×

مفهوم سبک تفکر |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۸,۵۰۰ تومان

موفقیت سازمانی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۳,۰۰۰ تومان

مفهوم سیستم اطلاعاتی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۸,۵۰۰ تومان

تصمیم گیری در مدیریت |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۶,۰۰۰ تومان

مفهوم رهبری اخلاقی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم اعتماد اجتماعی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۸,۵۰۰ تومان

ماندگاری سازمانی |ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۱۵,۰۰۰ تومان

مدیریت مشارکتی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

مهارت های ارتباطی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۰,۰۰۰ تومان

بودجه مشارکتی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۰,۰۰۰ تومان
0