مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹۰۰ تومان

مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و پژوهشی

۲۹۰۰ تومان

مبانی نظری استرس پس از سانحه | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹۹۰۰ تومان

مبانی نظری فوبیای اجتماعی- جدید ترین نظریات

۱۱۰۰ تومان

ارتباط رضایت شغلی با چابکی سازمان | پاور پوینت رضایت شغلی و چابکی

۲۹۰۰ تومان

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

۲۹۰۰ تومان

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

۲۹۰۰ تومان

پاورپوینت معنویت در روانشناسی |دانلود پاور پوینت معنویت

۲۹۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۷ | دانلود تم پاورپوینت | دانلود قالب پاورپوینت

۱۲۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۵ |دانلود قالب پاورپوینت |تم پاورپوینت

۱۲۰۰ تومان
0