×

مبانی نظری اقلام تعهدی غیرعادی

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری رضایت شغلی | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری فرهنگ سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری ساختار سازمانی | مناسب رساله های دکتری

۷۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری استرس پس از سانحه | فصل دوم پایان نامه براساس مطالعات ISI و پژوهشی

۲۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کمال گرایی | برای فصل دوم پایان نامه

۵۹,۹۰۰ تومان

کیفیت خواب و مفاهیم مربوط به آن

۲۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری شهر هوشمند | مطالعات ISI و پژوهشی

۳۹,۹۰۰ تومان
0