,۵۰۰ تومان

مفهوم شایسته سالاری | مبانی نظری و ادبیات تحقیق شایسته سالاری

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم کیفیت زندگی کاری | مبانی نظری و ادبیات کیفیت زندگی کاری

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تعهد سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۷,۵۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات آموزشی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری جو سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری شغلی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی

۱,۹۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت استعداد |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان
0