×

اختلال اضطراب اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۷,۰۰۰ تومان

مفهوم شایسته سالاری | مبانی نظری و ادبیات تحقیق شایسته سالاری

۲۰,۰۰۰ تومان

مفهوم برنامه ریزی استراتژیک |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم کیفیت زندگی کاری | مبانی نظری و ادبیات کیفیت زندگی کاری

۱۵,۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق کتابخانه دیجیتال | مطالعات علمی پژوهشی و ISI

۸,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق توسعه روستایی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۶,۵۰۰ تومان

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۳,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات الکترونیک | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۵,۰۰۰ تومان

گردشگری در مناطق خشک | مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه فکری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی

۴,۹۰۰ تومان
0