موضوع پایان نامه ارشد مدیریت |موضوعات پایان نامه مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

در این صفحه موضوع پایان نامه ارشد مدیریت ارایه می شود، این موضوعات براساس مقالات بیس خارجی می باشد.

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

 

۱-برنامه ریزی جانشینی در سازمان  با توجه به نقش مدیریت منابع انسانی و مدیریت سرمایه انسانی.

۲تأثیر آموزش بر انگیزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی.

۳-تقویت مدل های برنامه ریزی بهینه سازی برای مدیریت منابع انسانی با توجه به نقش متغیر آینده نگری.

۴-مدیریت اضطراری منابع انسانی برای پاسخگویی به بیماری ویروس کرونا ویروس۲۰۱۹

۵-استفاده از اینترنت اشیا و پیش بینی داده ها برای مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های هوشمند.

۶-نحوه و چگونگی ارزیابی طراحی محل کار و مدیریت امکانات با توجه به مدیریت منابع انسانی.

۷-بررسی انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی.

۸-بررسی ادبیات سیستماتیک مدیریت پایدار منابع انسانی.

۹-بررسی مدیریت اولیه عوامل انسانی در سیستم های صنعتی.

۱۰-اهمیت منابع انسانی در بهبود مستمر کیفیت تولید.

۱۱-مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر همسویی استراتژیک تجارت و فناوری اطلاعات.

۱۲-بررسی ارتباط بین رهبری خدمتگزار با مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رضایت شغلی.

۱۳-تقویت مدیریت منابع انسانی در پروژه های بهبود فرآیند.

۱۴-مدل سازی و شبیه سازی مدیریت منابع انسانی به عنوان یک سیستم پیچیده در ارزیابی استراتژی های مدیریتی.

۱۵-تأثیر سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی بر قابلیت نوآوری فردی در شرکت ها با توجه به نقش تعدیل کننده تعهد عاطفی.

۱۶-بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر سرمایه گذاری در جهت انعطاف پذیری مدیریت مشترک منابع طبیعی  برای برنامه های گردشگری مبتنی بر جامعه.

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

۱۷-بررسی بازده  قابلیت های مدیریت دانش در دوره کوتاه مدت و بلند مدت.

۱۸-فرصت ها و چالش های استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای مدیریت استراتژیک منابع سرمایه انسانی.

۱۹-ارزیابی نقش عوامل انسانی ، عملیاتی و فناوری در شرکت ها براساس مدیریت تغییر.

۲۰-بررسی چارچوبی جدید برای سیستم پشتیبانی تصمیم در مدیریت منابع انسانی.

 

2563 بازدید