×

تاثیر رسانه های جمعی بر امنیت اجتماعی

۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سخت رویی و معنویت گرایی

۱۵,۰۰۰ تومان

روش تحقیق تکنیک تاپسیس فازی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک |مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۵۰۰ تومان

مهارتهای حل مساله با خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای در والدین کودکان کم توان ذهنی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه مدل مدیریت منابع انسانی | مطالعات علمی و پژوهشی وISI

۷,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق مدل مدیریت دانش| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۷,۵۰۰ تومان

کنترل سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق رضایت شغلی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق تاثیر بسته بندی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۵۰۰ تومان
0