×

مفهوم حکمرانی سازمانی |مفاهیم و مبانی نظری

۲۰,۰۰۰ تومان

ارتباطات سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲۰,۰۰۰ تومان

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی | مطالعات علمی و پژوهشی وISI

۷,۵۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۳۰,۰۰۰ تومان

مفهوم شایسته سالاری | مبانی نظری و ادبیات تحقیق شایسته سالاری

۲۵,۰۰۰ تومان

مفهوم کیفیت زندگی کاری | مبانی نظری و ادبیات کیفیت زندگی کاری

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه اجتماعی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری تعهد سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۴۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری سازمانی |مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات آموزشی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان
0