مشاوره پایان نامه در شهریار |مشاوره پایان نامه در شهریار

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

 

معمولا مشاوره پایان نامه در چند سطح صورت می گیرد. این سطوح عبارتند از:

۱-انتخاب استاد راهنما.

۲-انتخاب موضوع.

۳-ثبت موضوع در ایران داک.

۴-دریافت تاییدیه ایران داک.

۵-نگارش پروپزال.

۶-دفاع یا انتظار جهت بررسی در گروه تحصیلی جهت تایید.

۷-در صورت تایید پروپزال می توان نگارش پایان نامه را آغاز کرد.

انتخاب استاد راهنما

مشاوره پایان نامه در شهریارمشاوره پایان نامه در شهریار

در گام اول انتخاب استاد راهنما صورت می گیرد. انتخاب استاد راهنما شامل مراحل تعیین اولیه و صحبت با خود استاد راهنما است. در گام بعد و بعد از تایید ضمنی ایشان یک برگه جهت تایید تکمیل خواهد شد. استاد راهنما با امضا خود تایید می نماید که راهنمایی پایان نامه شما را بر عهده دارد. در گام بعد معمولا این برگه مورد تایید گروه آموزشی و شورای پژوهش خواهد رسید. آنگاه شما وارد گام بعد خواهید شد.

انتخاب موضوع

مشاوره پایان نامه در شهریار

 

در انتخاب موضوع معمولا بهتر است از مقالات سالهای جدید مثلا ۲۰۲۰ و در قالب مقالات بین المللی اقدام نمایید. هر چه مقالات جدیدتر باشند و از مجلات معتبر تری انتخاب شده باشند،احتمال پذیرش آن توسط استاد راهنما بیشتر است.

در روشی دیگر استاد راهنمای محترم خود موضوع را در اختیار دانشجو قرار می دهد. و سپس شما اقدام به جستجو مقالات مرتبط می نمایید.

در روش سوم معمولا استاد راهنما محترم هم موضوع و هم مقاله پایه را در اختیار شما قرار می دهد.

پس از انتخاب موضوع نیاز است که در ایران داک اقدام به ثبت موضوع خود نمایید، تا مطمئن شوید از نوآوری کافی برخوردار است.

از اینجا می توانید معمولا برای ثبت موضوع اقدام نمایید.

در گام بعد معمولا یک تاییدیه از ایران داک مبتنی بر موضوع شما و موارد مشابه به آن ارایه می شود که نشان می دهد موضوع شما با سایر موضوعات تا چه حدی تشابه دارد.

 

مرحله بعد از گزارش ایران داک برای مشاوره پایان نامه در شهریار

بعد از گزارش ایران داک، معمولا در اختیار استاد راهنما جهت تایید موضوع قرار خواهد گرفت و پس از تایید استاد راهنما، شما می توانید عمل کار نگارش پروپزال را آغاز نمایید. انتخاب موضوع پایان نامه بنابراین زمانی تایید می شود که به صورت معمولا گزارش ایران داک در اختیار استاد راهنما قرار می گیرد. استاد راهنما براساس گزارش بخش پیشینه اقدام به تایید موضوع می کند. در این زمان ممکن است استاد راهنما بگویند که براساس مقاله بیسی که در اختیار دارید اقدام به نگارش پروپزال نمایید.

مشاوره پایان نامهزمانی که استاد راهنما تاییدیه موضوع را اعلام کردند. در گام اول نیازاست که مقاله بیس به خوبی مطالعه شود. لازم به ذکر است که هر پروپزال از چند بخش اصلی تشکیل شده است. این بخش ها عبارتند از:

۱-عنوان (به زبان فارسی و انگلیسی)

۲-بیان مساله.

۳-اهمیت و ضرورت.

۴-جنبه های جدید و نوآور بودن.

۵-پیشینه تحقیق( که نیاز است در دو بخش پیشینه ایرانی و خارجی تنظیم شود).

۶-اهدا تحقیق.

۷-سوالات تحقیق.

۸-فرضیه های تحقیق.

۹-روش تحقیق.

۱۰-روش گردآوری اطلاعات.

۱۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

۱۲-مدل مفهومی

۱۳-منابع

معمولا یک پروپزال شامل بخش های ارایه شده می باشد. در گام بعد از نگارش پروپزال موضوع تایید آن و آغاز کار پایان نامه مطرح می شود. در این بخش سعی می شود هر یک از بخش های گفته شده توضیح داده شود.

عنوان پروپزال

عنوان پروپزال همان عنوان طرح تحقیقی است که استاد راهنما آن را تایید کرده اند و براساس آن اقدام به نگارش موضوع در پروپزال می شود. عنوان پروپزال یا عنوان طرح تحقیقاتی نیاز است که در دو شکل تنظیم شود اول به زبان فارسی در بخش اولیه پروپزال نگارش شود و در گام بعد به صورت زبان انگلیسی در بخش دیگری از پروپزال که در صفحات جلوتر قرار دارند قرار داده شود.

بیان مساله پروپزال

مشاوره پایان نامه

در بخش بیان مساله موضوع مورد تحقیق تبیین می شود. این بخش شامل چند قسمت می شود و در نهایت و حداکثر در دو صفحه تنظیم می شود. قسمت های بیان مساله عبارتند از:

۱-معرفی موضوع.

۲-معرفی مولفه های کلیدی به کار رفته در مطالعه.

۳-بیان دغدغه ای که براساس آن تبیین مساله صورت می گیرد.

۴-بیان بخش انتهایی که با توجه به موضوع تبیین شده این مطالعه قصد دارد چه کاری را انجام دهد؟

۵-ارایه سوال اصلی یا هدف اصلی تحقیق در انتهای بیان مساله.

معمولا سه خط اول بیان مساله مرتبط با معرفی موضوع می باشد. درگام بعدی در چهار خط بعدی مولفه های کلیدی به کار رفته در مطالعه به صورت خلاصه تعریف می شود. و در یک پاراگراف یا دو پاراگراف در خصوص دغدغه ای که محقق در نظر دارد صحبت می شود. رکن اصلی در بیان مساله بیان دغدغه محقق است. چرا که این دغدغه از تعریف موضوع تبیین کننده رخداد یک مساله می باشد.

پس از بیان دغدغه ای که بر عهده محقق است. بخش انتهایی بیان مساله یعنی کاری که قرار است انجام شود  قرار دارد. نیاز است که بیان نمایید دقیقا قرار است چه کاری در این تحقیق صورت گیرد. این کار معمولا دو تا سه پاراگراف از بیان مساله را در بر می گیرد. در گام نهایی و پس از بیان کار قابل انجام در طرح تحقیق بیان مساله با سوال اصلی یا هدف اصلی تحقیق بسته می شود.

1775 بازدید