ارتباطات سازمانی | مبانی نظری و ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
نوع فایل
حجم فایل
تعداد صفحات
تعداد بازدید
188 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

ارتباطات سازمانی | تعداد صفحات: ۶ صفحه

مفهوم ارتباطات سازمانی

ارتباطات سازمانی را رگهای حیاتی سازمان معرفی میکند که نقش تبادل اطلاعات و تسهیل جریان امور سازمان را چه در درون و چه در بیرون سازمان بر عهده دارند شکل و نقشه جریان ارتباطات سازمانی در ساختار هویدا است. ارتباطات سازمانی هر چند رشته ای نو در پهنه علوم انسانی است اما به سرعت رشد یافته و نظر بسیاری از متفکران علوم رفتاری را به خود جلب کرده است تا جایی که بسیاری از دشواریهای سازمانی را تحلیل و برای آنها راه حل مناسب یافته است.ارتباطات سازمانی

برخی از متفکران ارتباطات سازمانی که در سالهای اخیر به عنوان مشاور مدیریت به یافتن نارسایی های سازمانی پرداخته اند، براین اعتقادند که بسیاری از مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مدیران براین امور وافق بودند چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر کارهای مربوط به خود را انجام میدادند. ریشه بسیاری از مشکلات ،فردی، سازمانی اجتماعی را میتوان در کمبود ارتباطات مؤثر نقش سیستم ارتباطی یا به طور کلی سوء تعبیر و تفسیرهای ارتباطی جستجو کرد(تیموری و میرزایی، ۱۴۰۰).

ادامه

ارتباطات سازمانی به معنی ایجاد هر گونه رابطه در درون شرکت می باشد. این مفهوم منجر به ایجاد محرکت های طبیعی برای کار در سازمان می گردد. ارتباطات سازمانی نشان دهنده توانایی ایجاد این مفهوم گفتگوی متقارن است. این ارتباط در بین افراد شرکت شکل می گیرد. سازمان ها می توانند براساس ارتباطات بهتر دیده شوند. زمانی که سازمان ها ارتباطات را درست شکل می دهند توسط مشتریان بهتر دیده می شوند.

ادامه

ارتباطات از طرق گوناگونی مانند شبکه های اجتماعی و گفتگوهای آنلاین نیز شکل می گیرد. برخی از شبکه های اجتماعی به ابزاری کلیدی برای ارتباطات شرکتی تبدیل شده اند. ارتباطات یک گفتگو بین شرکت و مشتریان ایجاد می کند. همچنین ارتباطات به معنی ایجاد گفتگوی تعاملی بین کارکنان شرکت نیز می باشد. این مفهوم یک پیامد مهم برای شرکت دارد.

ادامه

ارتباطات در درون سازمان می تواند برای شرکت مفید باشد و یک نقطه حرکت اصلی برای سازمان به شمار می رود. زمانی سازمان ها ارتباطات را ایجاد می کنند به نگرش تعاملی در درون خود توجه می کنند. آن ها برای ارتباطات درست باید به منابع تعاملی و ظرفیت پاسخگویی خود آگاه باشند. همچنین باید قدرت ایجاد مکالمه با مردم و مشتریان و کارکنان را داشته باشند(کاپریوتی و همکاران، ۲۰۲۱).

ادامه

سازمان ها مهمترین عامل برای رشد خود را ارتباطات سازمانی می دانند. این ارتباطات به صورت خود خدمت رسان هستند. همچنین ارتباطات جامعه خدمتگذار نیز هستند. این نوع خدمت گذاری براساس ارتباطات یک استراتژی می باشد. در این حالت استراتژی اطلاع رسانی در مواردی می تواند به انگیزه بالاتری برای مشتریان منجر شود و یک استراتژی تعاملی به شمار آید. این نوع استراتژی قادر است که گزینه های مورد انتخاب مشتریان را بهبود دهد و از گزاره های آن ها استفاده نماید. همچنین این استراتژی می تواند یک توان مناسب از تعامل بین سازمانی و دورن سازمانی بین کارکنان نشان دهد(آجایی و امموتل، ۲۰۲۱).

ارتباطات سازمانی

ادامه

ارتباطات سازمانی ایجاد کننده یک الگوی اخلاقی می باشد. این ارتباط به رفتارهای حمایتی از کارکنان منجر می شود و امورات مرتبط با شفاف سازی را پیاده سازی می کند. همچنین ارتباطات می تواند سرمایه گذاری درک شده در شرکت ها را افزایش دهند. معمولا ارتباطات سازمانی می تواند فرهنگ سازمانی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و آن ها را بهبود دهد. پرورش ارتباطات شفاف و سرمایه‌گذاری از گزاره های این مفهوم می باشد. تأثیر ارتباط شفاف بر حمایت از کارکنان در ارتباطات سازمانی بهتر صورت می گیرد(تلن و فورمانچاک، ۲۰۲۲).

ادامه

استفاده موثر از ارتباطات سازمانی در فرآیند یادگیری عامل مهمی در سازماندهی فرآیند آموزشی است. استفاده از این مفهوم در مراحل مختلف درس فرآیندهای ذهنی را فعال می کند: ادراک، توجه، حافظه، تفکر از بخش های مهم ارتباطات سازمانی به شمار می رود. این مفهوم منبع اطلاعات آموزشی، فرآیند یادگیری را بهینه می کند. بنابراین استفاده از ارتباطات سازمانی در آموزش فرصت های فراوانی دارد. رشد مداوم سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم افزایش فرصت های بالقوه برای اهداف آموزشی است که به نوبه خود با موفقیت اجرا و در عمل مورد استفاده قرار می گیرد (سوسانا، ۲۰۲۲).

ادامه

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط از گزاره های مهم برای ارتباطات سازمانی بود. تغییر گسترده به سمت شیوه های کار از راه دور بر روی ارتباطات سازمانی اثرگذار بود. این موضوع بسیاری از سازمان ها و کارکنان را با چالش های حاد مرتبط با کار چندمکانی مواجه کرده است. تسهیل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به سازمان‌ها و کارکنان در ایجاد ارتباط کمک نماید. شیوه‌های کار از راه دور باعث می‌شود کارکنان احساس انزوا بیشتری کنند و ارتباطات خود را با سایر همکاران کمرنگ تر ببینند(زونن و سیونن، ۲۰۲۲).

ادامه

کیفیت روابط کارکنان و سازمان عنصر مهمی به شمار می رود. ارتباطات داخلی متقارن نقش مهمی در تعریف ویژگی مثبت شرکت از توافق دارد. به عنوان مثال، صمیمیت، همدلی، و صداقت از گزاره های مهم برای ارتباطات می باشد. ارتباط داخلی متقارن به طور مثبت بر کیفیت روابط کارکنان و سازمان تأثیر می گذارد. شخصیت بی رحم شرکتی اثرات منفی قابل توجهی بر اعتماد کارکنان، کنترل متقابل، تعهد و رضایت نشان داد(من و سانگ، ۲۰۲۲).

اهمیت ارتباطات سازمانی

اهمیت ارتباطات در سازمانها از جنبه های مختلفی قابل توجه است . پس هر ساختار و شکل از همکاری. جمعی انسانها ارتباط به ، به عنوان عامل اتصال هماهنگی و همکاری ضرورت انکارناپذیری است و بدین منسجم ، لحاظ موفقیت هر سازمانی بستگی به چگونگی ارتباط دارد، در انجام هر کاری که دو نفر یا بیشتر دخالت داشته باشند، هماهنگی آنها ضروری است و ارتباط وسیله تامین این هماهنگی است ارتباط نه تنها زمینه پدید آمدن سازمانها است، بلکه تداوم حیات هر شرکت را نیز در گرو خویش ساخته است.

ادامه

علیرغم اهمیت ارتباط چنین به نظر میرسد که تحقیق و تفحص پیرامون آن دچار یک پارادکس شده است که کار را تا اندازهای مشکل نموده است، از طرفی عدهای عقیده دارند که انسانها در طول تاریخ حیات اجتماعی خود به گونه های مختلف و به فراخور زمان و تواناییهای موجود با یکدیگر در آمیخته اند و ارتباط برقرار کرده اند و نیز در شکل سازمانی بنابر میزان ضرورت، گردش اطلاعات در سازمان جریان خواهد داشت و تحقیق و تفحص بیشتر کاری غیر ضروری است؛ و از سوی دیگر عدهای ریشه بسیاری از مشکلات و شکست ها در ابعاد مختلف سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی را ناشی از عدم برقراری ارتباط صحیح و مناسب دانسته اند. بدین لحاظ میتوان گفت که بررسی این مفهوم یکی از دشوارترین تحقیقات کاربردی مدیریت است(اسلامی و عطایی، ۱۴۰۰).

ادامه

به یقین می توان بیان نمود بدون ارتباطات، سازمانی وجود نخواهد داشت لذا ارتباطات مهمترین رکن پدیدار شدن سازمانهاست؛ چراکه تار و پود سازمانها را به هم پیوند میزند. این مفهوم، فرآیندی است که به وسیلهٔ آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی به افراد و ارگانهای مختلف در داخل و خارج سازمان راه اندازی میکنند که در آن ارتباط، ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان میباشد و مدیریت ارتباطات سازمانی مدیریت این فرآیند است.ارتباطات سازمانی

در مقایسه مدیریت ارتباط با روابط عمومی باید بیان داشت روابط عمومی و یا حوزه مدیریت روابط بر دامنه وسیع تری از ارتباط سطحی تر اشاره میکند، در حالی که ارتباط تکنیکی تر، عمیق تر و متمرکزتر است شاید عبارت روابط مفید یا سودآور توصیف نزدیکی برای ارتباط در شرکت باشد در اصل باید این گونه بیان نمود که مدیریت ارتباطات سازمانی علاوه بر فهم مشترک به دنبال ایجاد روابط بلندمدت هم هست. ارتباطات باید مؤثر باشد.

ادامه

بدون ارتباط مؤثر و باز در تمامی سطوح، سازمان برای رسیدن به اهداف و اوج عملکرد خود دست و پا خواهد زد. ارتباطات مؤثر موجب افزایش کارایی اثر بخشی و کیفیت کار نیروی انسانی میگردد و برعکس ارتباطات غیرمؤثر، خستگی جسمانی و ناکامی عاطفی را به دنبال داشته و حتی تحلیل رفتگی شغلی را به همراه می آورد. در این میان شبکه های اجتماعی در کنار راه های ارتباطی رسمی و غیر رسمی موجود قرار گرفته و نقشی بی بدیل ایفا می کند.

ارتباطاتی که اختیاری و برهم زننده ساختار رسمی شاست نتایج مطالعات در زمینه ارتباطات سازمانی نشان داده اند که ارتباطات دلخواه ،کارکنان رضایت شغلی و عملکرد کاری آنان را افزایش میدهد و همچنین منتج به موفقیت شرکت میگردد. اهمیت ارتباطات مؤثر بدان دلیل است که انجام وظایفی نظیر برنامه ریزی ،سازماندهی هدایت رهبری و کنترل را برای مدیران تسهیل می کند و همچنین مدیران را در تحقق وظیفه هماهنگی و استفاده بهتر از زمان یاری میرساند(فرهنگی و همکاران، ۱۳۹۸).

ادامه

به عبارت دیگر سازمان رسمی، عبارت است از سیستم یا شبکه ای از ارتباطات و اختیار که افراد و گروههایی که وظایف مهمی انجام میدهند را به هم مرتبط می سازد. در ورای هر سازمان ،رسمی معمولاً یک سازمان غیررسمی مجموعه ای از روابط کاری غیررسمی در میان اعضای سازمان وجود دارد؛ در حالی که سازمان رسمی تعیین میکند چه فردی به چه کسی گزارش میدهد؛ سازمان غیررسمی براین مبنا استوار است که چه کسی عملاً با چه کسی به تعامل می پردازد. ارتباطات خصوصاً ارتباطات به موقع، موجب تقویت اعتماد از طریق کمک به حل اختلافات و برآورده نمودن انتظارات میشود(وهاب، ۱۴۰۰).

ادامه

اثر بخشی ارتباطات سازمانی وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر مدیری معمولاً بیشتر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباط می.کند برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه کارآمد و مؤثر برقراری ارتباطات مطلوب ضروری است؛ زیرا وقتی ارتباطات برقرار نشود فعالیت سازمان متوقف میشود و در واقع مدیریت کارساز به برقراری ارتباطات مؤثر بستگی دارد ارتباط برای هماهنگی فعالیتهای گروهی اجرای وظایف رهبری و انجام وظایف مدیریتی لازم است.

بنابراین مدیرانی که مدیریت خود را با توجه به مفاهیم ارتباطات سازمانی اعمال کنند به وضوح از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند شد. به طور کلی ارتباطات سازمانی به معنای انتقال و تبادل اطلاعات معانی و مفاهیم و احساسات بین افراد سازمان با واسطه یا بی واسطه با یکدیگر و یا با سازمانهای دیگر است. بدیهی است ارتباطات سازمانی باید اثر بخش باشد تا در مجموعه سازمان و مدیریت آن مؤثر باشد. ارتباط مؤثر و اثربخش میتواند به عنوان بنیاد سازمانهای مدرن در نظر گرفته شود و مدیران باید نحوه برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند(علی زاده کافشانی، ۱۴۰۱).

 

ابعاد ارتباطات سازمانی

ابعاد ارتباطات سازمانی شامل سه مولفه می باشد که عبارتند از(تیموری و میرزایی، ۱۴۰۰):

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی چارچوبی است که مرزهای رسمی سازمان را تعریف میکند و راهنمای اصلی برای عملکرد مؤثر و مناسب کارکنان و موفقیت کلی سازمان است. این مفهوم در برگیرنده طرح سیستمهایی می شود که به وسیله آنها فعالیتهای همه دوایر هماهنگ و یکپارچه می،گردد و در نتیجه سیستم ارتباط مؤثر (در سازمان) تضمین خواهد شد.

مهارت فرایندی

آشنایی مدیران با مهارتهای ارتباطی سودمند موجب افزایش توانایی مدیران و تأثیرگذاری بیشتر آنها در تمامی جنبه های مدیریت میشود. در این پژوهش مهارت ارتباطی مدیران از چهار جنبه شنود مؤثر، کانالهای ارتباطی مهارت ارتباطی مدیران در ارتباط و بازخورد مورد بررسی قرار میگیرد که هر کدام از آنها به تفکیک توضیح داده می شوند شنود مؤثر ارتباط کلامی ارتباط غیر کلامی دانش ارتباط غیر کلامی و بازخورد.

مهارت انسانی

برخی از شاخصهای تأثیرگذار بر روابط انسانی که در برقراری روابط بین مدیران و همکاران نقش مهمی دارند، را در زیر بیان مینماییم درک نیازها و احساسات جو مناسب و توان برقراری ارتباط

مبانی نظری

لی و ژانگ (۲۰۲۲) در مطالعه خود اثبات کردند که ارتباط شفاف عموماً از طریق گفتگوی مداوم بین طرفین حاصل می شود. در مقابل، بیشتر مباحث ارتباطات سازمانی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بر مسائل ارتباطات شفاف تاکید دارند. در این حالت، اولویت‌های مدیریتی، زمان و محتوای بیانیه‌های شرکتی به ارتباطات شفاف بستگی دارد. این ارتباطات با ورودی مستقیم سرمایه‌گذاران کم یا بدون آن، تعیین می گردد.

در مورد انگیزه‌های مدیریتی افشای شرکت‌ها مساله مهمی است. افشا شرکت ها ممکن است ارتباط سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. اطلاعات نسبتاً کمی در مورد سمت فروش محصول بستگی دارد. این اطلاعات به ارتباطات سازمانی بستگی دارد. آنچه سرمایه‌گذاران می‌خواهند روزانه بدانند به الگوی ارتباطات سازمانی بستگی دارد. اخبار شرکت در کنار تصمیم گیری های مدیریتی بر ارتباطات سازمانی اثرگذار می باشد.

ادامه

برای این منظور هزینه های پردازش اطلاعات ممکن است بر شکل گیری قیمت های بازار اثرگذار باشد. علل و پیامدهای شکل جدیدی از ارتباط تعاملی شرکتی می تواند ارتباطات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. پلتفرم‌های تعاملی سرمایه‌گذار در کنار استقبال سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها بر ارتباطات سازمانی اثرگذار است. درک بهتر مفاهیم شرکتی می تواند مدیر را به سمت بهبود در ارتباط شسوق دهد. پاسخی رسمی از مدیریت شرکت نشان دهنده گزاره های مرتبط با این مفهوم می باشد. تکنیک‌های استخراج وب‌سایت، مجموعه کاملی از دیالوگ‌ها را ایجاد می کند که به این مفهوم منجر می شود.

ادامه

براخوس و زرفاس (۲۰۲۲) اثبات کردند که ارتباطات سازمانی تحت تاثیر مدیریت انتظارات قرار دارند. مدیریت انتظارات می تواند گزینه مهمی برای ارتباطات سازمانی باشد. در این حالت ارتباطات سازمانی یک گزینه مهم برای شرکت در جهت انتخاب شرایط ارتباطات سازمانی می باشد. ارتباطات سازمانی در این حالت یک برداشت آزاد از نحوه عملکرد شرکت می باشد. حمایت از سفیران سایر بخش ها در این حالت یک گزاره اصلی می باشد.

گزاره اصلی در این حالت یعنی توانایی برقراری ارتباط سازمانی برای مدطولانی می باشد. همچنین ادغام شرکتی و ادراکات داخلی و سرمایه اجتماعی از گزاره های مرتبط با ارتباط سازمانی می باشد. این کار سبب می شود که موقعیت ارتباط شرکتی به گونه ای مناسب شکل بگیرد و بتواند از گزینه های شرکتی استفاده نماید. می توان بیان داشت که مدیریت انتظار یک گزینه اصلی برای سازمان ها در جهت ارتقا این مفهوم است.

منابع

منابع محتوای ارایه شده در فایل قابل خریداری موجود می باشد.

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.